Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Latvian Forest: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020,
kl. 10.00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i
Stockholm.

Med anledning av osäkerheten kring det nya coronaviruset kommer
försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer
hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i
anslutning till stämman. Bolaget följer händelseutvecklingen noga och
kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare
försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare att följa Bolagets hemsida
www.latvianforest.se för uppdaterad information.

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020,
kl. 10.00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i
Stockholm.

Med anledning av osäkerheten kring det nya coronaviruset kommer
försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer
hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i
anslutning till stämman. Bolaget följer händelseutvecklingen noga och
kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare
försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare att följa Bolagets hemsida
www.latvianforest.se för uppdaterad information.

RÄTT ATT DELTAGA M.M.

För att få delta vid årsstämman måste aktieägare dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 23 juni
2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 23 juni
2020. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian
Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, via telefon +371
29203972 eller per e-post: info@latvianforest.se. Anmälan ska
innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida och skickas
per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga
rätt att deltaga vid årsstämman. Sådan registrering ska vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 23 juni 2020 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut
9. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

10. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;

11. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktör.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

16. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsens ordförande
Martin Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2020.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Förslag avseende styrelse, revisor och arvoden (punkterna 9 och 10)

Bolagets större aktieägare har föreslagit följande.

· Antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.
· Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor att
fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 80 000 kronor till
ordföranden och 60 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

· Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson,
Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks såsom ordinarie
styrelseledamöter.

· Omval av Martin Hansson som styrelsens ordförande.
· Omval av auktoriserade revisorn Håkan Andersson för en
mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman
2021.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

För att möjliggöra emissioner enligt det bemyndigande som föreslås
enligt punkt 12 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman fattar
beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i
bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4. Aktiekapital § 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst Aktiekapitalet skall utgöra lägst
840.022,50 Euro och högst 3.360.090,00 1.260.033,75 Euro och högst
5.040.135,00

Euro. Euro.
§ 6. Antal aktier § 6. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst Antalet aktier skall vara lägst
7.500.000 och högst 30.000.000. 11.250.000 och högst 45.000.000.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa
bolagsordningen till lag- och regeländringar som gjorts sedan
bolagsordningen senast ändrades.

§ 1. Företagsnamn

Begreppet "firma" har ersatts med begreppet "företagsnamn" i den nya
lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens
lydelse i § 1 ändras så att "firma" ersätts med "företagsnamn".

§ 5. Aktieslag

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras så att hänvisning
sker till Bolagsverket istället för Patent- och registreringsverket.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 11 ändras så att hänvisning
sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att
vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på
marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom
kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med
villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade
aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte
av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som
ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka Bolagets kapitalbas och
soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av
verksamheten genom ytterligare förvärv.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den
verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella
justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket
eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till dotterbolagen
samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från och med
måndagen den 8 juni 2020, och så även styrelsens fullständiga förslag
till beslut om emissionsbemyndigande och bolagsordningsändring från
och med måndagen den 15 juni 2020. Dessa handlingar kommer även att
skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

_______________

Stockholm i maj 2020
Latvian Forest Company AB (publ)

Aleksandrs Tralmaks+37129203972aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/kallelse-till-arsstamma-i-la...
https://mb.cision.com/Main/11669/3117846/1252005.pdf

Författare AktieTorget News