Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-16

Latvian Forest: Kommuniké från extrastämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 16 december 2019 hållit
extrastämma.

Latvian Forest Company AB (publ) har den 16 december 2019 hållit
extrastämma.

Bolagsstämman beslutade om att godkänna förlikning som träffats med
LFC:s tidigare styrelseordförande Ted Alvenius. Förlikningen innebär
sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk
mot LFC om drygt 464 000 euro jämte ränta, avseende påstådd rätt
enligt bonusavtal, mot att LFC till hans enskilda firma betalar 2 500
000 kr exkl. moms. Jan Edward Alvenius som representerar Helena
Bengtsson på fullmakt har avstått från att rösta i samband med detta
beslut.

Stämman beslutade att godta föreslagen ny verksamhetsbeskrivning
enligt följande lydelse: Bolaget ska bedriva köp och försäljning av
mark, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Bolaget ska,
direkt eller indirekt, bedriva skogsbruksrörelse innefattande
upplåtande av rättigheter till tillgångarna, marknadsföring och
försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar. Vidare ska
bolaget bedriva försäljning av konsulttjänster avseende ovan nämnda
bransch, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig
verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra
andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell
rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri,
ävensom utöva annan liknande verksamhet.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande
direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören i
övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos av
beslutet Bolagsverket. 82,2% av de företrädda rösterna röstade för
den nya verksamhetsinriktningen. 18,2% röstade mot.

Stämman med 96,35 % av närvarande röster ställer sig positivt till
omstämpling av 80 000 A aktier till B aktier. Helena Bengtsson
motsätter sig omstämpling av 80 000 A aktier till B aktier genom sitt
ombud Jan Edward Alvenius. Aktiekapitalet skall uppgå till
2.297.307,432830 EUR fördelat på 20.511.061 aktier.

Stämman beslude att godta att bemyndiga styrelsen, verkställande
direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören i
övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet
hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+371 29203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/kommunike-fran-extrastamma,c...
https://mb.cision.com/Main/11669/2992087/1162587.pdf

Författare AktieTorget News