Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-30

LeoVegas Mobile Gaming Group: Kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2019 kl. 12.30 i
biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till
stämmolokalen öppnas kl. 12.00. På grund av utvecklingen av covid-19
är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta
risk för smittspridning. Som ett led i detta serveras ingen förtäring
i samband med stämman. Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i
ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan kan
rösta via ombud.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är lördagen den 2 maj 2020 (då avstämningsdagen
infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Eurocelar
förda aktieboken senast torsdagen den 30 april 2020). Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste senast torsdagen den 30 april 2020 genom förvaltarens försorg
tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt
att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 4 maj
2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress
Årsstämma LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm, per telefon 08-402 90 97, alternativt på Bolagets hemsida
www.leovegasgroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt
fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud
ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år
gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår
att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga
vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas
per brev till Årsstämma LeoVegas, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast måndagen den 4 maj 2020.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.leovegasgroup.com.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Presentation av verksamheten inom koncernen
7. Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om:
1.
1.
1.
1.
a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val till styrelsen och av revisorer
12. Val av styrelseordförande
13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande
befattningshavare

15. Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av
teckningsoptioner 2020/2023

a. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget 2020/2023
b. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
c. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

18. Stämman avslutas
Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv
vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 9b): Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,40 kr per aktie,
totalt 142 314 158 kronor. Baserat på stängningskursen fredagen den
27 mars 2020 motsvarar det en direktavkastning på 5,3 procent.
Utdelningen föreslås lämnas halvårsvis med 0,70 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för den första halvårsutdelningen föreslås den 12
maj 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag
beräknas den första utdelningen komma att utbetalas till aktieägarna
den 15 maj 2020.

Som avstämningsdag för den andra halvårsutdelningen föreslås den 12
november 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag beräknas den andra utdelningen komma att utbetalas till
aktieägarna den 17 november 2020.

Punkterna 10-12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val
till styrelsen och av revisorer samt val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett
registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska
uppgå till högst 2 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete
(1 900 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och
inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

· 300 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 600
000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är
anställd;

· 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av
ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet
som samtidigt inte är anställd; och

· 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av
revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet
som samtidigt inte är anställd.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Robin
Ramm-Ericson, Anna Frick och Fredrik Rüden. Vidare föreslås att
Mathias Hallberg, Carl Larsson, Per Norman och Torsten Söderberg
väljs till nya styrelseledamöter. Per Norman föreslås även väljas
till ny styrelseordförande. Mårten Forste och Tuva Palm har avböjt
omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till
slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält
auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har
valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i
bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för
bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende
i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större
aktieägare.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten och
tillika föreslagna styrelseordförande

Per Norman
Utbildning och bakgrund: Per har en civilingenjörsexamen från Kungliga
tekniska högskolan i Stockholm inom maskinteknik samt en Master of
Business and Administration från Uppsala Universitet inom
International Business. Per har tidigare innehaft många exekutiva
befattningar, bland annat som VD för Mr Green & Co AB (Publ.), VD för
Boxer TV Access AB, Vice VD Modern Times Group MTG AB samt
styrelseuppdrag i flertalet bolag, bland annat i Mr Green & Co AB
(Publ.).

Pågående uppdrag: Senior advisor och styrelseordförande i Red Jade AB,
styrelseordförande i Gamingzone Entertainment AB och styrelseledamot
i Green Jade Games Ltd och Sverige Television Aktiebolag (SVT).

Födelseår: 1964
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk
person: 4 600

Mer information om de övriga till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Mathias Hallberg
Utbildning och bakgrund: Mathias har en fil. mag. biologi och kemi
från Lunds Universitet. Han blev Farmacie doktor 2005 och docent i
farmakologi 2007 vid Uppsala Universitet. Studierektor 2005 och
universitetslektor från 2010. Mathias forskar inom beroendefrågor och
utsågs 2016 till professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala
universitet, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Pågående uppdrag: Professor vid Uppsala universitet.
Födelseår: 1971
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk
person: 0

Carl Larsson
Utbildning och bakgrund: Carl har en kandidatexamen inom data- och
systemvetenskap från Stockholm Universitet samt en Master of Business
and Administration från Handelshögskolan i Stockholm inom General
Management.. Carl har stor erfarenhet från finansbranschen där han
arbetat med stora utvecklingsprojekt för IT-system för banker. Carl
är även medgrundare till DigitalRoute. Carl har även varit verksam
som egenföretagare inom IT, vilket han också är idag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Strukturinvest Fondkommission (FK)
AB

Födelseår: 1974
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk
person: 0

Torsten Söderberg
Utbildning och bakgrund: Torsten har en fil. kand. i ekonomi, DIHR.
Torstens huvudsakliga sysselsättning är styrelseuppdrag. Torsten har
tidigare erfarenhet som egen företagare inom ett flertal branscher
samt som styrelseordförande i bland annat Cherryföretagen och
Stingbet.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Feelgood Svenska AB, Tastsinn AB
med dotterbolag, 4evergreen AB, Impulse Radar AB, Buir AB, Dox Sweden
AB, AB Syoto med dotterbolag.

Födelseår: 1949
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk
person: 4 507 253

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på
bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande p...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.