Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Lifco AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lifco AB (publ), organisationsnummer 556465-3185, kallas
till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 11.00 i
Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har aktieägare som:

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är lördagen den 18 april 2020 (då
avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april
2020),

dels senast måndagen den 20 april 2020 till bolaget anmäler sin avsikt
att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste
vara verkställd fredagen den 17 april 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till: Lifco AB,
Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
per telefon 08-402 92 82 eller via Lifcos webbplats lifco.se. Vid
anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det
antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Anmälda
stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som
medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. Aktieägare som
företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig
firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget
på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets
webbplats lifco.se, och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
a) årsredovisning och revisionsberättelse
b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
a) omval av Carl Bennet,
b) omval av Ulrika Dellby,
c) omval av Erik Gabrielson,
d) omval av Ulf Grunander,
e) omval av Annika Espander Jansson,
f) omval av Johan Stern,
g) omval av Axel Wachtmeister,
h) omval av Per Waldemarson,
i) nyval av Dan Frohm,
j) nyval av Caroline af Ugglas och
k) omval av Carl Bennet som styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen
18. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 13-16)
Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Carl Bennet (Carl
Bennet AB), ordförande, Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Adam Gerge
(Didner & Gerge Fonder), Hans Hedström (Carnegie Fonder) och Marianne
Nilsson (Swedbank Robur Fonder).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till
ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter.
Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Ulrika Dellby,
Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Johan Stern,
Axel Wachtmeister och Per Waldemarson samt nyval ske av Dan Frohm och
Caroline af Ugglas. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl
Bennet.

Styrelseledamöter som föreslås för nyval: Dan Frohm, född 1981, är VD
i DF Advisory LLC och ledamot av styrelserna i Arjo AB, Carl Bennet
AB, Elanders AB, Getinge AB samt Swedish-American Chamber of
Commerce, Inc. Han är civilingenjör i industriell ekonomi och har
tidigare varit managementkonsult på Applied Value LLC i New York. Dan
Frohm innehar med närstående 50 618 B-aktier i Lifco. Han är
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte
till bolagets större aktieägare.

Caroline af Ugglas, född 1958, är vice VD i Svenskt Näringsliv och
ledamot av styrelserna i AMF och Beijer Alma AB. Hon har ekonomexamen
från Stockholms universitet och har tidigare varit aktiechef på
Livförsäkrings AB Skandia samt ledamot av styrelserna i Acando AB,
Connecta AB, Lindab International AB och Investment AB Latour.
Caroline af Ugglas innehar med närstående 1 000 B-aktier i Lifco. Hon
är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i
förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns
tillgänglig på bolagets webbplats lifco.se.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode, exklusive
utskottsarvode, ska utgå med totalt 6 350 000 kronor, varav 1 270 000
kronor till ordföranden och 635 000 kronor till var och en av de
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med
250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av
de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska
ersättning utgå med 135 000 kronor till ordföranden och 83 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna

Revisor: Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska
omval ske av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Auktoriserade
revisorn Eric Salander avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

Utdelning (punkt 11)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman
beslutar om en utdelning om 5,25 SEK per aktie för räkenskapsåret
2019 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara tisdagen den 28
april 2020. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg måndagen den 4
maj 2020. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till
utdelning är fredagen den 24 april 2020.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för
valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer
för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen:

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de
fem röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning
över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan
tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti 2020 samt styrelsens
ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med
representant från den röstmässigt största aktieägaren bedömer det
lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare
oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av
valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen
till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder
den röstmässigt störste aktieägaren. Om tidigare än två månader före
årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största
aktieägarna så ska ledamöter utsedda av den eller dessa ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit
bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att
utse sina representanter. Om väsentlig förändring skett i
ägarförhållandena beträffande den av de mindre aktieägarna som utsett
en representant, ska - om valberedningen bedömer så lämpligt - annan
mindre aktieägare kontaktas och denne äga rätt att utse en
representant alternativt valberedningens arbete fortsätta utan ny
representant för de mindre aktieägarna. För det fall ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen
finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas
från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de
röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt
står näst i tur, eller om det är ledamot som representerar de mindre
aktieägarna som lämnar valberedningen ska ersättare hämtas från samme
aktieägare eller annan mindre aktieägare. Ändring i valberedningens
sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i
valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens
arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill
dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.
Valberedningen ska beakta de krav som aktiebolagslagen och Svensk kod
för bolagsstyrning uppställer för dess arbete och förslag.
Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, antal
stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga stämmovalda
ledamöter i styrelsen, antal revisorer, revisor(er), styrelsearvode
med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt
ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt
eventuella förändringar i förslag till principer för valberedning
inför årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
Styrelsen för Lifco AB föreslår att årsstämman 2020 beslutar om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande. Riktlinj...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.