Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Lifco AB: Kallelse till årsstämma i Lifco AB

Aktieägarna i Lifco AB (publ), organisationsnummer 556465-3185, kallas
till årsstämma onsdag 24 juni 2020 klockan 11.00 i World Trade
Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Information med anledning av covid-19
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av covid-19-viruset
kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med
årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar
vid stämman:

· Inregistrering sker först från kl. 10.30.
· Inget mingel kommer att äga rum efter stämman och ingen dryck eller förtäring serveras.
· Det kommer inte att delas ut några produkter.
· Bolagets styrelse och koncernledning kommer inte att närvara med några få undantag, bland andra styrelsens ordförande och verkställande direktören.
· Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
· Externa gäster bjuds inte in.
· Verkställande direktörens redogörelse kommer att kortas ner.
· Våra funktionärer kommer att arrangera en sittning vid stämman på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras.
· Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning. Se nedan för mer information om poströstning.

Lifco följer utvecklingen gällande covid-19 noggrant liksom råd och
föreskrifter från myndigheter, och kommer att publicera uppdaterad
information om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag 17 juni 2020 samt anmäler
sitt deltagande till årsstämman senast onsdag 17 juni 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste
vara verkställd onsdag 17 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i
god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande kan ske på ett av följande sätt:

· ? genom inlämnande av poströstningsformulär, se nedan för mer information,
· ? via Lifcos webbplats lifco.se,
· ? per telefon 08-402 92 82, eller
· ? skriftligen till Lifco AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare kommer per post att
erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till
stämmolokalen. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda
skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av
en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på webbplatsen lifco.se och sänds
till aktieägare som begär det.

Poströstning
Aktieägare rekommenderas att utöva sin rösträtt vid stämman genom att
rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt
formulär användas som finns tillgängligt på webbplatsen lifco.se.
Separat anmälan behöver inte göras vid poströstning utan det ifyllda
och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Formuläret skrivs under elektroniskt med BankID på webbplatsen
lifco.se. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift
vara registrerad senast onsdag 17 juni 2020.

Juridiska personer använder poströstningsformulär som finns på
webbplatsen lifco.se. Poströstningsformuläret signeras av behörig
firmatecknare och skickas per post tillsammans med registreringsbevis
eller annan behörighetshandling till Lifco AB, Att: Årsstämman, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till
GeneralMeetingService@euroclear.eu. Samma förfarande gäller om
aktieägare förhandsröstar skriftligen med fysiskt dokument eller
genom ombud. Poströstningsformuläret ska vara Lifco tillhanda senast
onsdag 17 juni 2020.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner
eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar
framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
a) årsredovisning och revisionsberättelse
b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
a) omval av Carl Bennet,
b) omval av Ulrika Dellby,
c) omval av Erik Gabrielson,
d) omval av Ulf Grunander,
e) omval av Annika Espander Jansson,
f) omval av Johan Stern,
g) omval av Axel Wachtmeister,
h) omval av Per Waldemarson,
i) nyval av Dan Frohm,
j) nyval av Caroline af Ugglas och
k) omval av Carl Bennet som styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen
18. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 13-16)
Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Carl Bennet (Carl
Bennet AB), ordförande, Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Adam Gerge
(Didner & Gerge Fonder), Hans Hedström (Carnegie Fonder) och Marianne
Nilsson (Swedbank Robur Fonder).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till
ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter.
Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Ulrika Dellby,
Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Johan Stern,
Axel Wachtmeister och Per Waldemarson samt nyval ske av Dan Frohm och
Caroline af Ugglas. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl
Bennet.

Styrelseledamöter som föreslås för nyval: Dan Frohm, född 1981, är VD
i DF Advisory LLC och ledamot av styrelserna i Arjo AB, Carl Bennet
AB, Elanders AB, Getinge AB samt Swedish-American Chamber of
Commerce, Inc. Han är civilingenjör i industriell ekonomi och har
tidigare varit managementkonsult på Applied Value LLC i New York. Dan
Frohm innehar med närstående 50 618 B-aktier i Lifco. Han är
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte
till bolagets större aktieägare.

Caroline af Ugglas, född 1958, är vice VD i Svenskt Näringsliv och
ledamot av styrelserna i AMF och Beijer Alma AB. Hon har ekonomexamen
från Stockholms universitet och har tidigare varit aktiechef på
Livförsäkrings AB Skandia samt ledamot av styrelserna i Acando AB,
Connecta AB, Lindab International AB och Investment AB Latour.
Caroline af Ugglas innehar med närstående 1 000 B-aktier i Lifco. Hon
är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i
förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns
tillgänglig på bolagets webbplats lifco.se.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode, exklusive
utskottsarvode, ska utgå med totalt 6 350 000 kronor, varav 1 270 000
kronor till ordföranden och 635 000 kronor till var och en av de
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med
250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av
de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska
ersättning utgå med 135 000 kronor till ordföranden och 83 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna

Revisor: Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska
omval ske av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Auktoriserade
revisorn Eric Salander avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

Utdelning (punkt 11)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman
beslutar om en utdelning om 5,25 SEK per aktie för räkenskapsåret
2019 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 26
juni 2020. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg onsdagen den 1
juli 2020. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till
utdelning är onsdagen den 24 juni 2020.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för
valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer
för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen:

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de
fem röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning
över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan
tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti 2020 samt styrelsens
ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med
representant från den röstmässigt största aktieägaren bedömer det
lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare
oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av
valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen
till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.