Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

LifeAssays: LifeAssays årsredovisning för 2018 offentliggjord

LifeAssays meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är
offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Styrelsen vill även förtydliga att det i revisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2018 finns en upplysning om väsentliga
osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift samt
upplysningar om särskilt betydelsefulla områden:

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa
uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen samt
bolags-styrningsrapporten, där det framgår att styrelse och ledning
informerar om att befintliga medel inte är tillräckliga för att
bedriva verksamheten vidare under 12 månader. Enligt vad som anges i
förvaltningsberättelsen samt bolagsstyrningsrapporten tyder detta
förhållande på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan
leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av
detta. Bolaget informerar även på sid 25 om att det finns en uttalad
ambition att avyttra bolagets veterinärdel för att kunna säkerställa
verksamheten 2019.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelse-fulla för
revisionen av årsredovisningen och koncern-redovisningen för den
aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för
revisionen av och i vårt ställningstagande till årsredovisningen och
koncern-redovisningen i sin helhet, men vi gör inga separata formella
uttalanden om dessa områden.

Immateriella tillgångar

Se not 11-12 om immateriella tillgångar respektive not 2 och 4 om
redovisningsprinciper och viktiga uppskattningar och bedömningar i
årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade
upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området

Koncernens immateriella tillgångar består främst av aktiverade
utvecklingsutgifter för produktutveckling 3,6 Mkr och patent 2,9 Mkr.
För att aktivering skal kunna ske skall ett antal kriterier vara
uppfyllda för vilka beskrivs i not 2. Moderbolaget har i samband med
bokslutet gjort nedskrivningar om totalt 21 Mkr kopplade till
fordringar mot dotterbolaget och andelar i koncernbolag, och i
koncernen har en motsvarande nedskrivning gjorts av balanserade
utvecklingsutgifter.

Hur området har beaktats i revisionen

Vi har granskat underlag för aktiverade utvecklings- och
patentutgifter samt bildat oss en förståelse för hur
utvecklingsarbetet bedrivs och utvecklas. Vi har utvärderat
koncernens kontroller för allokering/klassificering av utgifterna. Vi
har vidare granskat och bedömt bolagets gjorda av- och nedskrivningar
gjorda under året, samt dess nedskrivningsprövning.

Finansiering

Bolaget beskriver och informerar om detta område i
förvaltningsberättelsen på bland annat sid 21, i denna
årsredovisning.

Beskrivning av området

Bolagets utvecklingsverksamhet kräver löpande tillskott av
finansiering då bolagets befintliga försäljning ännu inte är
tillräcklig. Bolaget har under året genomfört en företrädes-emission
samt under oktober skedde inlösen av teckningsoptioner om totalt 18,5
Mkr. Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2018 till 3,0
Mkr, vilket ej bedöms tillräckligt för de kommande 12 månaderna.

Hur området har beaktats i revisionen

Vi har tagit del av och utvärderat de åtgärder som styrelsen och
ledningen vidtagit för att försöka säkerställa bolagets framtida
finansiering. Som beskrivs under avsnittet Väsentliga
osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift i denna
rapport har finansieringen ännu ej säkerställts för de kommande 12
månaderna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lifeassays/r/lifeassays-arsredovisning-for-20...
https://mb.cision.com/Main/15162/2800578/1034922.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.