Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-01

LightAir AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels                 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 september 2020,

dels                 anmäla sin avsikt att delta i stämman till LightAir senast måndagen den 28 september 2020. Anmälan kan göras:

-           per e-post till bolagsstamma@lightair.com,eller

-           per post till Svetsarvägen 15, 2 TR, 171 41 Solna
(märk kuvertet "LightAir AB, stämma 2020").

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast torsdagen den 24 september 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Elektroniskt deltagande och poströstning

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Zoom, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer i god tid före stämman skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 28 september 2020 och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 september 2020.

Bolagets aktieägare kan även utöva sin rösträtt per post före stämman. Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 september 2020, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan stämman skickas till Bolaget per post till adressen ovan eller per e-post till bolagsstamma@lightair.com.Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 28 september 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren kan inte poströsta på annat sätt än genom att markera ett av de i formuläret för poströstning angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Val av en eller två justerare.

4.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                   Godkännande av dagordningen.

7.                   Beslut om ändring av bolagsordningen.

8.                   Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner.

9.                   Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4                 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 54 000 000 kronor och högst 210 000 000 kronor.

§ 5                 ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 36 000 000 och högst 140 000 000.

Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna resa rörelsekapital och kapital för investeringar i produkt- och marknadsutveckling. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om emission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga, dock att marknadsmässig emissionsrabatt får ges, och att antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, inte får överstiga 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.

 

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier

I LightAir finns totalt 36 469 904 aktier med en röst vardera, således totalt 36 469 904 röster.

Handlingar inför stämman

Handlingar inför stämman hålls tillgängliga senast två veckor innan stämman på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i september 2020

LightAir AB (publ)
Styrelsen

Författare LightAir

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.