Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-25

LightAir: Bokslutskommuniké januari - december 2021

(NGM: LAIR)

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2021.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3514682/a6fffb839f044197.pdf)

Helåret 2021

 • Orderingången för helåret uppgick till 14 365 TSEK (31 358). Orderboken vid årsskiftet uppgick till 3 080 TSEK (4 576), varav 1 642 TSEK (926) i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.
 • Konceptet Health+ uppgick vid årsskiftet till cirka 330 abonnemang (160) med intäkter om 137 TSEK (77) per månad eller 1 642 TSEK (926) per år.

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 17 161 TSEK (27 665).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret uppgick till -12 697 TSEK (-6 281).
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,48 SEK (-0,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -11 220 TSEK (-12 110).

Andra halvåret 2021

 • Orderingången för andra halvåret uppgick till 6 765 TSEK (10 022).
 • Konceptet Health+ ökade med cirka 45 abonnemang (100) under andra halvåret.

 • Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 8 573 TSEK (11 431).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra halvåret uppgick till -6 385 TSEK (-3 015).
 • Resultat per aktie för andra halvåret uppgick till -0,29 SEK (-0,16).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -3 630 TSEK (-10 222).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har LightAir avtalat, villkorat bolagstämmans godkännande, att förvärva samtliga aktier i Cair AB ("Cair").

Cair säljer motsvarande teknologi som LightAir inom industrisegmentet och det kommersiella segmentet på den finska marknaden. Förvärvet tillför viktiga säljkanaler inom dessa segment. LightAir får även en option att förvärva 51 % av HVAC/ventilation i Europa. Cair har de senaste åren haft en årlig omsättning och EBITDA på 9-13 MSEK respektive 1-3 MSEK. 

Cair tillför en ökning med drygt 500 aktiva abonnemang, en ökning om 150 %, med intäkter om 4,8 MSEK per år.

Preliminär proforma för LightAir inklusive Cair för 2021, justerat för villkor i förvärvet

 • En ökning av antalet abonnemang för luftrening och virushämning från cirka 330 abonnemang till cirka 830 abonnemang med en intäktsökning från cirka 140 TSEK till cirka 540 TSEK per månad eller från 1,6 MSEK till 6,4 MSEK per år.
 • Nettoomsättningen för helåret ökade från 17,2 MSEK till 24,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret förbättrades från -12,7 MSEK till -10,6 MSEK.

Nyckeltal
juli - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning 8 573 11 431 17 161 27 665
Rörelseresultatet före -6 385 -3 015 -12 697 -6 281
avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat -11 155 -5 566 -20 153 -11 176
Resultat före skatt -11 327 -5 973 -20 304 -11 859
Periodens resultat -13 327 -5 973 -22 304 -11 859
Soliditet, % 81,2 88,2 81,2 88,2
Kassaflöde från den -3 630 -10 222 -11 220 -12 110
löpande verksamheten
Medelantalet 9 5 8 5
medarbetare

Aktiedata
juli - dec jan - dec
2021 2020 2021 2020

Resultat per aktie, SEK -0,29 -0,16 -0,48 -0,36
Eget kapital per aktie, SEK 0,93 1,41 0,93 1,41
Börskurs vid periodens slut, SEK 3,08 5,00 3,08 5,00
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 46 372 36 770 46 372 32 568
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 46 372 46 372 46 372 46 372

Nyckeltal -
halvårsöversikt
juli jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec
- dec
Koncernen (TSEK) 2021 2021 2020 2020 2019

Nettoomsättning 8 573 8 588 11 431 16 234 7 202
Rörelseresultatet före -6 -6 312 -3 015 -3 266 3 919
avskrivningar (EBITDA) 385
Rörelseresultat -11 -8 998 -5 566 -5 610 3 573
155
Resultat före skatt -11 -8 977 -5 973 -5 886 2 688
327
Periodens resultat -13 -8 977 -5 973 -5 886 2 688
327
Soliditet, % 81,2 88,8 88,2 59,1 65,7
Kassaflöde från den -3 -9 090 -10 222 -1 888 -7 307
löpande verksamheten 630
Medelantalet 9 7 5 5 6
medarbetare

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

Under 2021 har LightAir inlett en strategisk förändring mot det kommersiella segmentet med fokus på främst kontor och skolor, samt förvärv. LightAir har haft en utmanande period avseende rörelsen och marknadens efterfrågan på grund av corona-pandemin.

Helårsrapport
Som ett led i den förändrade strategiska inriktningen, primärt mot det kommersiella segmentet, har LightAir under hösten 2021 genomfört en analys av attraktiva förvärvskandidater. Analysen avser förvärv som kan stärka LightAirs försäljningskanaler och förmåga i det kommersiella segmentet.

Det gläder mig att kunna presentera ett förvärv som väsentligt stärker LightAirs position inom de kommersiella och industriella segmenten. Ett förvärv av samtliga aktier i Cair AB har avtalats, villkorat bolagstämmans godkännande. Förvärvet bidrar väsentligt till LightAirs försäljning, tillför aktiva abonnemang samt stärker LightAirs finansiella position för framtiden.

År 2021 har dock i övrigt varit utmanande för LightAir med vikande organisk försäljning och ökande kostnader. Efter en markant ökad efterfrågan i luftrenarbranschen i samband med pandemins utbrott under första halvåret 2020 avtog efterfrågan under senare delen av året. Under 2021 har coronarestriktioner kontinuerligt införts, vilka påverkat marknaden och begränsat våra försäljningsmöjligheter och -aktiviteter till följd av folktomma kontor. Många av våra internationella distributörer byggde även upp större lager under 2020, vilket har inneburit en fördröjning av nya order under 2021.

Sammantaget har detta resulterat i en svag organisk orderingång och försäljning under 2021.

Strategisk inriktning fortsätter 
LightAir har beslutat om en strategisk omställning till det kommersiella segmentet. LightAirs luftrenarteknologi är överlägsen avseende energieffektiv luftrening. Värdet av bolagets produkter och egenskaper kan förmedlas starkast i det kommersiella segmentet och långsiktig stabilitet och lönsamhet bedöms starkast inom detta segment i abonnemangsform. Under 2021 har det kommersiella segmentet utvecklats positivt. Antalet tecknade LightAir Health+, ren luft i abonnemangsform, har löpande ökat sedan januari 2020. Då allt fler skolor och kontor nu öppnar upp i pandemins efterdyningar förväntar vi oss en fortsatt positiv trend. Dock har vi påverkats negativt av restriktionerna under 2021 och till följd av dem avsevärt minskad närvaro på kontor. Detta har lett till längre beslutstider och att behovet av ren luft på ett tomt kontor ej finns förrän arbetsplatsen åter är bemannad. 

Abonnemangsförsäljning ger initialt en lägre fakturering, men ett betydligt högre värde över abonnemangens livslängd jämfört med motsvarande antal sålda produktenheter. Med ett större fokus på abonnemang påverkas LightAirs fakturering initialt negativt, men ger över tiden en ökad stabilitet genom starkare löpande intäkter med högre lönsamhet från befintliga och nya abonnemang.

Vi fortsätter även, tillsammans med våra distributörer, vår internationella expansion på flera marknader i framför allt Europa, där Tyskland och Storbritannien som tidigare nämnts är våra initialt prioriterade nyckelmarknader utanför Norden.

Förvärv för beslut på extra bolagsstämma
Förvärvet av Cair innebär att LightAir kan erbjuda kompletterande produkter genom ökat produktsortimentet inom bland annat det industriella segmentet. Cair arbetar med försäljning av industriella luftrenare inom det kommersiella segmentet primärt i Sverige och Finland. Cair har drygt 500 abonnemang i Finland, vilka för närvarande genererar intäkter om 4,8 MSEK årligen. Antalet abonnemang förväntas öka kommande år.

Genom att förvärva Cair ökar antalet abonnemang med över 150 % och abonnemangsintäkterna ökar från 1,6 MSEK till 6,4 MSEK årligen, samtidigt som vi erhåller en snabb etablering på den kommersiella marknaden i Finland. Koncernens netto-omsättning ökar med cirka 50 % till 24,9 MSEK och koncernens rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, förbättras med 2 MSEK enligt en preliminär proforma för 2021. Med förvärvet ser vi dessutom ett flertal möjligheter till synergieffekter med flera kostnadsreduceringar och effektiviseringar som kan bidra till ett bättre resultat.

I förvärvet ingår också en option för LightAir att förvärva 51 % av ett projekt inom ventilation/HVAC för den europeiska marknaden. Projektet kommer initialt innebära filtrering av höga luftflöden och med hög luftfuktighet med utrustning  baserad på CellFlow-teknologin. Förvärvet innebär också att patent och rättigheter  överlåts till LightAir.

Negativt resultat med långsiktig tillväxt i sikte
Helåret 2021 har inneburit investeringar i försäljning, omstrukturering och framåt-riktade satsningar. Totalt sett redovisar LightAir ett negativt rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, om 12,7 MSEK, vilket förklaras både av den beskrivna strategiska omställningen med sikte på  en stabil och långsiktigt lönsam tillväxt, och marknadspåverkan.

Därutöver har väsentligen ökade transport- och logistikkostnader med över 700 procent haft en negativ påverkan, mycket beroende på corona-pandemin. Som nämnts påverkades även försäljningen av nya abonnemang negativt på grund av pandemin.

För att motverka och förebygga har vi förutom en uttalad förvärvsstrategi bland annat gjort en översyn och omstrukturering av kostnadssidan. Åtgärder är vidtagna, vilka kommer att ha en positiv inverkan på 2022 och framåt. Vi har även agerat och gjort investeringar för att parera rådande komponentbrist för att kunna leverera vid ökad efterfrågan.

Bredare produktportfölj och vändning i sikte
Under 2022 fortgår utveckling av ett antal nya produkter vilka avser gynna såväl direktförsäljning till konsumenter som det kommersiella segmentet. Att kontinuerligt bredda och förfina produktprogrammet är av största vikt för LightAirs framtida tillväxt. Samtidigt är utvecklingsprojektet av tvättbara filter inne i sin slutfas. Det innebär att filtret fungerar under hela produktens livslängd och ej behöver bytas ut för bibehållen effektivitet. Detta är en viktig del mot mer hållbara lösningar för produkter inom luftrening.

Sammanfattningsvis fortlöper LightAirs strategiska omställning enligt plan och tillväxtstrategin ser positiv ut framåt trots de negativa omständigheter som har påverkat verksamheten under 2021. Förvärvet av Cair tillsammans med ovan nämnda åtgärder, initiativ och satsningar bedöms ge en väsentlig positiv effekt på kassaflöde och resultat under kommande år. Våra samlade teknologier ligger väl i tiden och har grundläggande konkurrensfördelar, inte minst på de strategiskt utvalda marknader vi framgent fokuserar på. 

Kortsiktigt har omställningen till ökat fokus på abonnemangsförsäljning påverkat LightAir negativt redovisningsmässigt, men på sikt handlar det om ökad stabilitet och lönsamhet. Vi ser fram mot att arbeta vidare med denna strategi gentemot det kommersiella segmentet och de via Cair kompletterande industriella produkterna, vilket tillsamma...

Författare Cision