Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-24

LightAir: Bokslutskommuniké januari - december 2022

(NGM: LAIR)

LightAir Bokslutskommunike januari - december 2022.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3723294/b2961a8d20fb310b.pdf)

Helåret 2022

 • Orderingången för helåret uppgick till 12 979 TSEK (14 365). Orderboken vid årsskiftet uppgick till 8 508 TSEK (3 080), varav 6 548 TSEK (1 642) i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.
 • Konceptet Health[+] uppgick vid årsskiftet till cirka 834 abonnemang (330) med intäkter om 6 548 TSEK (1 642) per år.

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 13 710 TSEK (17 161).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret uppgick till -20 343 TSEK (-12 750).
 • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,96 SEK (-0,48).
 • Resultat per aktie efter utspädning för helåret uppgick till -0,94 SEK (-0,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -9 838 TSEK (-11 220).

Andra halvåret 2022

 • Orderingången för andra halvåret uppgick till 6 426 TSEK (6 765).
 • Konceptet Health[+] minskade med cirka 16 abonnemang under andra halvåret.

 • Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 6 581 TSEK (8 573).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra halvåret uppgick till -13 421 TSEK (-6 436).
 • Resultat per aktie för andra halvåret uppgick till -0,68 SEK (-0,29).
 • Resultat per aktie efter utspädning för andra halvåret uppgick till -0,65 SEK (-0,29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra halvåret uppgick till -4 117 TSEK (-3 630).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LightAir har tecknat ramavtal gällande luftrening med Elis Textil Sverige AB, en del av Europas ledande koncern inom textil- och hygienservice.

LightAir har erhållit ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. LightAir emitterade 500 000 aktier  och betalade 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. I samband med förvärvet av rättigheterna för Nordamerika avyttrades intressebolaget LightAir CellFlow West AB.

Förvärvet av LightAir Industrial AB (Cair AB)

LightAir förvärvade under våren 2022 bolaget LightAir Industrial AB (tidigare Cair AB) samt patent och rättigheter för CellFlow-teknologin genom apportemission som beslutades av extra bolagsstämma den 16 mars. LightAir Industrial AB har de senaste åren haft en årlig omsättning och EBITDA på 9-13 MSEK respektive 1-3 MSEK. Genom förvärvet förstärker LightAir påtagligt potentialen för såväl ökad omsättning och resultat som värdeökning.

Då förvärvet genomfördes den 16 mars 2022, bidrog förvärvat bolag inte med någon nettoomsättning i början av året. Om förvärvet ägt rum den 1 januari 2022, bedömer ledningen att förvärvat bolag skulle bidragit till koncernens nettoomsättning under perioden 1 januari - 16 mars 2022 med 1,5 MSEK.

Nyckeltal
juli - dec jan - dec
Koncernen (TSEK) 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 6 581 8 573 13 710 17 161
Rörelseresultatet före -13 421 -6 436 -20 343 -12 750
avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat -39 280 -11 206 -49 667 -20 206
Resultat före skatt -39 604 -11 327 -49 816 -20 304
Periodens resultat -39 604 -13 327 -51 816 -22 304
Soliditet, % 66,1 81,2 66,1 81,2
Kassaflöde från den -4 117 -3 630 -9 838 -11 220
löpande verksamheten
Medelantalet 9 9 10 8
medarbetare

Aktiedata
juli - dec jan - dec
2022 2021 2022 2021

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,68 -0,29 -0,96 -0,48
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,65 -0,29 -0,94 -0,48
Eget kapital per aktie, SEK 0,34 0,93 0,34 0,93
Börskurs vid periodens slut, SEK 0,78 3,08 0,78 3,08
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 58 018 46 372 54 091 46 372
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 83 748 46 372 83 748 46 372

Nyckeltal -
halvårsöversikt
juli jan - juni juli - dec jan - juni juli - dec
- dec
Koncernen (TSEK) 2022 2022 2021 2021 2020

Nettoomsättning 6 581 7 129 8 573 8 588 11 431
Rörelseresultatet före -13 -6 922 -6 436 -6 314 -3 016
avskrivningar (EBITDA) 421
Rörelseresultat -39 -10 387 -11 206 -9 000 -5 567
280
Resultat före skatt -39 -10 212 -11 327 -8 977 -5 973
604
Periodens resultat -39 -12 212 -13 327 -8 977 -5 973
604
Soliditet, % 66,1 79,4 81,2 88,8 88,2
Kassaflöde från den -4 -5 720 -3 630 -7 590 -10 222
löpande verksamheten 117
Medelantalet 9 10 9 7 5
medarbetare

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

Under 2022 genomförde LightAir ett förvärv av LightAir Industrial AB (tidigare Cair AB) vilket är inriktad mot luftrening inom B2B (Business to Business) dvs försäljning till industri, kontor och skolor. Förvärvet stärker bolagets finansiella position genom såväl försäljning samt ytterligare abonnemangsavtal vilka kontinuerligt genererar kassaflöde. Abonnemangsbasen i Finland är utspridd på kunder inom sjukhusmiljö, kontorsmiljö samt en bred variation av industriella verksamheter. Genom förvärvet fick vi även en produktionsenhet med mycket hög kompetens inom luftrening och produktion där vi redan ser synergieffekter i utveckling av nya produkter och förbättringar av befintliga som snabbt bidragit till bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. Resultatet är att vi har flyttat hem en del av tillverkningen som tidigare utförts i Kina och erhåller såväl kostnadsbesparingar, minskad ledtid samt minskad miljöbelastning. Förvärvet var en del i den strategiska ompositionering bolaget inledde hösten 2021 mot B2B-försäljning och som vi i skrivande stund ser en tydlig positiv utveckling i. 

Helåret har dock i övrigt varit utmanande i hela luftrenarbranschen världen över, så även för LightAir. Försäljning till konsumentmarknaden i en rådande global lågkonjunktur, vilket främst sker i samarbete med återförsäljare och distributörer gick dessvärre kraftigt nedåt. Omsättningsmässigt så är det i storleksordningen tio miljoner kronor i reducerad försäljning inom nyss nämnt segment för bolaget. Efter en markant ökad efterfrågan i samband med pandemins utbrott under första halvåret 2020 avtog efterfrågan under senare delen av året och någon återhämtning har tyvärr inte kunnat skönjas under efterföljande tid. Detta stärker oss i beslutet att strategiförändringen mot B2B är rätt och kommer att stärka Bolagets framtid både genom organisk försäljning och strategiska förvärv.

Satsning framåt
En fokuserad satsning på de industriella och kommersiella segmenten ger oss en starkare position. Vi får fortlöpande bevis kring våra teknologiers konkurrensfördelar och kundnytta inom dessa områden. Det finns stora behov för LightAirs produktsortiment med resurssnåla produkter, där hög reningskapacitet i kombination med begränsat underhållsbehov, låga ljudnivåer och minimal energiförbrukning är prioriterat och ger oss tydliga konkurrensfördelar.

I förvärvet av LightAir Industrial AB ingick som tidigare kommunicerats även en option för LightAir att förvärva 51 procent av teknologin inom ventilation/HVAC för den europeiska marknaden. Dessutom innebar affären att ytterligare patent och rättigheter överlåtits till LightAir. Vi står i dag än bättre rustade ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Detta projekt är under utvärdering och vi kommer att återkomma med resultat senare i år.

Förvärvsstrategin i kombination med organisk tillväxt är båda viktiga ingredienser i vår framtida utveckling och positiva omställning inom B2B. Vi fortsätter kontinuerligt arbetet med att söka kompletterande bolag för snabb tillväxt. Förvärv kan ge kortsiktiga positiva effekter på resultatet, men viktigt är att det stärker oss på lång sikt och snabbare ta oss mot uppsatta mål att bygga Bolaget till en stark och lönsam internationell aktör inom vår nisch. Samtidigt planerar vi att stärka organisationen framåt med bland annat nya försäljningsresurser för att öka den organiska försäljningen.

Året i korthet
Den 16 mars gjorde LightAir sitt första förvärv inom den nya strategin, vilken är beskriven ovan. I Nederländerna har vår distributör sålt in konceptet LightAir Health+ till en känd global parfym- och kosmetikskedja med cirka 1000 butiker. Den första beställningen avsåg tretton butiker, vilken nu har levererats. Butikskedjan har uttalat en avsikt att installera lösningen i kedjans samtliga cirka 180 butiker i hemmaregionen Benelux löpande under 2023 - 2024. Vidare skrev vi avtal med en viktig och stor samarbetspartner i form av svenska Trä & Miljö. De är specialiserade inom skolmiljö och framför allt trä- och textilslöjdsalar där vi ser vi stora möjligheter att bidra med våra luftrenare till en väsentligt förbättrad arbetsmiljö för både lärare och elever. Vi har samtidigt nått framgångar i Storbritannien på den industriella marknaden med såväl installationer som samarbetspartners, tack vare ledande teknik, reningskapacitet och lägre totalkostnad jämfört med etablerade varumärken. På produktsidan har vi bland annat genomfört enklare test för polymerfilter, vilket är ett tvättbart filtermedia som inte behöver bytas ut under dess livslängd. Detta är ett stort steg mot än mer hållbara produkter vilket kommer gynna både vår miljö och slutanvändaren.

Inom vårt industriella produktsortiment anpassar vi även robusta modeller, vilka sak stå pall för oöm behandling inom uthyrningsbranschen. Detta är en marknad där dessa produkter i första hand är riktad mot byggbranschen där man har problem med ohälsosamma partiklar i luften på grund av exempelvis byggdamm och asbest. Tillsammans med vår nederländska återförsäljare drivs ett utvecklingsprojekt kring ett specialanpassat filter för lastbilar, för att minska partikelutsläpp och göra fordonen utsläppsneutrala . Det vill säga att denna teknik renar luften från minst lika mycket partiklar som de släpper ut. 

Förvärv
Vi har tidigare nämnt att LightAir haft en pågående diskussion angående förvärv av ett nordiskt försäljningsbolag    av kommersiella och industriella luftrenare. Förhandlingar har förts kontinuerligt och efter färdigställd due diligence har förhandlingen tillfälligt pausats då parterna har divergerande syn på bland annat genomförandet samt betalningsmodell för förvärvet. Arbetet fortgår kontinuerligt med att hitta presumtiva förvärvskandidater inom och utanför Sveriges gränser. Arbetet inriktar sig på att hitta förvärvskandidater som ligger i linje med den fastlagda strategin mot de industriella och kommersiella kundsegmenten. Ambitionen är att för 2023 genomföra minst två förvärv.

Förstärkningar inom försäljningsnätverk
I Sverige och Finland har vi numera egen personal som aktivt bearbetar marknaden direkt eller tillsammans med återförsäljare och agenter. I LightAirs strategiska plan ligger det att vi skall växa genom lokala partnerskap på marknader för att uppnå snabbare resultat på ett effektivare sätt. Arbetet med att utveckla och utöka antalet samarbetspartners är i fokus och här ser vi en betydande förändring av möjligheter med det bredare produktsortiment vi nu kan erbjuda. Det förs i nuläget ett flertal dialoger med nya presumtiva partners både i distributörsled och återförsäljarled på u...

Författare Cision