Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-28

LightAir: Delårsrapport januari - juni 2020

LightAir Delårsrapport januari - juni 2020.pdf (https://mb.cision.com/Public/14919/3183167/82060cef583ae206.pdf)

 

Orderingången för första kvartalet uppgick till 21 336 TSEK (4 569), en förbättring med 16 767 TSEK

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 16 234 TSEK (4 905), en förbättring med 11 329 TSEK. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 11 263 TSEK (2 812), en förbättring med 8 451 TSEK 

  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret uppgick till -3 266 TSEK (-4 777), en förbättring med 1 511 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra kvartalet uppgick till -1 433 TSEK (-2 372), en förbättring med 939 TSEK

 

  • Resultat per aktie för första halvåret uppgick till -0,21 SEK (-0,27), en förbättring med 0,06 SEK. Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,10 SEK (-0,13), en förbättring med 0,03 SEK

 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -1 888 TSEK (-6 059), en förbättring med 4 171 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -1 992 TSEK (-2 556), en förbättring med 564 TSEK

 

  • Health+-konceptet uppgår till cirka 100 abonnemang med intäkter om 62 TSEK per månad eller 744 TSEK per år. Antalet abonnemang ökar kontinuerligt.

 

  • Resultatet för första halvåret har belastats med temporära kostnader om cirka 1 MSEK för transport och logistik till följd av produktionsstopp i fabriken på grund av coronapandemin.

 

  • Lämnade marknadsföringsstöd om 2,1 MSEK (0) har belastat resultatet för första halvåret.

 

  • LightAir förvärvade den 30 december 2019 resterande 49 procent av LightAir CellFlow East AB ("CellFlow East") samt utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier kopplade till bolagets verksamhet. Rörelseresultatet har under första halvåret belastats med betydligt högre avskrivningar, totalt cirka 2,3 MSEK (0,3), jämfört med motsvarande period föregående år avseende immateriella rättigheter från förvärvet av CellFlow East.

 

  • Styrelsen överväger att föreslå möjligheten att stärka kapitalbasen för att bredda produktutveckling och ytterligare intensifiera marknadsföring och försäljning. För att kunna genomföra detta planerar styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att erhålla ett bemyndigande att genomföra en emission om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

 
Nyckeltal
apr - juni jan - juni jan - dec
Koncernen (TSEK) 2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 11 263 2 812 16 234 4 905 12 107
Rörelseresultatet före -1 433 -2 372 -3 266 -4 777 -858
avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat -2 635 -2 546 -5 610 -5 125 -1 552
Resultat före skatt -2 837 -2 664 -5 886 -5 547 -2 859
Periodens resultat -2 837 -2 664 -5 886 -5 547 -2 859
Soliditet, % 59,1 75,5 59,1 75,5 65,7
Kassaflöde från den -1 992 -2 556 -1 888 -6 059 -13 365
löpande verksamheten
Medelantalet 5 5 5 5 5
medarbetare
 
Aktiedata
apr - juni jan - juni jan - dec
2020 2019 2020 2019 2019

Resultat per aktie, -0,10 -0,13 -0,21 -0,27 -0,13
SEK
Eget kapital per 1,01 0,98 1,01 0,98 1,23
aktie, SEK
Börskurs vid 2,90 1,70 2,90 1,70 1,30
periodens slut, SEK
Genomsnittligt antal 28 365 21 172 28 365 20 720 22 300
aktier (tusental)
Antal aktier vid 28 365 22 983 28 365 22 983 28 365
periodens slut
(tusental)
 
Nyckeltal -
kvartalsöversikt
apr - jan - mars okt - dec juli - sep apr - juni
juni
Koncernen (TSEK) 2020 2020 2019 2019 2019

Nettoomsättning 11 4 971 5 557 1 645 2 812
263
Rörelseresultatet före -1 -1 833 6 159 -2 240 -2 372
avskrivningar (EBITDA) 433
Rörelseresultat -2 -2 975 5 986 -2 413 -2 546
635
Rörelsemarginal, % neg. neg. 96,5 neg. neg.
Resultat före skatt -2 -3 049 5 520 -2 832 -2 664
837
Periodens resultat -2 -3 049 5 520 -2 832 -2 664
837
Soliditet, % 59,1 65,6 65,7 67,4 75,5
Kassaflöde från den -1 104 -4 207 -3 100 -2 556
löpande verksamheten 992
Medelantalet 5 5 6 5 5
medarbetare
 

Lars Liljeholm, LightAirs VD, kommenterar

"Vi har alla under första halvåret 2020 påverkats av coronapandemin. På LightAir noterar vi att pandemin bidrar till ökad medvetenhet hos allmänheten om luftföroreningar, bakterier, virus, mögel och därmed sammanhängande hälsoproblem, som utgör ett av de större hoten för människors hälsa och välbefinnande. Denna växande medvetenhet skapar ökad efterfrågan för våra produkter, vilka oskadliggör luftburna virus (IonFlow redan i luften), hos både befintliga och nya distributörer. Vi är övertygande om att detta långsiktigt kommer betyda en ökad medvetenhet om och intresse för luftrening med inverkan på bland annat virus och mikrober. 

Försäljningstrenden för LightAir tog ett tydligt avstamp under fjärde kvartalet 2019 och har fortsatt under första halvåret av 2020. Första halvåret har även inneburit ett intensifierat marknads- och försäljningsarbete och en fortsatt omstrukturering av verksamheten. Lämnade marknadsföringsstöd (kostnader på cirka 2,1 MSEK under första halvåret) och intensifierad försäljning i kombination med coronavirusets framfart har resulterat i bolagets bästa försäljningsutveckling någonsin med en ökning på cirka 230 procent jämfört med första halvåret 2019. 

Men pandemin har också även för LightAir inneburit utmaningar såsom förseningar och temporärt ökade kostnader avseende produktion, leveranser och logistik, totalt cirka 1 MSEK för första halvåret 2020.

Sedan början av året har LightAir genomfört omprioriteringar av personalstyrkan för att uppnå en effektivare organisation med högre ambitionsnivå, ökat tempo och fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling. Försäljningsframgången är tydligast i Asien där medvetenheten om luftföroreningar, bakterier, virus och sammanhängande hälsoproblem är väsentligt högre än i Europa. I Kina är det näst intill en självklarhet att ha en luftrenare i sitt hem. Men vi ser nu även en markant förändring på övriga marknader, inte minst i Europa, som inneburit en ökad efterfrågan av våra produkter hos både befintliga och nya samarbetspartners. Även i Nordamerika har LightAir hittills i år haft högre orderingång än under de tre senaste åren sammanlagt. Uppdateringen av våra produkter, som "IonFlow 2.0" påverkar också försäljningen positivt. 

Bearbetningen inom affärsområdet Professional tillsammans med några av de främsta facility-managementbolagen i Sverige fortgår framgångsrikt med tjänsten Health+, där kunden via abonnemang får hälsosammare luft med avsevärt lägre nivåer av föroreningar och virus. För LightAir betyder konceptet Health+ en mycket intressant ny affärsmodell med återkommande intäkter. LightAir har uppnått över 100 nya Health+ abonnemang. LightAir förväntar sig en ökande abonnentbas med fasta återkommande intäkter. Health+-abonnemangen har god lönsamhet och de befintliga abonnemangen genererar intäkter om drygt 60 TSEK/mån eller cirka 750 TSEK/år. Med en förväntad livslängd om minst fem år motsvarar dessa abonnemang ett intäktsvärde om 3,7 MSEK.

För kunderna leder Health+ till en förbättrad arbetsmiljö där arbetsgivarna ser ökad produktivitet, bättre välbefinnande och samtidigt uppnår väsentliga besparingar i form av minskad sjukfrånvaro utan större initiala investeringar. CellFlow och IonFlow i kombination utgör konceptet Health+, som utnyttjar LightAirs kompetens inom joniserande luftrening tillsammans med den konventionella fläkt-filter luftreningens fördelar. 

CellFlow Pro 900 som lanserades 2019 har imponerande prestanda jämfört med konkurrenter inom Professional-segmentet; rening av de minsta partiklarna (inklusive virus och mikrober), stort luftflöde för att effektivt och snabbt rengöra luften i stora lokaler med låga driftskostnader och låg ljudnivå. Tekniken möjliggör även smart och flexibel design, som gör att produkten kan placeras golvstående eller enkelt monteras i tak. CellFlow-produkterna arbetar med minimal miljöpåverkan genom den låga energiförbrukningen och genom filter med lång livstid tillverkade av återvunnet nordiskt papper. Produktprogrammet Professional förstärker LightAir nu med den något mindre CellFlow Pro 600. Denna produkt kommer väl till pass i exempelvis mindre kontors- eller hemmamiljöer, där något lägre kapacitet är fullt tillräcklig. 

Den minsta produkten i CellFlow-sortimentet, Mini 100, har LightAir uppgraderat med attraktivare finish. Produkten är i huvudsak framtagen i syfte att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, en liten produkt med höga prestanda kombinerat med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och trevlig design. Den är kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 20 kvadratmeter, liten och smidig nog att ta med på resan för att säkerställa ren luft för en god natts sömn var du än befinner dig. Utan avkall på rening av de minsta partiklarna inklusive virus och mikrober.

Digital kommunikation och e-handel blir allt viktigare för LightAir då allt fler produkter säljs online. Vår egen e-handel har ökat med cirka 150 procent jämfört med första halvåret 2019 och den trenden vill vi behålla. Vi kommer att förstärka vår organisation och öka investeringar i digital marknadsföring med syfte att öka försäljningen på våra egna men även andras e-handelsplattformar som exempelvis Amazon. 

LightAir har nyligen genomfört en företrädesemission, som övertecknades till cirka 450 procent, vilket visar ett stort intresse för vår verksamhet. Det har inneburit att vi kunnat sätta igång teknik- och produktutveckling inom respektive marknadssegment. Styrelsen vill, mot bakgrund av vår position, emellertid öka kapaciteten att accelerera och bredda produktutveckling och ytterligare intensifiera marknadsföring, kommunikation och försäljning samt finansiera tillväxt av tillverkning och leveranser. 

LightAir har för avsikt att utöka satsningen på produktutveckling för att snarast bredda produktprogrammet. Med våra båda unika teknologier, CellFlow och IonFlow, har vi stor potential att utveckla produkter med enastående prestanda och attraktiv formgivning. Målsättningen är att vårt sortiment ska vara bäst i respektive kategori gällande ljudnivå, kapacitet, effektivitet och energiförbrukning i ett kompakt format, tilltalande design och miljövänlig konstruktion. Driftskostnad över tid kommer att vara avsevärt lägre än konkurrentprodukter eftersom inga förbrukningsprodukter kommer att behövas och med låg energiförbrukning i förhållande till prestanda.

LightAir har även påbörjat ett projekt inom ett för oss nytt segment med personliga portabla luftrenare. Det blir allt vanligare att man bär ansiktsmask för att förhindra luftföroreningar, virus, bakterier och andra mikrober att nå våra luftvägar. CellFlow-tekniken har goda förutsättningar och egenskaper för produkter inom de...

Författare LightAir

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.