Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-20

LightAir genomför emissioner om upp till 27,2 MSEK varav 21,8 MSEK är säkerställt

Styrelsen i LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 oktober, om en nyemission av högst 3 315 445 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") och om en riktad emission av högst 5 859 655 aktier för utvalda investerare ("Riktade emissionen"). Styrelsen föreslår även en extra bolagsstämma att besluta om en riktad emission av högst 727 276 aktier till närstående ("Närstående emissionen"). Företrädesemissionen tillför LightAir cirka 9,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, Riktade emissionen tillför bolaget cirka 10,6 - 16,1 MSEK och Närstående emissionen tillför bolaget 2 MSEK. Totalt cirka 21,8 MSEK är säkerställt genom teckningsförbindelser; 3,6 MSEK i Företrädesemissionen, 16,1 MSEK i Riktade emissionen och 2 MSEK i Närstående emissionen.

I de fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kommer delar av den Riktade emissionen att tas in genom Företrädesemissionen i form av garanti utan ersättning och den Riktade emissionen minskas i motsvarande utsträckning. Teckningskursen i samtliga emissioner uppgår till 2,75 SEK per aktie. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 1 december - 15 december 2020. Den sammanlagda utspädningseffekten för samtliga emissioner är 17,8 - 21,4 procent.

"Intensifierad satsning och utveckling av bolaget under nuvarande marknadssituation är optimalt för bolagets ägare. Emissionerna möjliggör att LightAir kan öka tempot i produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Bolaget kan därmed snabbare bredda produktportföljen med världsledande produkter baserade på CellFlow-teknologin. Samtidigt ökar vi investeringar i marknadsföring och försäljningsarbetet. Med utökat sortiment och förstärkt organisation kan vi expandera vår verksamhet på en global marknad med en årlig ökningstakt över 10 procent. E-handel har blivit allt viktigare även för LightAir och där kommer ytterligare resurser att investeras. Ambitionen är att öka försäljningen med hjälp av de försäljningskanaler som växer starkast och som ger den största marginalfördelen", säger Lars Liljeholm, VD i LightAir och fortsätter "Vi är också glada att få med Ilija Batljan som investerar tolv miljoner kronor i bolaget, vilket vi ser som ett bevis för den potential vår teknologi har."

Motiv för Företrädesemissionen

LightAirs styrelse vill stärka kapitalbasen för att bredda produktutvecklingen, ytterligare intensifiera marknadsföring och försäljning samt för att finansiera tillväxt genom ökad kapacitet för tillverkning och leveranser.

LightAir är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på två patenterade och unika teknologier för luftrening, CellFlow och IonFlow. CellFlow presenterar konkurrenskraftiga produkter med låga driftskostnader och effektiv avskiljning av partiklar och utmanar konventionella luftrenare med mekaniska filter som idag dominerar marknaden. IonFlow erbjuder effektiva och funktionella produkter med ett tydligt designkoncept och är baserad på en vidareutvecklad joniseringsteknik, "high density negative ionizing". LightAirs IonFlow-teknologi är ensam i världen med vetenskapliga bevis om att effektivt redan i luften förhindra spridning av viss luftburen virussmitta; 2015 publicerades en rapport i Nature Scientific Reports efter sju års forskningsstudier vid Karolinska Institutet (KI). LightAirs två produktfamiljer för luftrening representerar två teknologier som båda avsevärt förbättrar luftkvalitet i hem, skolor och andra arbetsplatser.

LightAir besitter hög kompetens inom området luftrening och värnar om att behålla sin status som specialist i branschen. Detta genomsyrar inte bara organisationen, utan även produkternas funktion, utformning och introduktion på marknaden. LightAirs teknologier möjliggör produkter som renar luften från de mest hälsovådliga partiklarna, det vill säga de allra minsta partiklarna, som dessutom utgör mer än 90 procent av samtliga partiklar i normal inomhusluft. Några av de hälsoproblem som luftföroreningar orsakar är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, demens, allergi samt sjukdomar i lungor och luftvägar som astma, KOL, lungfibros, med flera. LightAirs produkter erbjuder unika kundvärden i hur väl de renar luften samtidigt som de har minimal miljöpåverkan, låg ljudnivå och en tilltalande design.

LightAir lanserade under 2019 det unika erbjudandet Health[+], renare luft via prenumeration för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor, skolor och andra arbetsplatser. Genom Health[+] tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt ren luft i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Health[+] bidrar till reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartners fått ett positivt mottagande av konceptet. Antalet prenumerationer ökar stadigt och konceptet kommer vidareutvecklas internationellt.

Med anledning av ovan har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen och den Riktade emissionen, samt föreslagit en extra bolagsstämma att besluta om Närstående emissionen.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier där befintliga aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 4 973 167,50 kronor till högst 59 678 023,50 kronor och att antalet aktier kan öka med högst 3 315 445 aktier till högst 39 785 349 aktier. Beslutet gäller med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 oktober 2020.

 • Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs LightAir cirka 9,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Avstämningsdag: Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 27 november 2020 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2020.
 • Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företräde för de som på Avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
 • Utspädning: Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 8,33 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 1 december 2020 till och med den 11 december 2020.
 • Teckningsperiod: Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning under perioden från och med 1 december 2020 till och med den 15 december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Aktieägare som har fordringar på Bolaget skall kunna använda hela eller delar av sin fordran för kvittning. Styrelsen har bedömt att sådan kvittning är lämplig för Bolaget.
 • Teckningskurs: 2,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Handel med BTA: Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 1 december 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.
 • Tilldelningsprinciper: För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier:

1. i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
2. i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
3. i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

 • Tecknings- och garantiåtaganden: LightAir har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 3,6 MSEK motsvarande cirka 40 procent av emissionslikviden samt garantiåtagande om 5,5 MSEK motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår sammanlagt till 9,1 MSEK motsvarande 100 procent av emissionslikviden.

Riktade emissionen

Styrelsen har beslutat om en riktad emission av aktier för utvalda investerare. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 8 789 483 kronor och att antalet aktier kan öka med högst 5 859 655 aktier. Beslutet gäller med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 oktober 2020.

 • Emissionsvolym: LightAir tillförs minst cirka 10,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs LightAir cirka 16,1 MSEK.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: LightAir har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 16,1 MSEK, varav 5,5 MSEK är garanti i Företrädesemissionen. Om garantin i Företrädesemissionen behöver tas i anspråk minskas den Riktade emissionen i motsvarande utsträckning.
 • Utspädning: Utspädningseffekten uppgår till minst 8,9 procent. Aktieägare kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 12,8 procent vid fullteckning i Företrädesemissionen.
 • Teckningsperiod: Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning under perioden från och med 20 november 2020 till och med den 17 december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Aktieägare som har fordringar på Bolaget skall kunna använda hela eller delar av sin fordran för kvittning. Styrelsen har bedömt att sådan kvittning är lämplig för Bolaget.
 • Teckningskurs: 2,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

Närstående emissionen

Styrelsen har föreslagit en extra bolagstämma den 9 december 2020 att besluta om en riktad emission av aktier till styrelsens ordförande och bolagets marknadschef. Förslaget medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 090 914 kronor och att antalet aktier kan öka med högst 727 276 aktier.

 • Emissionsvolym: LightAir tillförs 2,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: LightAir har erhållit teckningsförbindelser uppgående till 2,0 MSEK.
 • Utspädning: Utspädningseffekten uppgår till cirka 1,6 procent.
 • Teckningsperiod: Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 9 december 2020 till och med den 17 december 202...
Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.