Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-18

LightAir har förvärvat patent och rättigheter

Som tidigare kommunicerats har LightAir ingått avtal om att förvärva patent och rättigheter. LightAir har nu beslutat om emission av 500 000 aktier efter styrelsens beslut med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 16 mars 2022. I samband med beslutet tecknades även alla aktier i emissionen.

Som framgår av pressmeddelande från LightAir AB (publ) ("LightAir") den 25 februari 2022 har LightAir ingått ett avtal med Eurus AirTech AB och närstående till detta bolag att förvärva patent och rättigheter rörande CellFlow-teknologin i samband med förvärvet av bolaget Cair AB. Den extra bolagsstämman den 16 mars 2022 gav styrelsen ett bemyndigande för förvärv av patent och rättigheter. Styrelsen har nu beslutat om emission av 500 000 aktier med stöd av detta bemyndigande. Detta förvärv av patent och rättigheter skapar förbättrad kontroll då CellFlow-teknologin sedan länge är en viktig beståndsdel i LightAirs samlade erbjudande.

Sammantaget innebär det aktuella förvärvet av Cair AB tillsammans med patent och rättigheter att konkurrenskraftiga teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande koncentreras till LightAir, som därigenom bildar en plattform med stor potential.

Förvärv av patent och rättigheter
LightAir har förvärvat patent och rättigheter avseende CellFlow-teknologin som sammantaget ger ägandet över CellFlow-teknologin på alla globala konsument-, kommersiella och industriella marknader. LightAir har sedan tidigare licenser för detta men har nu förvärvat själva patenten. Undantagen är tills vidare Nordamerika samt inbyggda applikationer i ventilations- och HVAC-system. För förvärvet av patent och rättigheter avseende CellFlow-teknologin (förutom Nordamerika och HVAC) skall en tilläggsköpeskilling om 500 000 aktier betalas genom emission. Styrelsen har nu beslutat om emission av 500 000 aktier i LightAir, vilket motsvarar 0,95 procent av antalet aktier efter emissionen. Beslutet gäller med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 16 mars 2022.

Styrelsen beslutade om emission av aktier för förvärv av patent och rättigheter enligt följande:

Bolagets aktiekapital skall öka med 750 000 SEK genom nyemission av 500 000 aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Eurus AirTech AB med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning av sin fordran på LightAir för förvärv av patent och rättigheter.

Emissionsbeloppet uppgår till 1 475 000 SEK vilket motsvarar en teckningskurs om 2,95 SEK per aktie, baserat på den volymviktade genomsnittskursen under perioden 1 oktober 2021 - 31 januari 2022. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Samtliga nya aktier som emitteras berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckning av aktier skall ske den 18 mars 2022. Stämman beslutade att styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Tecknad emission för förvärv av patent och rättigheter
Eurus AirTech AB har den 18 mars 2022 tecknat alla aktier i LightAirs emission. De tecknade aktierna har betalats genom kvittning av fordran på LightAir för förvärv av patent och rättigheter.

Bemyndigande till styrelsen för förvärv av rättigheter avseende Nordamerika kvarstår
Den extra bolagsstämman den 16 mars 2022 beslutade även att bemyndiga styrelsen att utge ytterligare en tilläggsköpeskilling till Eurus AirTech AB mot betalning av 500 000 nya aktier i LightAir avseende förvärv av rättigheter som ger LightAir rätt att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kvittning eller apport. Stämman beslutade att bemyndigandet ska gälla som längst till och med årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Författare Cision