Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-20

Lime Technologies AB: Med stark tillväxt och god lönsamhet fortsätter vi att investera i våra marknader: Delårsrapport, januari - september 2022

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 111,9 Mkr (92,8) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 21% (23%) 
 • Repetitiva intäkter uppgick till 75,2 Mkr (64,7)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (-0,0) (förvärvsrelaterat)
 • EBITA uppgick till 28,9 Mkr (25,5) vilket innebär en EBITA marginal om 26% (27%)
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 26% (27%) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,7 Mkr (11,1)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,11 kr (0,83) och efter utspädning till 1,10 kr (0,83)

Första nio månaderna 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 354,6 Mkr (290,2) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 22% (18%) 
 • Repetitiva intäkter uppgick till 220,5 Mkr (177,9)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (-1,1) (förvärvsrelaterat)
 • EBITA uppgick till 91,0 Mkr (78,3) vilket innebär en EBITA marginal om 26% (27%)
 • Justerad EBITA marginal uppgick till 26% (27%) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 48,7 Mkr (41,3)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,67 kr (3,11) och efter utspädning till 3,65 kr (3,11)

Vd har ordet

Det tredje kvartalet levererar vi en stark tillväxt på 21 % och en god lönsamhet som uppgår till 26 %. Samtidigt upprätthåller vi ett högt rekryteringstempo och i augusti introducerades rekordmånga nya medarbetare fördelade på alla våra kontor runt om i Europa.

Värdeskapande tjänster för konjunktursutsatta kunder
Jag är stolt över att vi står fortsatt starka under det tredje kvartalet med över 21 % organisk tillväxt på en orolig marknad. Det gläder mig också att det under ett kvartal som detta blir tydligare än någonsin att vi kan hjälpa våra kunder, både genom intäktsdrivande förändringsarbete och effektiviserande digitalisering. Inte minst vårt fokus på det hårt belastade energisegmentet gör det möjligt för företag att ge snabb och värdeskapande service till sina kunder när antalet ärenden skjuter i höjden. På så vis gör vi inte bara våra kunder mer framgångsrika utan också livet som slutkund betydligt enklare, samtidigt som vi får en positiv inverkan på samhällsbärande funktioner.

Många affärer trots längre säljprocesser
Som vi tidigare konstaterat avspeglas det tuffare affärsklimatet primärt i längre säljprocesser. I dagsläget tävlar vi inte bara med andra CRM-leverantörer utan även med företags allmänna investeringsvilja. Att konjunkturen ändrats märks främst av i Tyskland, där affärsklimatet påverkats kraftigt. Därför är det extra glädjande att vi med kundtillvända, engagerade medarbetare fortsätter att leverera stort kundvärde inom våra vertikaler. Under kvartalet välkomnar vi bland annat Landskrona Energi, Luleå Miljöresurs och SHH Bostadsutveckling, som nya kunder. Dessutom fördjupar vi samarbetet med ett av Norges största fastighetsbolag, Entra Eiedom AS, som varit kunder sedan 2012.

Ett mer internationellt bolag med starka vertikaler 
Vårt strategiska fokus ligger på fortsatt långsiktig lönsam tillväxt och vi kommer fortsätta investera för att bygga ett ännu starkare Lime - även i tuffare marknadsklimat. Vi bygger ett mer internationellt bolag där vårt främsta fokus just nu är att skala våra befintliga marknader inom utvalda vertikaler. Under kvartalet fortsätter den svenska marknaden att prestera bra och vi visar även god tillväxt i övriga Europa. För att kunna stötta en ännu mer internationell affär och lägga grunden för vidare tillväxt, upprätthåller vi ett högt rekryteringstempo på alla marknader, med målet att nyanställa över hundra medarbetare under 2022. Vi kommer även att öka vårt fokus på utvalda vertikaler och inom dessa bygga upp en starkare lokal varumärkeskännedom och position på varje marknad.

I enlighet med vår tillväxtstrategi utvärderar vi även kontinuerligt potentiella förvärv och som marknadssituationen just nu utvecklar sig tror vi på en än mer gynnsam förvärvsmarknad framåt. Med en god lönsamhet, starka kassaflöden och låg belåningsgrad ger detta oss många möjligheter framöver. Samtidigt kompromissar vi inte med vår utvärdering av framtida förvärvskandidater, vilka ska skapa mervärde för våra kunder, bredda vårt produkterbjudande, bidra till vår kultur och hjälpa oss att stärka vår position på befintliga eller nya marknader. Under kvartalet har vi fört ett flertal dialoger med olika bolag, men hittills har det inte mynnat ut i fördjupade samarbeten. 

Rustade för en turbulent marknad
Hur marknaden kommer att agera under hösten är fortfarande osäkert, men oavsett marknadsförutsättningar står vi väl rustade med engagerade medarbetare, bra kostnadskontroll, hög andel repetitiva intäkter, låg kundkoncentration inom flera olika vertikaler och stora möjligheter till merförsäljning via tilläggstjänster. Som vi tidigare konstaterat: Med stark tillväxt och hög lönsamhet i över tjugo år visar historien att vi kan prestera - i goda och tuffare tider. 
 

/Nils Olsson, VD & koncernchef, Lime Technologies

 

Läs hela rapporten i bifogad PDF

 

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies kvartalsrapport för januari - september 2022

Idag den 20 oktober 2022, kl. 09:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes vd och koncernchef, Nils Olsson, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida för investerare (https://investors.lime-technologies.com/investor-relations/rapporter/).
Länk till webcasten finner ni här. (https://attendee.gotowebinar.com/register/7202397523507623181)

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)
Nils Olsson, CEO / +46 736-44 48 55 / nils.olsson@lime.tech
Magnus Hansson, CFO & Head of Investor Relations / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022,kl. 07:50.
 

Författare Cision