Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Litium: Litium Q1 rapport 2020 - Finansiering på plats, fler starka ägare och fortsatt hög tillväxttakt

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2020-03-31 till 43,3 MSEK
(33,8 MSEK per 2019-03-31) vilket motsvarar en tillväxt på 28,1 %.

De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 7,7 % till 9,8 MSEK (9,1
MSEK). Dessa uppgick därmed till 96,7 % (96,0 %) av
nettoomsättningen.

Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 10,2 MSEK (9,5 MSEK) med en
bruttomarginal på 71,9 % (75,1 %).

EBITDA uppgick till -3,9 MSEK (-1,0 MSEK) och resultatet före skatt
var -6,4 MSEK (-2,8 MSEK).

EBITDA per aktie blev -0,39 SEK (-0,10 SEK) och resultatet före skatt
per aktie uppgick till -0,65 SEK (-0,29 SEK).

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 66,7 MSEK (46,9 MSEK)
och till 6,78 SEK/aktie (4,77 SEK/aktie).

Investeringarna uppgick till 4,7 MSEK (3,2 MSEK) en ökning med 46,9 %
och per periodens utgång uppgick likvida medel till 0,4 MSEK (19,7
MSEK). Efter periodens utgång slutfördes en riktad nyemission som
tillförde bolaget 40,0 MSEK.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av
de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna.
Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona
ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella
informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2020-03-31 till 43,3 MSEK (33,8 MSEK per 2019-03-31)
vilket motsvarar en tillväxt på 28,1 %. Litiums mål är att tillväxten
i ARR ska överstiga 30 % på årsbasis. Illustrationen nedan visar ARR
för de senaste 12 kvartalen.

Ökningen av ARR jämfört med första kvartalet 2019 drivs främst av
tillströmningen av nya kunder som vilka generar både nya
licensintäkter samt intäkter från våra teknologipartners.

Annual Recurring Revenue (ARR) (MSEK)

[ARR Litium]

Bruttovinstanalys

Från och med det fjärde kvartalet 2019 har Litium separat redovisat
bruttovinst och bruttomarginal för verksamheten. Intäkterna som
redovisas i analysen kan härledas direkt från resultaträkningen. De
direkta kostnaderna inkluderar rörliga externa driftkostnader samt
direkta försäljningskostnader såsom direkta kostnader hänförliga till
teknologipartners och den kickback som våra solution partners
erhåller från införsäljningen av Litiums erbjudande.

På kvartalsbaisis ser vi att bruttomarginalen kan komma att fluktuera
på grund av att enstaka händelser, relativt sett, kan få stor
påverkan. I takt med att vår affär växer kommer detta att minska.
Marginalen för helåren ger en rättvisande bild. Den minskade
bruttomarginalen jämfört med första kvartalet 2019 beror främst på
att kostnaderna för tredjepartslösningar från våra teknologipartners
ökat något samt en mindre ökning av kickback till partners.

[image]

Viktiga händelser under perioden

Utökad finansiering - I januari upptog Litium lån om 6 MSEK från
Swedbank med sedvanliga villkor.

Extra bolagsstämma - Vid extra bolagsstämma den 22 januari 2020
beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 200 000
teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en
aktie.

Tura Scandinavia - Den 24 januari 2020 meddelade Litium att Tura
Scandinavia valt att använda Litiums lösning för digital handel. Tura
Scandinavia verkar i flera länder och valde Litium bland annat på
grund av lösningen adderar ett utökat kanalstöd vilket möjliggör en
lättare hantering av olika språk på sajten.

Litium Accelerate 2020 - Den 29 januari genomfördes 2020-års upplaga
av kund- och partnereventet Litium Accelerate där Litium lanserade
ett antal viktiga produktnyheter. Fokus låg på hur Litium ytterligare
ska möta ökande kund- förväntningar genom att addera
spetsfunktionalitet och en ny API-strategi som möjliggör så kallad
"best- of-breed" d.v.s. våra kunder kan använda den bästa lösningen
för ett specifikt område oavsett om det är Litiums eller från
tredjepart.

Patrik Settlin tillträder - Den 10 februari 2020 tillträdde Patrik
Settlin sin tjänst som VD för Litium.

Ny kund - Eleiko - Den 20 februari meddelar Litium att Eleiko, som är
verksamma inom fitnessindustrin, har valt Litium för sin
internationella e-handelssatsning mot konsument. Det världsledande
bolaget anger att de valde Litium för plattformens tekniska
anpassningsbarhet tillsammans med en bra utbildningssupport för deras
utvecklare.

Litium utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad
nyemission - I mars gav Litium ABG Sundal Collier i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission av aktier
motsvarande ett värde om cirka 40 MSEK riktad till svenska och
internationella institutionella investerare genom ett så kallat
accelererat book-building-förfarande.

Litium beslutar om en riktad nyemission om totalt 40 mkr till en
premie om 11 procent - Styrelsen i Litium har beslutat om en riktad
nyemission av 3 333 333 aktier till en teckningskurs om 12 SEK per
aktie och Litium kan därigenom tillföras cirka 40 MSEK. Genomförandet
av nyemissionen förutsätter ett godkännande från en extra
bolagsstämma.

Överlåtelse av teckningsoptioner till VD i Litium inom ramen för
incitaments-program riktat till VD - Styrelsen i Litium har beslutat
om och genomfört överlåtelse av 150 000 teckningsoptioner inom ramen
för det incitamenprogram som extra bolagsstämma beslutade att införa
den 22 januari 2020 till Bolagets verkställande direktör Patrik
Settlin.

Litiums årsredovisning 2019 - Den 27 mars publicerades Litium AB:s
årsredovisning för 2019 på bolagets webbplats.

Kallelse till årsstämma - Aktieägarna i Litium kallas till årsstämma
måndagen den 27 april 2020 kl. 16.00.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB (publ) - Vid extra
bolagsstämma den 30 mars 2020 beslutades om att godkänna den av
styrelsen beslutade emissionen av högst 3 333 333 aktier.

Flaggningsmeddelande - Den 30 mars informerar Litium att Aktia Nordic
MIC, Swedbank Robur Microcap och TIN Fonder har ökat sitt
aktieinnehav till över 5 % i Litium AB genom en riktad nyemission.
Aktia Nordic MIC ökade sitt aktieinnehav i Litium AB till 666 156
aktier, motsvarande 5,1 % av såväl kapitalet som rösterna, från
tidigare 425 433 aktier, motsvarande 4,3 %. Swedbank Robur Microcap
tillkom som ny aktieägare med ett aktie- innehav uppgående till 1 083
333 aktier motsvarande 8,2 %. TIN fonder kommer in som ny aktieägare
med ett aktieinnehav uppgående till 1 166 666 aktier motsvarande 8,9
%. I samband med den nyemissionen minskade styrelseledamoten Mikael
Lindbloms andel av både kapital och röster minskade från 6,2 % till
4,7 % genom den utspädning som emissionen medförde.

Viktiga händelser efter periodens slut

Mediejätten NTM väljer Litiums plattform - Med en omsättning på
närmare 1,8 miljarder är mediekoncernen NTM Sveriges största koncern
för lokala media. Den 2 april anger Litium och NTM genom
pressmeddelanden att NTM väljer Litium som plattform för sin satsning
på digital handel.

Litiums CFO Monika Pers lämnar bolaget - Litum meddelas att CFO Monika
Pers har valt att lämna bolaget på grund av hälsoskäl samt att
rekryteringen av en ny CFO har inletts.

Litium lanserar B2B-rapport - Litiums fjärde rapport om digital
B2B-handel lanserades den 21 april: Scandinavian B2B Commerce 2020.
Den baseras på svar från närmare 1 000 respondenter och sträcker sig
denna gång utanför Sverige och omfattar nu Skandinavien.

VD har ordet

Vi fortsätter på inslagen väg och startar året starkt där ARR växer
med drygt 28 % jämfört med samma period föregående år och når över 43
MSEK. Bruttomarginalen bibehålls på en hög nivå och uppgår till 72 %
vilket visar styrkan i underliggande affär. Vi har säkerställt
likviditeten och därmed finansieringen av våra långsiktiga
tillväxtplaner genom den riktade emissionen på 40 MSEK som
genomfördes under mars. En emission som inte bara tillförde likvida
medel utan även topprankade fonder som med sin långsiktighet och sitt
kunnande kommer att vara ytterst värdefulla för Litium.

Coronaviruset, COVID-19, har drabbat oss alla med oerhörd kraft. De
gripande humanitära perspektiven överskuggar givetvis allt annat, men
det är samtidigt fint att se hur vi som kollektiv enas och kämpar
tillsammans för att rida ut stormen. Vi på Litium drar såklart vårt
strå till stacken för att minimera smittspridning och stöttar upp där
vi kan för att underlätta för partners och kunder. Sett till det
affärsmässiga bedöms situationen kortsiktigt inte medföra betydande
finansiell risk för Litium då över 95 % av befintliga intäkter är
avtalsbundna. Vi har även en bred kundbas med kunder från många olika
branscher och segment vilket minskar riskexponeringen.

Även om effekterna av COVID-19 ännu inte är överblickbara så kan vi
redan nu skönja förändrade mönster som påverkar den bransch vi
befinner oss i. Initialt har vi sett många potentiella kunder, fullt
för- ståeligt, avvakta med alla slags investeringsbeslut på grund av
det osäkra läget. Detta påverkar vår ny- försäljning och kan medföra
en tillfällig inbromsning av vår tillväxttakt om läget består.
Samtidigt är vårt värdeerbjudande ytterst attraktivt för de som har
investeringsmöjligheter på kort sikt och fortsatt mycket väl
positionerat till hela målmarknaden på längre sikt.

Som jag skrev om i fjärde kvartalets rapport så bedömer vi det
synnerligen rationellt att investera i tillväxt givet Litiums
position och med påfylld kassa ges möjlighet att realisera bolagets
tillväxtpotential. Parallellt har marknadens dynamik ändrats
signifikant sedan vi satte nuvarande finansiella mål tidigt 2018. Vi
har därför behov av att kalibrera om siktet och kommer under våren
att uppdatera våra finansiella mål utifrån de nya förutsättningarna.

Att ha en slagkraftig lösning för alla digitala säljkanaler har visat
sig än mer avgörande i takt med den accelererande
beteendeförändringen hos både B2C- och B2B-kunder. Den 21 april
lanserade vi för fjärde gången Nordens största undersökning om hur
företag gör affärer i de digitala kanalerna. Scandinavian B2B
Commerce 2020. I rapporten kan du bland annat läsa om hur
skandinaviska B2B-företag fortsätter att spänna bågen och bredda sin
verksamhet internationellt och särskilt i övriga Norden, Europa och
globalt. Vi spänner bågen med dem - Litium med partners står redo för
att på vår flexibla plattform snabbt bygga kundunika lösningar som
levererar digital handel i världsklass.

Vi står alla inför stora utmaningar kommande kvartal men vi kommer
även att se ljuspunkter och jag...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.