Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

Logistri Fastighets AB: Kommuniké från årsstämma i Logistri

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm
idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om
ansvarsfrihet, omvalt styrelsen i bolaget och fattat beslut om
emissionsbemyndigande för styrelsen. Årsstämman beslutade om att
ingen utdelning utbetalas, detta i avvaktan på att konsekvenserna för
bolaget av pågående covid-19 pandemi kan överblickas.

Styrelsen meddelar även att styrelsen har ambitionen att kalla till en
extra bolagsstämma för beslut om utdelning så snart varaktigheten och
effekterna av covid-19 går att överskåda.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper
Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utbetalas.

Val av styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade om omval av Patrik von Hacht, Peter Hogren,
Mattias Ståhlgren, Henrik Viktorsson samt Lennart Öman till ordinarie
ledamöter. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som
bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 440
000 kronor per räkenskapsår.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till
marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med
bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning,
eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet,
kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader
och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag,
och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt
förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 8 402 53 87
E-post: ulf.attebrant@paretosec.com

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett växande fastighetsbolag med
affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med
inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Fastighetsbeståndet omfattar cirka 171 00 kvadratmeter uthyrningsbar
area i fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige.
Fastigheterna finns i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och
med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer
information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök
www.logistri.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/logistri-fastighets-ab/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/16453/3079831/1223203.pdf

Författare AktieTorget News