Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

Loomis AB: Årsstämma i Loomis AB (publ)

Aktieägarna i Loomis AB, org.nr 556620-8095, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 6 maj 2020, kl. 17.00 i Grünewaldsalen,
Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm. Registrering
till årsstämman börjar kl. 16.30.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
onsdagen den 29 april 2020,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB,
"Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per
telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida www.loomis.com,
senast onsdagen den 29 april 2020, helst före kl. 16.00. Vid anmälan
ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer),
adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare
som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare
för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.
Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Som bekräftelse på anmälan
översänder Loomis AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid
inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att
deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per
onsdagen den 29 april 2020 och förvaltaren bör således underrättas i
god tid före nämnda datum.

Information om åtgärder i anledning av det nya coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset i samband med stämman har bolaget beslutat att ingen
dryck och förtäring kommer att serveras, att VD inte kommer att hålla
något anförande och att begränsningar kommer införas vad gäller
antalet närvarande som inte är aktieägare. Loomis följer utvecklingen
noga och kommer vid behov att på sin hemsida www.loomis.com uppdatera
informationen om vilka åtgärder som vidtas.

I syfte att minimera risken för spridning av coronaviruset har
riksdagen antagit en ny lag med tillfälliga bestämmelser som ska
utöka möjligheten för bolag att ordna med fullmaktsinsamling och
poströstning till bolagsstämmor. Lagen innebär i korthet att
styrelsen för bolaget kan besluta att aktieägare som väljer att inte
delta fysiskt på stämman kan utöva sin rösträtt på stämman antingen
genom att lämna fullmakt till av bolaget utsedd person eller per
post. Lagen träder ikraft den 15 april 2020. Bolaget avser att ordna
med fullmaktinsamling eller poströstning och mer information om detta
kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt finnas
tillgängligt på bolagets hemsida, www.loomis.com.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och

b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma
följts.

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31
december 2019,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2019.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och revisor.
12. Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och
valberedningens arbete.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Beslut om införande av ett incitamentsprogram, innefattande
säkringsåtgärder genom ingående av ett aktieswapavtal.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Vid årsstämman 2018 fastställdes gällande principer för inrättande av
en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av
representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade
aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31
augusti året innan det år då årsstämman infaller. Valberedningen
inför årsstämman 2020 har bestått av ordföranden Hans Ek (SEB
Fonder), Bernard Horn (Polaris Capital Management), Helen Fast
Gillstedt (Handelsbanken Fonder), Olivia Woo (Mawer Investment
Management) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder). Bolagets
styrelseordförande, Alf Göransson, har även adjungerats till
valberedningen.

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Alf Göransson
ska väljas till ordförande för årsstämman 2020.

Förslag till utdelning (punkten 8 (b) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019,
och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 4 781 472 834
kronor, inklusive årets vinst om 691 727 422 kronor, balanseras i ny
räkning.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
(punkterna 9-11 på dagordningen)

Valberedningen har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alf Göransson,
Lars Blecko, Johan Lundberg, Jan Svensson och Cecilia Daun Wennborg,
samt nyval av Jeanette Almberg för perioden till och med utgången av
årsstämman 2021, med Alf Göransson som ordförande för styrelsen.
Ingrid Bonde har avböjt omval.

Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.loomis.com.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman
2021 ska utgå med sammanlagt 3 725 000 kronor (inklusive ersättning
för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:
styrelsens ordförande ska oförändrat erhålla 1 000 000 kronor och var
och en av de övriga styrelseledamöterna ska oförändrat erhålla 425
000 kronor. Ersättning för kommittéarbete ska utgå med 250 000 kronor
till ordföranden för revisionskommittén, samt oförändrat med 100 000
kronor till ordföranden för ersättningskommittén, oförändrat med 100
000 kronor till ledamot av revisionskommittén och oförändrat med 50
000 kronor till ledamot av ersättningskommittén.

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB
för en mandatperiod om ett år, i enlighet med revisionskommitténs
rekommendation. För det fall Deloitte AB väljs har revisionsbolaget
meddelat att den auktoriserade revisorn Peter Ekberg kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om instruktioner för utseende av valberedning och
valberedningens arbete (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att följande instruktioner för utseende av
valberedning och valberedningens arbete beslutas av årsstämman 2020.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt
största aktieägarna på grundval av en förteckning över
ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan
tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti varje år. Bolagets
styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För de fall
aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare
hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur.
Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till
röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga
rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar
i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader
före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om
det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen
finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas
från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de
röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt
står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska
omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings
sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till
ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för
valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse,
styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan
ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete,
arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av
instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

1. Riktlinjernas tillämpningsområde

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de
personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Loomis
koncernledning, nedan kallade "ledande befattningshavare". Vidare
gäller riktlinjerna endast för avtal som ingås efter årsstämmans
beslut samt för ändringar som görs i befintliga avtal efter
årsstämman.

Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är
styrelseuppdrag, utgår kontant ersättning som ska vara marknadsmässig
med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan
ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer
av lag).

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande
s...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.