Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Loomis AB: Beslut vid årsstämman i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvalde stämman Alf Göransson,
Lars Blecko, Cecilia Daun Wennborg, Johan Lundberg och Jan Svensson
samt nyvalde stämman Jeanette Almberg. Alf Göransson omvaldes till
styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till
ett sammanlagt belopp om 3 725 000 kronor (inklusive ersättning för
kommittéarbete), fördelat så att ordföranden oförändrat erhåller 1
000 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna oförändrat 425 000
kronor vardera. Ersättning för kommittéarbete ska utgå med 250 000
kronor till ordföranden i revisionskommittén samt utgå oförändrat med
100 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén, oförändrat
med 100 000 kronor till ledamot i revisionskommittén och oförändrat
med 50 000 kronor till ledamot i ersättningskommittén. Till bolagets
revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade
revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod
om ett år. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt avtal.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag bestämde årsstämman att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets medel till
förfogande om sammanlagt 4 781 472 834 kronor, inklusive årets vinst
om 691 727 422 kronor, balanseras i ny räkning.

Instruktioner för valberedningen
Årsstämman godkände valberedningens förslag till instruktioner för
valberedningen innebärande i huvudsak följande.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt
största aktieägarna på grundval av en förteckning över
ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan
tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti varje år. Bolagets
styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde och även adjungeras till valberedningen.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman
ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning
ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska lämna
förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor,
styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter
samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt
eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som reviderats till följd av nya
bestämmelser i aktiebolagslagen. Riktlinjerna innebär huvudsakligen
att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Loomis-koncernen kan
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Vidare
innebär riktlinjerna att den totala ersättningen till ledningen ska
utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning pension och
övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i
förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella
ansvarsområdet och kan även vara kopplad till individuella
prestationsmål. Pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder och
ska, i den utsträckning befattningshavarna inte omfattas av
pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt
avgiftsbestämd pensionsplan. Under vissa förutsättningar ska
styrelsen ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet
av ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram
("Incitamentsprogrammet"). Införandet av Incitamentsprogrammet
innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell intjänad bonus kan komma
att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning
och under förutsättning att den anställde är fortsatt anställd i
Loomis.

Uppskattningsvis 350 nyckelpersoner kommer att omfattas av
Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del
av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa
förutbestämda och mätbara prestationskriterier har uppfyllts. De
befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har
satts i så nära relation som möjligt till den lokala
affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den
årliga bonusen att fastställas i början av 2021 och betalas ut enligt
följande: (i) 2/3 kontant i början av 2021, och (ii) 1/3 i B-aktier
("Bonusaktier") i början av 2022. Antalet Bonusaktier som varje
deltagare har rätt till ska fastställas genom förhållandet mellan den
tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för
fastställandet av bonusbeloppet. Tilldelning av Bonusaktier enligt
(ii) är villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen
i februari 2022. Om den totala intjänade bonusen är mindre än 4 800
euro kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med
(i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt
Incitamentsprogrammet beslutade stämman vidare att ingå ett
aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i
eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda
som deltar i programmet.

Ändringar av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar
av bolagsordningen i syfte att anpassa den till vissa genomförda och
förväntade lagändringar samt för att ta bort möjligheten att emittera
aktier av olika serier.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt: Carina Cederblad
08-522 920 53
carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution,
hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra
värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra
bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av
cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis
sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder
kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/loomis-ab/r/beslut-vid-arsstamman-i-loomis-ab...
https://mb.cision.com/Main/51/3105681/1243152.pdf

Författare Cision News