Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-15

Loudspring: Loudspring genomför en riktad nyemission om cirka 1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor)

Loudspring Oyj BOLAGSMEDDELANDE  15.12.2017, 12:00 (EEST)

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG,
SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Loudspring Oyj

BOLAGSMEDDELANDE

15.12.2017, 12:00 (EEST)

Med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 21 april 2017
har styrelsen i Loudspring Oyj ("Loudspring" eller "Bolaget") den 15
december 2017 beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka
1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor) till Alfred
Berg Kapitalförvaltning ("Emissionen").

I Emissionen tecknades 475 977 nya A-aktier ("Erbjudandeaktierna").
Teckningskursen i Emissionen fastställdes till 2,64 euro (26,26
svenska kronor) per Erbjudandeaktie och uppgår sammanlagt till cirka
1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor) före avgifter
och kostnader. Hela teckningskursen för Erbjudandeaktierna kommer att
redovisas i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Priset i
Emissionen har fastställts baserat på kontakter med utvalda
institutionella investerare och Bolaget anser att priset som
överenskommits med investeraren är på marknadsvillkor. Anledningarna
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att anskaffa
kapital på ett tid- och kostnadseffektivt sätt samtidigt som den
institutionella ägarbasen utvidgas.

Erbjudandeaktierna motsvarar cirka 2% av utestående aktier och 0,4% av
utestående röster i Bolaget efter Emissionen. Efter Emissionen kommer
antalet emitterade och utestående A-aktier i Bolaget att uppgå till
19 233 186.

Lassi Noponen, styrelseordförande i Loudspring, kommenterar:

"Vi har beslutat att följa upp vår senaste nyemission med en liknande
kapitalanskaffning riktad till Alfred Berg. Emissionen är genomförd
på en fördelaktig prisnivå, vilket är en stark signal för våra
nuvarande aktieägare. Vi kommer att fortsätta sprida kunskap om
bolaget i Sverige och vi har nu ett stärkt utgångsläge för att göra
detta med Alfred Berg som aktieägare, liksom ytterligare kapital för
att genomföra vår senaste strategiuppdatering."

Alexander Bigge Lidgren, VD för Loudspring, kommenterar:

"Att ta vara på slösade naturresurser och göra dem till intäkter är
kärnan i den starka marknadstillväxten vi tydligt ser i våra bolag.
Vi är väl positionerade att fånga en stor del av denna genom att öka
ägandet i våra nuvarande högpresterande bolag, och med detta
ytterligare kapitaltillskott kan vi fortsätta att bygga upp ett antal
globala ledare inom deras respektive fält."

Erbjudandeaktierna förväntas registreras i det finska handelsregistret
på eller omkring den 22 december 2017. Loudspring kommer att söka om
notering av Erbjudandeaktierna på Nasdaq First North Stockholm och
Helsingfors. Beräknad första dag för handel i Erbjudandeaktierna är
22 december 2017.

Pareto Securities agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med
Emissionen.

Loudspring Oyj

Styrelsen

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en
inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna
värdepapper som emitterats av Loudspring Oyj ("Bolaget") i någon
jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara
olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
("EES") som har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med
tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
"Prospektdirektivet") får värdepapper som hänvisas till i detta
meddelande endast erbjudas i en medlemsstat (a) till kvalificerade
investerare enligt Prospektdirektivets definition; eller (b) under
varje annan situation som faller inom artikel 3(2) i
Prospektdirektivet.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras, direkt
eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong,
Sydafrika eller Japan. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att
sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer
inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett
undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av
registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt
att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra
ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment
professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta
några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller
förlita sig på det.

Inget prospekt kommer att tas fram i samband med ärenden som omnämns i
detta pressmeddelande och det finns ingen skyldighet (enligt
Prospektdirektivet) att offentliggöra ett sådant prospekt.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna
med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva
eller teckna nya aktier i nyemissionen får endast fattas baserat på
offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av
Pareto Securities ("Manager"). Manager agerar för Bolagets räkning i
samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager
är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det
skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband
med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte
reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller
avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är
otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en
överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna
eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för
eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje
investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen
undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och
informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt
tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för
framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller
annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets
webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta
pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660
1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Detta meddelande lämnas enligt, och innehåller insiderinformation
enligt artikel 7 i Marknadsmissbruksförordningen hänförlig till
Loudspring Oyj. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december klockan
12:00 EET.

Loudspring i korthet

Loudspring är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag
som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag
inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar
energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns
bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom
cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker LOUD och på
First North Sweden under ticker LOUDS.

www.l (http://www.cleantechinvest.com/)oudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loudspring/r/loudspring-genomfor-en-riktad-nye...
http://mb.cision.com/Main/13163/2415612/767629.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.