Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Lovisagruvan: Pressmeddelande den 30 april 2020                                        Kallelse till år...

Pressmeddelande den 30 april 2020

Kallelse till årsstämma och ändrat utdelningsförslag

Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till
årsstämma, torsdagen den 28 maj 2020, i Jernkontorets
Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Stämman
börjar kl. 18:00

Styrelsens tidigare meddelade förslag om utdelning har ändrats på
grund av osäkerheten kring utvecklingen till följd av coronaviruset.
Styrelsens nya förslag är att utdela 1 kr, förutsatt stämmans
godkännande. Aktien kommer att handlas utan rätt till utdelningen
från och med den 29 maj.

Med anledning av det nya coronaviruset har Lovisagruvan beslutat om
ett antal försiktighetsåtgärder vid årsstämman.

Vi rekommenderar att deltagarna anländer i god tid, undviker trängsel
i entrén och att man håller avstånd och tar plats direkt i den glest
möblerade stämmolokalen.

För att minska risken kommer inte någon förtäring att erbjudas och vi
kan tyvärr inte heller ge tillfälle till informella möten med
styrelsen och ledningen i samband med årsstämman.

Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning har också
möjlighet att undvika att närvara personligen och kan istället delta
via ombud. Motsvarande möjlighet rekommenderar Lovisagruvan även för
personer som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med
det nya coronaviruset.

En möjlighet att rösta via fullmakt genom styrelsens ordförande finns
också. Bilagda fullmaktsformulär kan då användas. Fullmakt måste ha
anlänt till Lovisagruvan senast den 27 maj.

Tiden för själva årsstämman kommer att kortas och
verksamhetsbeskrivningen kommer att bestå av utdrag av innehållet i
den redan publicerade Årsredovisningen för 2019.

Ledningens presentationsmaterial kommer att publiceras på
Lovisagruvans hemsida efter stämman.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 22 maj 2020 vara
införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per
telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till
Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas
vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före den 22 maj 2020, då sådan registrering skall vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB.

ÅRSSSTÄMMA i Lovisagruvan 2020

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman, förslag, Stefan Sädbom

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verksamhetsbeskrivning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om

· fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

· dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda

balansräkningen

· ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse och styrelseordförande

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Annat ärende som det ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen att ta upp.

15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

· Styrelsen föreslår att utdelning skall ske med 1 kr per aktie.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital:

k.

Överkursfond????????????????????? 453 600
Balanserat resultat ??????????????????? 18 740 878
Årets resultat????????????????????? 6 147 392

25 341 870
Disponeras så att:
till aktieägarna utdelas 1 kr????????????????. 3 416 500
Överkursfond????????????????????? 453 600
Balanserat resultat???????????????????. 25 341 870

Avstämningsdag för utdelningen blir den 1 juni och utdelningen kommer
att betalas den 4 juni om stämman godkänner förslaget. Aktien kommer
att handlas utan rätt till utdelningen från och med den 29 maj.

· Valberedningen föreslår att antalet ledamöter tillsvidare skall
vara fyra. Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Stefan
Sädbom är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter och
valberedningen föreslår omval av samtliga samt att Stefan Sädbom
skall vara ordförande och Göran Nordenhök vice ordförande.

· Valberedningen föreslår att Benny Svensson, auktoriserad revisor i
R3 Revisionsbyrå väljs som revisor. Camilla Beijron R3 Revisionsbyrå,
auktoriserad revisor, föreslås som revisorssuppleant.

· Valberedningen föreslår att arvode skall oförändrat utgå med 155
000 kr till ordföranden och med 90 000 kr till var och en av
styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå
enligt löpande räkning.

· Till valberedning föreslås oförändrat Göran Nordenhök, Lars
Olofsson och Peter Öster samt nyval av Magnus Ullman som ersätter
Morten Werner som beslutat avgå som ledamot.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa samt hos Göran
Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12)
från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även
att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se.

___________________________________________________________________

Stockholm i april 2020

Styrelsen

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 april 2020

Bilaga

Fullmakt

vid Lovisagruvan ABs årsstämma den 28 maj 2020.

Undertecknad ger härmed fullmakt tillstyrelsens ordförande Stefan
Sädbom, 19620917- xxxx att företräda mig och rösta för samtliga mina
aktier i bolaget.

Ort????.. 2020-0.?-?.

Namnteckning ????????????????..

Förtydligande..????????????????..

Personnummer????????????.????

Antal aktier???????...st.

OBSERVERA att fullmakten måste ha ankommit Lovisagruvan senast den 27
maj.

Skicka fullmakten till

Stefan Sädbom

Lovisagruvan AB

Box 250

71104 STORÅ

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/pressmeddelande-den-30-april-2...

Författare AktieTorget News