Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Lundin Petroleum AB: Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) hölls idag
tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm. Bland de beslut som fattades,
godkände årsstämman ändringen av bolagets bolagsordning, innebärandes att
företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för
räkenskapsåret 2019 fastställdes och styrelsen samt verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att en utdelning om 1,00 USD per aktie skall utgå för
räkenskapsåret 2019, att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar. Före
varje utbetalningstillfälle, kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25
USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens
valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag
(avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga
motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något
beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK som
utbetalas  varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra
arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

I tabellen nedan redovisas viktiga datum för utdelningen.

Datum för valutaomvandling Första handelsdag utan rätt till utdelning
Avstämningsdag Förväntad utbetalningsdag
27 mars 2020 1 april 2020 2 april 2020 7 april 2020
29 juni 2020 2 juli 2020 3 juli 2020 8 juli 2020
28 september 2020 1 oktober 2020 2 oktober 2020 7 oktober 2020
23 december 2020 30 december 2020 4 januari 2021 8 januari 2021

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt
följande: (i) årligt arvode om 62 000 USD till styrelseledamöter (utom
styrelseordföranden och verkställande direktören i sin roll som
styrelseledamot), (ii) årligt arvode om 130 000 USD till
styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 14 700 USD till
kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden) och
(iv) årligt arvode om 20 300 USD till kommittéordföranden, där det totala
arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej
skall överstiga 193 200 USD.

Till styrelseledamöter omvaldes Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian
H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Torstein Sanness, Alex
Schneiter, Jakob Thomasen och Cecilia Vieweg för en period fram till
årsstämman 2021.

Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd
räkning. Ernst & Young AB valdes som ny revisor för bolaget för en period
fram till årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

* att godkänna bolagets ersättningspolicy 2020 för bolagsledningen, som
innehåller fyra huvudkomponenter för ersättning: a) grundlön; b)
årlig rörlig ersättning; c) långsiktigt incitamentsprogram (Long-term
Incentive Plan (LTIP)); och d) övriga förmåner, samt som omfattar
ersättning till styrelseledamöter för arbete som utförs utanför
styrelseuppdraget,
 
* att godkänna LTIP 2020 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal
nyckelpersoner, som ger deltagarna möjligheten att erhålla aktier i
Lundin Petroleum under förutsättning av oavbruten anställning och att
prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod.
Prestationsvillkoret är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad
utdelning (Total Shareholder Return) avseende Lundin Petroleumaktien
jämfört med Total Shareholder Return för en grupp referensbolag. Det
totala antalet prestationsaktier under LTIP 2020 på dagen för
tilldelning får inte överstiga 560 000 och den maximala kostnaden för
tilldelningar under LTIP 2020, exklusive kostnader relaterade till
leverans av prestationsaktier, uppgår till cirka 9,7 MUSD (cirka 94,2
MSEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. Den sammanlagda
kostnaden för LTIP 2020 baseras på en aktiekurs för Lundin
Petroleumaktien per februari 2020 om 274 SEK,
 
* att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till
deltagarna i 2017, 2018 och 2019 års långsiktiga prestationsbaserade
incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor.
 
* att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till
deltagarna i 2020 års långsiktiga prestationsbaserade
incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor,
 
* att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya
aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt, i syfte att möjliggöra företagsförvärv eller andra
större investeringar,
 
* att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av
aktier i Lundin Petroleum på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet
återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna
aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga
aktier i bolaget, samt
 
* att godkänna ändring av bolagets bolagsordning, vilket innebär att
företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB,
samt vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

             
Årsstämman beslutade även att anta en reviderad valberedningsprocess.
             
Årsstämman avslog de två aktieägarförslagen som behandlades på begäran från
en minoritetsaktieägare.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker LUPE). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch   Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
?framåtriktad information? (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, ?framåtriktade uttalanden?)
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden
avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om
bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra
framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa
antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja
ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner
avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser,
mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte
alltid, med ord eller fraser som ?söka?, ?antecipera?, ?planera?,
?fortsätta?, ?uppskatta?, ?förvänta?, ?kan komma att?, ?kommer att?,
?projektera?, ?förutse?, ?potentiell?, ?målsättning?, ?avse?, ?kan?,
?skulle kunna?, ?bör?, ?tror? och liknande uttryck) utgör inte uttalanden
avseende historiska fakta och kan vara ?framåtriktade uttalanden?.
Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter
och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser
skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade
uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden
kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör
inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för
informationen och Lundin Petroleum har inte för avsikt, och åtar sig inte,
att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt
tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker
och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker
relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader,
tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat,
hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i
regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken
?Riskhantering? samt på andra ställen i Lundin Petroleums årsredovisning.
Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska
uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från
dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.
Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta
varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - AGM Decisions 2020 - V5 - 20200331sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.