Du är här

2018-01-17

LUNDIN PETROLEUM AB: Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

Lundin Petroleum AB
Insiderinformation

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa
prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om
cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter
skatt för det fjärde kvartalet 2017.

Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa
prospekteringskostnader, en förlust vid försäljning av tillgångar samt en
valutakursförlust som huvudsakligen är hänförlig till omvärdering av
lånebalanser. Dessa poster är till största delen icke-kassaflödespåverkande och
påverkar inte operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 31
MUSD före skatt för det fjärde kvartalet 2017, vilket kommer att kompenseras av
en skatteintäkt om cirka 24 MUSD. Prospekterings-kostnaderna är huvudsakligen
hänförliga till gasfyndigheten på Hufsastrukturen som bedömts som
icke-kommersiell och en torr borrning på Hurristrukturen, båda belägna i PL533.

Förlust vid försäljning av tillgångar
Den 30 november 2017 slutfördes försäljningen av en 39-procentig licensandel i
Brynhildfältet till CapeOmega och som tidigare meddelats kommer denna
transaktion att resultera i en förlust vid försäljning av tillgångar till följd
av att inkomstskatt redovisas i enlighet med IFRS. En förlust om 15 MUSD efter
skatt kommer därmed att redovisas för det fjärde kvartalet 2017.

Nettoskuld och valutakursförlust
Lundin Petroleums nettoskuld uppgick till 3,9 miljarder USD per den 31 december
2017, vilket ger en tillgänglig likviditet om 1,1 miljarder USD inom den
reservbaserade kreditfaciliteten på 5,0 miljarder USD.

Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 69 MUSD för
det fjärde kvartalet 2017. Den norska kronan försvagades mot US dollarn med
cirka 3 procent och Euron stärktes mot US dollarn med cirka 2 procent under
fjärde kvartalet 2017. Valutakursförlusten är främst hänförlig till
omvärderingen av lånebalanser till den på balansdagen gällande valutakursen.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering
och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är
noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Läs mer om Lundin Petroleums
verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden Sofia Antunes Robert Eriksson
VP Communications & Investor Relations Manager, Media
Investor Relations Officer Communications
Tel: +41 22 595 10 19 Tel: +41 795 23 60 Tel: +46 701 11 26 15
alex.budden@lundin.ch 75 robert.eriksson@lundin-pet
sofia.antunes@lundin roleum.se
.ch

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018
kl. 08.30 CET.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad
information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden
och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade
till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser,
framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra
prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och
resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av
kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar
slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är
möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller
involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser,
planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer
(ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera",
"planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att",
"projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle
kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende
historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade
uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt
från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan
lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta
och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för
avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver
vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden
innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker
(inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad),
produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner,
reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar
i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och
riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren
uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som
uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks
eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är
uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.