Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-18

Lyko Group AB: Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm,
kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 10.00
i Lyko Group AB (publ):s lokaler, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april
2020 (avstämningsdag lördagen den 18 april 2020), dels anmäla sig hos
bolaget senast måndagen den 20 april 2020.

Anmälan ska ske genom brev till Lyko Group AB (publ), Att: Tom
Thörnblom, Birger Jarlsgatan 37, 4 tr, 111 45 Stockholm eller per
e-post till bolagsstamma@lyko.se. Vid anmälan bör namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i
förekommande fall, uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress eller via e-post
på ovan angiven e-postadress. Blankett för fullmakt finns att hämta
på bolagets hemsida, www.lyko.se, och kommer även att sändas till
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen
den 17 april 2020 (avstämningsdag lördagen den 18 april 2020), vilket
innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 15 310 012
aktier vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman. Det
finns följaktligen totalt 15 310 012 aktier och röster i bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid bolagsstämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna
protokollet;

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och
koncernredovisningsberättelse;

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt,
i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen;

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör;

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och
revisorssuppleanter;

14. Beslut om principer för utseende av valberedning;
15. Stämmans avslutande.
Förslagspunkter

Punkterna 1 samt 10 till 12 - Val av ordförande vid bolagsstämman,
fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer,
fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna, val av
styrelseledamöter samt styrelseordförande och val av revisorer

Valberedningen, bestående av Stefan Lyko (utsedd av Lyko Holding AB),
Jacob Wiström (utsedd av Bellbox Holding AB), Lovisa Hamrin (utsedd
av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse) och Kenneth Bengtsson
(styrelsens ordförande) har avgivit följande förslag till beslut:

- Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

- Sex styrelseledamöter (utan suppleanter) ska utses.

- Arvode till styrelsen, för perioden till och med slutet av
årsstämman 2021, ska utgå enligt följande: ordföranden ska erhålla
300 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är
anställda av bolaget, ska erhålla 150 000 kronor. Det föreslagna
styrelsearvodet uppgår därmed till 750 000 kronor.

- Arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av
årsstämman 2021, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

- Omval föreslås av sittande styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson,
Rickard Lyko, Marie Nygren och Gabriel Fitzgerald och nyval föreslås
av Erika Lyko och Lovisa Hamrin till ordinarie styrelseledamöter för
tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2021. Omval föreslås
av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Noteras att Anna
Carlqvist avböjt omval som styrelseledamot.

- Omval föreslås av Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden
intill slutet av den årsstämma som hålls 2021. Ernst & Young AB har
upplyst att Jonas Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig
revisor om omval sker.

För information om styrelseledamöterna som föreslagits till val
hänvisas till nedan samt bolagets webbplats.

Erika Lyko

Född: 1986

Utbildning: Yrkesutbildning Frisör

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Lyko Holding AB,
Styrelsesuppleant Lyko Retail AB, B & B Borås AB och Lyko Online AB,
Lyko Real Estate AB

Tidigare befattningar: -

Aktieägande i Bolaget: Erika Lyko innehar, indirekt tillsammans med
närstående, 7 669 089 aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Beroende till bolaget och ledningen, beroende till
bolagets större ägare.

Lovisa Hamrin

Född: 1973

Utbildning: Civ Ekonom Handelshögskolan i Stockholm, Fil Kand
Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare & Styrelseordförande Herenco
Holding AB, Styrelseordförande Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse,
Styrelseledamot Nolato AB (publ)

Tidigare befattningar: VD och Koncernchef Herenco AB (2007-2019),
Affärsområdeschef Hall Media 2001-2007, Future Talent Schibsted
1998-2001

Aktieägande i Bolaget: Lovisa Hamrin innehar, indirekt tillsammans med
närstående, 2 264 293 aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Oberoende till bolaget och ledningen, beroende
till bolagets större ägare.

Punkt 8 - Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat
balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 13 - Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2021 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant
för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i
bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall
någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en
representant till valberedningen ska rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla
valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den
ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte
enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör
de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare
ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit
bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant
till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid
ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en
marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar
senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit
bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i
ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse
en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete
och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som
utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre
tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan
angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny
representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny
valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger
valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Övrigt

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas
tillgängliga på bolagets adress samt på www.lyko.se senast tre veckor
före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så
begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

_____________________

Stockholm i mars 2020

Lyko Group AB (publ)

Styrelsen

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition
att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella
hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade
butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa
jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no, Lyko.fi,
Lykoshop.dk samt 38 helägda integrerade butiker och salonger i
Sverige och Norge. Verksamheten sysselsätter närmare 650 personer.
Lyko är noterat på First North Premier Growth Market. Avanza Bank,
+46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se, är bolagets Certified Adviser.
Besök www.lyko.se för mer information

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lyko-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-lyk...
https://mb.cision.com/Main/16447/3061591/1212835.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.