Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Magnolia Bostad AB: Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s årsstämma den 10 maj 2019

Magnolia Bostad AB höll under fredagen den 10 maj 2019 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Viveka Ekberg, Fredrik Holmström, Jan Roxendal,
Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell till
styrelseledamöter. Stämman omvalde Fredrik Holmström till styrelsens
ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB
till revisor. Stämman omvalde också Ingemar Rindstig till revisor med
Mikael Ikonen som suppleant.

Stämman beslutade att arvode ska utgå om totalt 2 230 000 kronor
(inklusive ersättning för utskottsarbete) för tiden till slutet av
nästa årsstämma, med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 300 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.
Vidare beslutade stämman att ersättning ska utgå med 90 000 kronor
till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor till var och
en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Teckningsoptionsprogram och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Stämman beslutade om teckningsoptionsprogram och om godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag,
enligt i huvudsak följande.

Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner vederlagsfritt
till det helägda dotterbolaget Magnolia Utveckling AB. Dotterbolaget
ska överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner i
Magnolia-koncernen med maximalt 50 000 teckningsoptioner vardera.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
kan ske under tiden från och med den 1 november 2022 till och med den
26 april 2024. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie
i bolaget till en teckningskurs om 84 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett
pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen
värderingsmodell (Black & Scholes). Utöver kostnaden för
administration, implementering och värdering av programmet beräknas
inga andra kostnader uppstå i samband med teckningsoptionsprogrammet.

Teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som
önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till
tredje man att först erbjuda bolaget eller dess dotterbolag att
förvärva teckningsoptionerna till anskaffningsvärdet. Motsvarande
förköpsrätt gäller om en deltagares anställning i bolaget upphör,
eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under
programmets löptid.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en
ny instruktion för valberedningen som ska gälla fram till dess att en
ny instruktion beslutas.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se
Mikaela Senator, IR-ansvarig
0707 75 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl
hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva
lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av
en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG)
är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på
www.magnoliabostad.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/kommunike-fran-magnolia-...
https://mb.cision.com/Main/12686/2808453/1043321.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.