Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Magnolia Bostad AB: Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s årsstämma den 27 april 2020

Magnolia Bostad AB höll under måndagen den 27 april 2020 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Viveka Ekberg, Fredrik Holmström, Jan Roxendal,
Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell till
styrelseledamöter samt valde Anna-Greta Sjöberg som ny
styrelseledamot. Stämman omvalde Fredrik Holmström till styrelsens
ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB
till revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå om totalt 2 530 000 kronor
(inklusive ersättning för utskottsarbete) för tiden till slutet av
nästa årsstämma, med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 300 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.
Vidare beslutade stämman att ersättning ska utgå med 90 000 kronor
till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor till var och
en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lidjan, Verkställande Direktör
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Mikaela Senator, IR-ansvarig
0707 75 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden,
såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i
attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete
styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som
främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads
aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på
www.magnoliabostad.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/magnolia-bostad-ab/r/kommunike-fran-magnolia-...
https://mb.cision.com/Main/12686/3097480/1236716.pdf

Författare Cision News