Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

Mälaråsen: Kallelse till årsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594 kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 13.00 i Pareto
Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

- Dels vara införd i aktieboken torsdagen den 28 mars 2019,

- Dels senast torsdagen den 28 mars 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Mälaråsen AB (publ), Att:
Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park
9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
ingeborg.magnusson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis
och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd torsdagen den 28 mars
2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplats www.malarasen.se och sändas till aktieägare som så begär
och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 690 000 aktier, motsvarande 2 690 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas
in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter
om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av
personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida
www.malarasen.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som
finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående:
a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid
beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av:
a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
11. Stämmans avslutande.
Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt den fastställda
koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av
avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 246 779 211 kr
utdelas ett belopp om 10 kr per aktie, innebärande en utdelning om
totalt 26 900 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid
fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta
innebär att vid varje delbetalning ska 2,50 kr per aktie betalas,
således totalt 6 725 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av
utdelningen föreslås bli den 5 april 2019, 28 juni 2019, 30 september
2019 och 30 december 2019.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val
av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägarna som representerar sammanlagt 30,6 % av aktierna och
rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

· Fredrik Dungner föreslås väljas till ordförande vid årsstämman
(ärende 2).

· Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
· Föreslås att styrelsearvode ska höjas för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Det höjda styrelsearvodet föreslås utgå med totalt
270 000 kronor, varav 90 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande
och 60 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende
9).

· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning
(ärende 9).

· Föreslås omval av Henrik Viktorsson, Christian Krüeger och Mikael
Igelström samt nyval av Clara de Château till styrelseledamöter för
tiden intill nästa årsstämma. Helena Johnson har avböjt omval. Henrik
Viktorsson föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).

· Nyval av det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor
för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, presentation av den nya
föreslagna styrelseledamoten och styrelsens förslag till
vinstutdelning finns tillgängliga från och med den 1 mars 2019 för
bolagets aktieägare på bolagets adress, Mälaråsen AB (publ), c/o
Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på
bolagets webbplats www.malarasen.se och skickas till aktieägare som
så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2019

Mälaråsen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@malarasen.se

Robin Englén, VD Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 5384

Robin.Englen@paretosec.com

Mälaråsen i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta
och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder
fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och
däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.
Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 5 oktober
2016. För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen
besök http://www.malarasen.se/ (http://www.malarasen.se/%20)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malarasen/r/kallelse-till-arsstamma-i-malaras...
https://mb.cision.com/Main/14945/2754572/1000623.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.