Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Mälaråsen: Kallelse till årsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 13.30 i Pareto
Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

· Dels vara införd i aktieboken fredagen den 27 mars 2020,
· Dels senast fredagen den 27 mars 2020 anmäla sig hos bolaget för
deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Mälaråsen AB (publ), Att: Sara
Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O.
Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
sara.williamson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 27 mars
2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplats www.malarasen.se och sändas till aktieägare som så begär
och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två
biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad
som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 690 000 aktier, motsvarande 2 690 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas
in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter
om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av
personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida
www.malarasen.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som
finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående:
a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning,
fastställande av avstämningsdag för denna.

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av:
a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.

11. Beslut avseende ny bolagsordning.
12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning,
fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 225 408 877 kr
utdelas ett belopp om 10 kr per aktie, innebärande en utdelning om
totalt 26 900 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid
fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta
innebär att vid varje delbetalning ska 2,50 kr per aktie betalas,
således totalt 6 725 kr. Avstämningsdagar för betalning av
utdelningen föreslås bli den 6 april 2020, 30 juni 2020, 30 september
2020 respektive 30 december 2020.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val
av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägarna som representerar sammanlagt 31,34 % av aktierna och
rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

· Juristen Fredrik Dungner föreslås väljas till ordförande vid
årsstämman (ärende 2).

· Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
· Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 360 000 kronor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 120 000 kr ska utgå
till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av
övriga ledamöter (ärende 9).

· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning
(ärende 9).

· Föreslås omval av Henrik Viktorsson, Christian Krüeger, Mikael
Igelström samt Clara de Château till styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma. Henrik Viktorsson föreslås väljas till
styrelsens ordförande (ärende 10).

· Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young
Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma
(ärende 10).

Förslag avseende ny bolagsordning (ärende 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning.
De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som
följer:

Existerande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma § 1 Företagsnamn och bolagskategori

Bolagets firma är Bolagets företagsnamn är Mälaråsen AB. Bolaget är
Mälaråsen AB (publ.) publikt (publ).
§ 3 Verksamhet § 3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta fast Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller
och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast
förvalta bolag som direkt eller lös egendom och upphandla finansiering för
eller indirekt äger fast sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig
eller lös egendom och verksamhet.
upphämta finansiering för
sin verksamhet samt
bedriva därmed förenlig
verksamhet.
§ 6 Styrelse § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju
lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan några suppleanter.
styrelseledamöter med
högst tio suppleanter.
§ 10 Ärenden på årsstämman § 10 Ärenden på årsstämman

6. Föredragning av 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och
framlagd årsredovisning revisionsberättelse samt koncernredovisning och
och revisionsberättelse koncernrevisionberättelse.
samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och 7. Beslut angående
koncernrevisionberättelse.
a. Fastställande av resultaträkning och
7. Beslut angående balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
a. Fastställande av
resultaträkning och b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller
balansräkning samt, i förlust enligt den fastställda balansräkningen.
förekommande fall,
koncernresultaträkning och c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
och

koncernbalansräkning. verkställande direktören.
b. Dispositioner
beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den
fastställda
balansräkningen samt i
förekommande fall den
fastställda
koncernbalansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt
styrelsens ledamöter och
verkställande direktören,
när sådan finns.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt förslag till
ny bolagsordning finns tillgängliga från och med den 24 februari 2020
för bolagets aktieägare på bolagets adress, Mälaråsen AB (publ), c/o
Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på
bolagets webbplats www.malarasen.se och skickas till aktieägare som
så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm februari 2020

Mälaråsen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt, Tel: +46 (0)8 492 53 94,
sara.williamson@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager, Tel: +46 (0)8 402 53 82,
oskar.wigsen@paretosec.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 24 februari 2020.

Mälaråsen i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta
och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder
fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och
däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.
Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 5 oktober
2016. För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen
...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.