Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-05

Mälardalen Omsorgsfastigheter: Genomfört tillträde och kallelse till årsstämma i Mofast

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr 559124-6052
("Bolaget"), har tillträtt aktierna, och indirekt 43 fastigheter, i
den transaktion med ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB ("SBB") som säljare som tidigare har kommunicerats.

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr
559124-6052, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 april 2020
klockan 10:00 hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111
56 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
tisdagen den 31 mars 2020;

· dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast
tisdagen den 31 mars 2020. Anmälan ska ske skriftligt till
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), c/o Kvastå AM AB /
Stendörren, Strandvägen 5, 114 51 Stockholm, märkt "Årsstämma 2020"
eller genom e-post till post@mofastab.se, med rubrik "Årsstämma
2020". Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och
utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd
per tisdagen den 31 mars 2020, vilket innebär att aktieägare i god
tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida,
https://www.mofastab.se/, och kommer även att sändas till aktieägare
som så begär det och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 850 000 aktier,
varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per
dagen för denna kallelse.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags
ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat
koncernföretag och koncernredovisningen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt
av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10. Stämman avslutas.
Förslag till beslut
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Peter Bredelius väljs
till ordförande vid stämman.

Förslag till vinstdisposition (ärende 7 b.)
Som offentliggjordes den 31 januari 2020 samt 20 februari 2020 i
samband med bokslutskommunikén för 2019 föreslår styrelsen en
utdelning om totalt 41 212 500 kronor, genom utbetalning vid fyra
tillfällen innan nästa årsstämma. Den första utdelningen föreslås att
ske till ett belopp om 5,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den
8 april 2020. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
den första utdelningen sändas ut genom Euroclear Swedens AB:s försorg
den 13 april 2020.

De nästkommande tre utdelningarna föreslås att ske kvartalsvis fram
till tiden för nästa årsstämma, med utbetalning om ett belopp om 1,75
kronor per aktie och tillfälle. Styrelsen föreslår vidare att
styrelsen bemyndigas av årsstämman att fastställa respektive
avstämnings- och utbetalningsdag för sådana kvartalsvisa utdelningar.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 8)
Större aktieägare motsvarande 18,9 procent av rösterna föreslår att
arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 100 000 kronor (2019: 325
000 kronor), att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens
ordförande och 250 000 kronor till ordinarie ledamot.

Större aktieägare motsvarande 18,9 procent föreslår att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av
revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter
(ärende 9)

Större aktieägare motsvarande 18,9 procent föreslår att styrelsen ska
bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter. Peter Bredelius, Eric
Fischbein och Mats Brage föreslås till omval. Dan Törnsten föreslås
till nyval. Noteras att Josephine Björkman har avböjt omval.

Större aktieägare motsvarande 18,9 procent föreslår omval av det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för
tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida,
https://www.mofastab.se/, senast tre veckor bolagsstämman. Kopior på
handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2020

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och
förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen
omfattar idag ca 75 600 kvadratmeter, fördelat på 68 fastigheter.
Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta
undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort
underliggande behov i kombination med en brist på platser för
patienter som behöver vård.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5
mars 2020.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ),
vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malardalen-omsorgsfastigheter/r/genomfort-til...
https://mb.cision.com/Main/18507/3053380/1206437.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.