Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Mälardalen Omsorgsfastigheter: Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) Q4 och Årsrapport 2019

Pressmeddelande 20 februari 2020

Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) Q4 och Årsrapport 2019

Perioden oktober - december 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 8 383 tkr
· Driftnettot uppgick till 6 764 tkr, resulterande i ett överskott
på 80,7 procent

· Förvaltningsresultatet uppgick till 1 585 tkr
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 11 249 tkr motsvarande
5,62 kr per aktie

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 110 tkr
· Räntetäckningsgraden uppgick till 1,63x
· Belåningsgraden till 62,3 procent
· EPRA NAV uppgick till 116,57 kr per aktie
Perioden januari - december 2019

Koncernen var vilande fram till dess att fastigheterna förvärvades den
4 juni 2019

· Hyresintäkterna uppgick till 18 762 tkr
· Driftnettot uppgick till 16 068 tkr, resulterande i ett överskott
på 85,6 procent

· Förvaltningsresultatet uppgick till 5 593 tkr
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 21 303 tkr motsvarande
10,65 kr per aktie

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 361 tkr
· Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 574 200 tkr
· Räntetäckningsgraden uppgick till 1,97x
· Belåningsgraden till 62,3 procent
· EPRA NAV uppgick till 116,57 kr per aktie
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Den 8 april 2019 bytte bolaget namn från Ingelsta Retail Invest
Holding AB (publ) till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB
(publ)

· Den 3 juni 2019 genomförde bolaget en nyemission vilket tillförde
bolaget 200 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår antalet aktier
till 2 000 000 stycken

· Den 4 juni 2019 förvärvade bolaget genom bolagsförvärv en portfölj
med 25 samhälls-fastigheter. Uthyrbar yta uppgår till ca 16 700 kvm
och är i huvudsak uthyrd till LLS-boenden, förskolor och
vårdmottagningar

· I samband med bolagets förvärv av nuvarande fastighetsbestånd den
4 juni 2019 upptog dotterbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter
Invest AB ett lån om 357,5 miljoner kronor

· Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) noterades på
Spotlight Stock Market den 17 juni 2019

· Under tredje kvartalet 2019 har samtliga koncernens bolag
fusionerats med dotterbolaget Märlardalens Omsorgsfastigheter Invest
AB

· Tre hyresavtal har omförhandlats med en hyresökning på 447 tkr
motsvarande genomsnittlig ökning på 31 procent och en WAULT på 6,5

· Stockholms Län Landsting har sagt upp ett av två hyresavtal av
lokal i fastigheten Bysten 1 motsvarande 270 kvm (total uthyrbara
area är 1 055 kvm). Avtalet är giltigt tom 2021-09-30.

· Ett nytt avtal har tecknats med Triennium Gruppen för teknisk
förvaltning av samtliga fastigheter. Avtalad ersättning ligger något
under budgeterad kostnad per kvm.

· Bolaget meddelade i december att det avtalat om att indirekt
förvärva 43 fastigheter från ett dotterbolag till SBB och att
betalning delvis skulle erläggas med likvid från en riktad nyemission
av aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har sagt upp fyra hyresavtal för omförhandling under Q1
och Q2, 2020. Dessa fyra motsvarar 13,3% av den nuvarande totala
hyresintäkten.

· Under Q1 har tecknats ett blockavtal avseende
fastighetsförsäkringar med fördelaktiga villkor för befintlig
fastighetsportfölj.

· Tre fuktskador som åtgärdas under Q1 till en uppskattad kostnad på
ca 560,000 kr.

· Bolaget har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission vilken
tillför 385 miljoner kronor före emissionskostnader.

Efter bemyndigande från extrastämma har styrelsen beslutat om en
riktad nyemission av 3,85 miljoner aktier och teckningskursen har
fastställts till 100 kronor.

Till följd av efterfrågan från investerare att delta i nyemissionen
har säljaren i transaktionen, SBB, som i förväg åtagit sig att teckna
aktier för 33 miljoner kronor, på bolagets begäran accepterat att
inte teckna några aktier i nyemissionen.

Tillträdet sker under mars 2020.
UTDELNING

Styrelsen har i enlighet med pressmeddelande ?2020?-?01?-?13? ?11?:?02
kommunicerat föreslå att inför årsstämman i mars föreslå en
vinstutdelning på totalt 41,2 miljoner kronor med utbetalning vid
fyra tillfällen.

Den första kvartalsvisa utdelningen, som lämnas i anslutning till
årsstämman i mars, föreslås bli 5:25 kronor och därefter blir det
1:75 kronor vid respektive efterföljande delutbetalningar kvartalsvis
fram till årsstämman 2021.

ÅRSREDOVISNING

Bolaget avser publicera årsredovisning 2019 senast 3 veckor före
ordinarie årsstämma den 23 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och
förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Portföljen
omfattar ca 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter.
Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta
undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort
underliggande behov i kombination med en brist på platser för
patienter som behöver vård.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
februari 2020.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ),
vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malardalen-omsorgsfastigheter/r/malardalens-o...
https://mb.cision.com/Main/18507/3040754/1197819.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.