Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Malmbergs: Delårsrapport januari - mars 2019

Delårsrapport i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 152 844 (158 349) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till 11 461 (16 716) kkr
· Resultatet före skatt uppgick till 11 846 (17 545) kkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 9 467 (13 707) kkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,18 (1,71) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 946 (2 426) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - mars 2019 till 152 844
(158 349) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 11 846 (17 545) kkr.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,6 (13,7) procent och
soliditeten uppgick till 60,3 (74,2) procent. Den lägre soliditeten
förklaras till största delen av förändrade principer för redovisning
av leasingavtal. Resultatet per aktie uppgick till 1,18 (1,71) kr.

Varulager
Varulagret den 31 mars 2019 uppgick till 177 442 kkr jämfört med 190
930 kkr den 31 mars 2018. Den 31 december 2018 uppgick varulagret
till 174 116 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2019
uppgick till 2 010 (1 215) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 946 (2 426) kkr.
Likvida medel uppgick per 31 mars 2019 till 88 488 kkr jämfört med 93
106 kkr 31 mars 2018 och 89 082 kkr 31 december 2018. Beviljade, men
ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till
45 000 (45 000) kkr den 31 mars 2019.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 159 (156) personer den 31
mars 2019. Den 31 december 2018 var antalet anställda 156 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 125 752 (126 189) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 9 556 (13 824) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte
väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra
kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men
fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på
internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I
Malmbergs årsredovisning 2018, sid 32, finns en beskrivning av
koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av
IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och
aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och
inköpta tjänster uppgick till 42 (-) kkr under perioden januari-mars
2019. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke
AB uppgår till - (-) kkr. Varor för - (323) kkr har under samma
period köpts in från Carlheim danish design group AB. Inköpen bedöms
ha skett till marknadsmässiga villkor. Den utgående skulden uppgår
till - (-) kkr. Carlheim danish design group AB ägs av Pernilla Folke
tillsammans med närstående Anders Folke. För information om
närståenderelationer, se årsredovisningen för 2018, sid 50.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS
34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper
som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31
december 2018 med undantag av nya eller reviderade standarder som
tillämpas från den 1 januari 2019. Inga nya IFRS eller
IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2019 eller senare väntas ha
någon väsentlig inverkan på koncernen förutom IFRS 16 Leasingavtal.

IFRS 16 Leasingavtal
Koncernens leasar består till största del av hyresavtal för lokaler
och fordon. Villkoren förhandlas separat för varje avtal och
innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. Optioner att förlänga
eller säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då det är
rimligt säkert att de kommer nyttjas. Tillgångar och skulder som
uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärdet av
framtida leasingbetalningar. Dessa redovisas på raderna
Nyttjanderättstillgångar respektive Leasingskulder i balansräkningen.
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och
räntekostnad. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över den kortare av
tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. Koncernen
tillämpar den förenklade övergångsmetoden och har inte räknat om
jämförelsetalen. Vidare har Malmbergs valt att tillämpa undantagen
för korta kontrakt och leasingavtal av mindre värde i IFRS 16 som
kostnadsförs linjärt i resultaträkningen.

Kumla den 25 april 2019
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Johan Folke
Styrelseledamot och VD

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs
Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel
019-58 77 00.

Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april
2019 klockan 12.15 CET.

Malmbergs Elektriska AB (publ) Box 144 692 23 Kumla tel 019-58 77 00 Org nr 556556-2781 www.malmbergs.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malmbergs/r/delarsrapport-januari---mars-2019...
https://mb.cision.com/Main/755/2796688/1031809.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.