Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Malmbergs: Delårsrapport januari - mars 2020

Delårsrapport i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 157 291 (152 844) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till 13 600 (11 461) kkr
· Resultatet före skatt uppgick till 12 595 (11 846) kkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 9 878 (9 467) kkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,23 (1,18) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 23 871 (9 946) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - mars 2020 till 157 291
(152 844) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 12 595 (11 846) kkr.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,4 (11,6) procent och
soliditeten uppgick till 59,1 (60,3) procent. Resultatet per aktie
uppgick till 1,23 (1,18) kr.

Varulager
Varulagret den 31 mars 2020 uppgick till 197 646 kkr jämfört med 177
442 kkr den 31 mars 2019. Den 31 december 2019 uppgick varulagret
till 214 460 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2020
uppgick till 1 931 (2 010) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 23 871 (9 946) kkr.
Likvida medel uppgick per 31 mars 2020 till 89 546 kkr jämfört med 88
488 kkr 31 mars 2019 och 78 720 kkr 31 december 2019. Beviljade, men
ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till
45 000 (45 000) kkr den 31 mars 2020.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 172 (159) personer den 31
mars 2020. Den 31 december 2019 var antalet anställda 170 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 128 565 (125 752) kkr. Resultatet
efter finansiella poster var 10 495 (9 556) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt
påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte
väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra
kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men
fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på
internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I
Malmbergs årsredovisning 2019, sid 45, finns en beskrivning av
koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har skett i samma omfattning som tidigare
och samma principer har tillämpats som beskrivs i årsredovisningen
för 2019.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS
34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper
som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31
december 2019 med undantag av nya eller reviderade standarder som
tillämpas från den 1 januari 2020. Inga nya IFRS eller
IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2020 eller senare väntas ha
någon väsentlig inverkan på koncernen.

Covid-19
Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade den 11 mars att utbrottet av
Coronaviruset (Covid-19) ska klassificeras som en pandemi.
Spridningen av Coronaviruset har satt rejäla avtryck i världsekonomin
och Sverige är inget undantag. Börserna har fallit rejält och flera
länder har stängt sina gränser. Styrelsen, tillsammans med
företagsledningen, har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19
utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och
risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.
Malmbergs märker av en viss påverkan men vi kan i dagsläget inte
bedöma effekterna av Covid-19.

Beslut om ändrad utdelning
Styrelsen i Malmbergs har mot bakgrund av den uppkomna
Coronasituationen och osäkerheten som detta medför på marknaden
beslutat att det tidigare förslaget med utdelning om 1,50 kronor per
aktie till årsstämman 2020 dras tillbaka. Styrelsen föreslår istället
att ingen vinstutdelning ska betalas till aktieägarna för
räkenskapsåret 2019.

"För att även i framtiden kunna stå finansiellt starka och att ha
handlingsutrymme när det vänder är jag övertygad om att detta är det
bästa vi idag kan göra för bolaget och dess ägare" säger Björn Ogard,
styrelseordförande i Malmbergs.

Kumla den 5 maj 2020
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Johan Folke
Styrelseledamot och VD

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs
Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel
019-58 77 00.

Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj
2020 klockan 12.15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malmbergs/r/delarsrapport-januari---mars-2020...
https://mb.cision.com/Main/755/3104293/1242054.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.