Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

Malmbergs: Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler,
Västra Bangatan 54, Kumla.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med
hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har Malmbergs beslutat
att genomföra en del justeringar runt årsstämman, så att hänsyn tas
till deltagares hälsa utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.
Enligt läkarexpertis kan smittspridning begränsas genom att undvika
större folksamlingar, minimera tiden som spenderas i den mån det är
nödvändigt att vistas där, samt minska kontakten mellan människor
genom att undvika trängsel och större gemensamma måltider.

Malmbergs avser därför att genomföra årsstämman i förenklad form.
Upplägget för årsstämman avses vara enligt följande:

· Årsstämman minimeras i tid, men utan att inskränka på aktieägarnas
rättigheter.

· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
· Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden.
· Den traditionella rundturen ställs in.
För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att vara
uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk.
Känner man sig osäker att personligen delta på stämman kan man delta
via ombud. Har man befunnit sig i ett riskområde eller riskerat att
blivit utsatt för smitta rekommenderar vi att man deltar via ombud.

För aktuell information om riskområden och rekommendationer med
anledning av coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndigheten,
www.folkhalsomyndigheten.se.

Anmälan
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28
april 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 28
april 2020, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB
(publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 74 10 Annsofie
Andersson eller e-post annsofie.andersson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om
deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid
före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att
få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 28 april 2020.

Ärenden

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Eventuella frågor om verksamheten
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför
årsstämma 2021

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
nya B-aktier

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
egna aktier

21. Övriga frågor
21.1 Beslutsfrågor ska anmälas till bolaget senast två veckor före stämman

22. Stämmans avslutande

Valberedning
I enlighet med beslut på årsstämman 2019 har en valberedning inrättats
bestående av Johan Folke (ordförande) och Björn Ogard.

Beslutsförslag

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande,
Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen i Malmbergs har mot bakgrund av den uppkomna
Coronasituationen och osäkerheten som detta medför på marknaden
beslutat att det tidigare förslaget med utdelning om 1,50 kronor per
aktie till årsstämman 2020 dras tillbaka. Styrelsen föreslår istället
att ingen vinstutdelning ska betalas till aktieägarna för
räkenskapsåret 2019.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:
att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter valda av årsstämman
och att inga suppleanter utses, att styrelsearvodet fastställs till
kronor 810 000, att fördelas enligt följande: kronor 210 000 till
styrelsens ordförande och kronor 150 000 vardera till övriga
ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen, att arvode
till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.

Omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke, Conny
Svensson, Inger Carlsson, och Ulf Gejhammar. Björn Ogard föreslås bli
omvald till styrelseordförande.

Punkt 16: Valberedningen föreslår omval av registrerade
revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB som bolagets
revisor. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers
att utse auktoriserad revisor Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig
revisor.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande.

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamot, verkställande direktör och
de personer som ingår i Malmbergs Elektriska AB (publ):s
koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare".
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan motivera, behålla och
rekrytera kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara relaterad till
befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Bolagets
affärsstrategi återfinns i års- och hållbarhetsredovisning.

Principer för olika typer av ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig. Den totala ersättningen får utgöras av en väl
avvägd kombination av fast grundlön, rörlig ersättning, övriga
förmåner och pension samt villkor vid uppsägning.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde
befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens,
erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Om rörlig ersättning utgår ska den vara relaterad till den fasta
årliga grundlönen och i proportion till befattningshavarens ansvar
och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid i förväg vara
begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja
bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande samt
hållbarhetsarbete. Rörlig ersättning ska utgå som kontant ersättning
och inte vara pensionsgrundande. Bolaget ska ha möjlighet att
innehålla utbetalning av rörlig ersättning där så är erforderligt och
möjligt enligt lag om det finns särskilda skäl för det och ett
innehållande är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga
intressen inklusive dess hållbarhet. Bolaget ska vidare ha den
möjlighet som följer av tillämplig lag att återkräva rörlig
ersättning som utbetalas på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära
omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast
görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Beslut om
sådan ersättning ska fattas av styrelsen.

Pension och sjukförsäkring

Pensionsförmåner ska endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner.
Pensionsåldern för koncernchef/VD och andra ledande befattningshavare
är planerad till 65 år. Pensionspremien ska uppgå till högst 35
procent av den fasta grundlönen för andra ledande befattningshavare.
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner,
vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler
eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande
ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och
företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms
vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande
positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. För
koncernchef/VD är ömsesidig uppsägningstid 6 månader och för andra
ledande befattningshavare 4-9 månader. Vid uppsägning från bolagets
sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader.

Avtal om framtida avgångsvederlag finns varken för styrelsens
ordförande, övriga styrelseledamöter, koncernchef/VD eller andra
ledande befattningshavare.

Beslutsprocess och rapportering

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av
styrelsen. I styrelsens uppgifter ingår att besluta om förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, genomföra
översyn samt följa och utvärdera tillämpning av dessa. Vid styrelsens
behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska ledande
befattningshavare inte närvara i den mån denne berörs av frågorna.

Vid beredningen av ersättningsriktlinjerna ska lön och
anställningsvillkor för bolagets övriga anställda i Sverige beaktas
såsom uppgifter om totalersättning, ersättningens komponenter samt
ersättningens ökning och ökningstakt över tid, jämväl bolagets

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.