Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-27

Malmqvist: Basindustrin vinstlokomotiv

wysiwyg_image

Av vinstökningen under det andra kvartalet svarade basindustrin för tre fjärdedelar. Trots det var resultatet sämre än prognos. Störst positivt prognosutfall redovisade bankerna.  

Efter att 53 storbolag lämnat rapport, motsvarande ungefär 85 procent av börsvärdet kan konstateras att den samlade vinstökningen återigen åkt upp från den förra summeringen. Nu blir vinstökningen 11 procent, en ökning från 5 procent vid summeringen två dagar tidigare. Den kraftiga förbättringen står SSAB, SCA och Stora för. Basindustrin blev följaktligen den överlägset viktigaste sektorn och svarade för tre fjärdedelar av börsbolagen totala vinstuppgång. Utan basindustrin stannar uppgången på 3 procent. 

IT/tele och verkstad

Nästa viktigaste sektor blev IT/telebolagen, som svarade för 17 procent av vinstuppgången, framför allt tack vare Ericsson, men också för att samtliga bolag i sektorn redovisade vinstuppgångar. Den tredje viktigast sektorn blev verkstadsbolagen med 15 procent av uppgången, där framför allt Volvo var draglok, följt av Atlas Copco. Bara SSAB, av samtliga bolag redovisade större vinstuppgång än Volvo. Emellertid redovisade nästan en tredjedel av verkstadsbolagen vinstminskningar, med SKF i botten, vilket drog ner sektorns totala betydelse.    

Bygg i botten

I andra änden hittar vi byggsektorn, som drog ner motsvarande 12 procent av den samlade vinstförändringen. Drygt hälften av bolagen visade nedgångar. Därefter följde bankerna med en nedgång på motsvarande 6 procent, framför allt beroende på ett fall i det så kallade tradingnettot (mer volatilt resultatbidrag), medan räntenettot generellt ökade. Tre av de fyra storbankerna redovisade en tillbakagång i vinsten.

Prognosutfallet dämpat 

Granskar vi utfallen mot prognos blir bilden annorlunda. För samtliga blev utfallet 0,6 procent, vilket var det lägsta värdet under hela rapportperioden och kan jämföras med utfallet vid summeringen två dagar tidigare på 1,0 procent. Medianvärdet landade samtidigt på 0,7 procent, vilket ger en ganska homogen bild. Rapporterna var alltså bättre än väntat, men inte med någon uppseendeväckande marginal.  

Tre i topp

Vad gäller sektorer landade bankerna i topp, aningen före konsumentföretagen och verkstadsbolagen. Dessa tre stod för en positiv prognosavvikelse som var nästan tio gången den totala. I andra änden hittar vi basindustrin och byggsektorn, som hade en samlad negativ avvikelse motsvarande fem gånger den totala (positiva) avvikelsen. Även IT/telebolagen redovisade en negativ avvikelse, men något lägre än basindustri och bygg.

Försäljningen ångar på

Granskar vi försäljningsutvecklingen summerar den sig till en uppgång på 20 procent, men där medianvärdet ligger klart lägre, på 13 procent. Det lägre medianvärdet visar att en mindre del av bolagen redovisade markant stigande försäljning, vilket delvis förklaras av företagsförvärv och positiva valutaeffekter i de utlandsberoende företagen.

Basindustrin igen

Starkast försäljningsökning återfanns inom basindustrin med astronomiskt höga 37 procent, vilket till stor del drevs fram av prisökningar och valutaeffekter. Tvåa kom verkstadsbolagen med en uppgång på 26 procent, vilket förutom prisökningar och valutaeffekter också berodde på att en rad bolag genomfört betydande företagsförvärv. Nummer tre var konsumentföretagen med en uppgång på 19 procent. Ingen sektor visade försäljningsminskning, men bankernas uppgång på 4 procent var den blekaste, följt av IT/telesektorn som ökade 10 procent.       

Slutsatsernas slutsats

Och slutsatsen..? När merparten av storbolagen lämnat rapport kan konstateras att basindustrin var det stora lokomotivet, medan byggbolagen visade sämst utveckling. Utfallet mot prognos pekade däremot ut bankerna som vinnare, medan basindustrins då helt plötsligt blev en besvikelse. Den besvikelsen rättas dock till om vi analyserar försäljningen. Då landar basindustrin som glasklar etta, medan bankerna hamnar sist. Och slutsatsernas slutsats..? En bra rapportperiod, inte spektakulär, men något bättre än förväntat, samtidigt som basindustrin stod för det spektakulära, vilket också gällde den generella försäljningsutvecklingen.

 

wysiwyg_image

Basindustrins intäkter i toppen, bankernas i botten

Författare Peter Malmqvist