Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-05

Malmqvist: I världstoppen

wysiwyg_image

Sverige fortsätter att fira triumfer. Stockholmsbörsen har även i år överträffat alla större börser och ekonomin har klarat sig jämförelsevis bra. 

Granskar vi börsutvecklingen hittills under 2021 och i gemensam valuta (US-dollar) kan konstateras att Stockholmsbörsen ökat med 11 procent inklusive utdelningar. Vi delar förstaplatsen med Norge, samtidigt som Nederländerna är trea, bara en procent efter. I botten hittar vi förra årets etta Danmark, som nu gått ner 3 procent, med Schweiz straxt före på minus 2 procent och Spanien som trea från slutet med en nedgång på 1 procent.     

Vad förklarar?

Förklaringarna till börsutvecklingen varierar. Granskar vi Danmark kan konstateras att aktierna inom alternativ energi (vindkraft), som var förra årets största vinnare på de globala börserna, haft en mycket trög start på året. Detta är Danmarks näst viktigaste börssektor, vilket drar ner index. Spaniens svaga utveckling kan rimligen hänföras till prognoserna om en fortsatt svag utveckling för landet, inte minst för att turismen är fortsatt kraftigt nedpressad. 

BNP-tillväxten förklarar

Sveriges topplacering kan hänföras till den allmänekonomiska utvecklingen med en relativt sett mycket bra BNP-utveckling. Visserligen föll BNP med hela 7,7 procent i årstakt under det katastrofala andra kvartalet 2020, men genomsnittet för de 38 länder jag följer låg ännu sämre till, på minus 11,4 procent. Sveriges nedgång dämpades markant under det tredje kvartalet till 2,7 procent, medan som snittet för de 38 länderna låg på minus 4,4 procent. Under det fjärde kvartalet förbättrades Sverige till minus 2,1 procent, medan snittet för de 38 länderna uppgick till minus 3,0 procent. 

Kina i topp

Letar vi globala konjunkturvinnare hamnar Kina i topp med en BNP-tillväxt under samtliga tre kvartal, därtill stigande, följt av Taiwan som redovisat tillväxt de två senaste kvartalen. Däremot ligger den japanska utvecklingen på ungefär europeisk genomsnittsnivå, men återhämtningen har gått fortare. Under det fjärde kvartalet minksade Japans tillväxtfall till 1,4 procent, vilket är klart bättre än andra kvartalets minus 9,9 procent. Sydkorea har också klarat sig bra, men redovisar ändå ett BNP-fall varje kvartal de senaste tre, om än på låga tal från minus 2,8 procent i årstakt under det andra kvartalet 2020 till minus 1,2 procent under det fjärde.

Även statsfinanserna viktiga

Ländernas statsfinanser är också viktiga för börsutvecklingen. Nästan alla länder har ganska kraftiga negativa saldon i syfte att överbrygga de negativa effekterna från nedstängningarna. Här ligger dock Sverige mycket bra till. Våra relativt milda pandemiåtgärder har medfört ett ganska milt negativt saldo på 3,5 procent av BNP för 2020. Bara Taiwan och Mexiko, av de analyserade 38 länderna, har ett lägre underskott. Genomsnittet för samtliga länder är drygt 8 procent, samtidigt som Brasilien, USA och Storbritannien ligger värst till med ett underskott på 16, 15 respektive 14 procent av BNP för 2020. Ett flertal större länder i Europa har underskott som vuxit till 11-12 procent av BNP. 

Risk för lägre vinsttillväxt

Budgetunderskotten påverkar aktiekalkylen på två sätt. Dels ökar risken för stigande inflation, vilket i sin tur riskerar att dra upp räntorna och därigenom sänka börsen. Både i USA och Storbritannien är detta ett mycket näraliggande hot. Dels innebär budgetunderskott att återbetalningen av de lån som staterna tar upp riskerar att dämpa den framtida tillväxten och därigenom försämra vinstutvecklingen. Redan nu diskuteras exempelvis skattehöjningar för företagen i syfte att kunna amortera på det statliga skuldberg som i rekordfart nu byggts upp i de flesta länder.

Sverige slipper undan

Denna ränte- och tillväxtrisk är dock inte särskilt stor i Sverige. Genom att budgetunderskotten är relativt begränsade blir inte skulduppbyggnaden dramatisk och de åtgärder som måste vidtas för att återbetala skulderna blir inte lika kännbara. Det kan samtidigt sägas att övriga nordiska länder också haft ganska milda budgetunderskott, varför den nordiska regionen bör kunna klara sig bättre framöver, än resten av den globala ekonomin.

Och slutsatsen..?

Den svenska ekonomiska utvecklingen är klart bättre än i de flesta länder i Europa. Vår behärskade pandemistrategi har givit både en bättre tillväxt och mindre dåliga statsfinanser än i de flesta länder världen över. USA har samtidigt allvarliga statsfinansiella problem, varför det finns all anledning att varna för fortsatt stigande inflation och räntor. Ytterligare ett land att varna för är Storbritannien. Den statsfinansiella utvecklingen är katastrofal, samtidigt som britternas upprepade nedstängningar givit en av världens största BNP-ras. Nej, gräv där du står, i Sverige och möjligen övriga Norden. Det mesta talar för att det är här börsvinnarna kommer att finnas fram till årsskiftet. 

               

wysiwyg_image

Sverige har klarat statsfinanserna bättre än de flesta andra länder

wysiwyg_image

Tillväxtfallet i Sverige är lägre än i de flesta andra länder.

Författare Peter Malmqvist