Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-20

Mantex AB: Mantex genomför företrädesemission om cirka 30 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Mantex Aktiebolag ("Mantex" eller "Bolaget") har idag den
20 september 2018 beslutat om en emission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen") och en emission av teckningsoptioner.
Företrädesemissionen och emissionen av teckningsoptioner förutsätter
efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 22 oktober
2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom särskilt
pressmeddelande.

Sammanfattning

·
Under förutsättning att bolagsstämman den 22 oktober 2018 beslutar att
godkänna styrelsens beslut, tillförs Mantex genom
Företrädesemissionen vid fullteckning cirka 30 MSEK, före
emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras
ytterligare som lägst cirka 30 MSEK och som högst cirka 44 MSEK.
Företrädesemissionen omfattar högst 13 885 010 aktier och därutöver
emitteras högst 13 885 010 teckningsoptioner.

·
Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt cirka 60
procent av externa emissionsgarantier. Sammanlagt är därmed hela
emissionsbeloppet säkerställt. Teckningsförbindelser har lämnats av
Pegroco Invest AB (publ), Håkan Johansson (styrelseledamot), Kattson
i Sverige AB (helägt bolag av styrelseledamoten Håkan Johansson) samt
Allba Holding AB (representerat av styrelseledamoten Magnus
Hagerborn).

·
En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1)
teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) aktie i
Företrädesemissionen till en teckningskurs om 2,15 SEK. Dessutom, för
varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen, kommer
tecknaren erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption.

·
En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad
aktie under perioden 9 september till och med 20 september 2019.
Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen
kommer att vara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för
Bolagets aktie under perioden 26 augusti till och med 6 september
2019, med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen kan inte vara
lägre än 2,15 SEK per aktie eller högre än 3,15 SEK per aktie.

·
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i
Företrädesemissionen är den 26 oktober 2018. Teckningsperioden löper
under perioden 31 oktober till och med 15 november 2018.

·
Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring
den 24 oktober 2018.

·
Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas för:
förstärkning av balansräkning; produkt-, organisations- och
affärsutveckling, och investeringar i försäljning, marknadsföring och
sälj- och distrubitionssupport.

·
Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma för godkännande den
22 oktober 2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Mantex har utvecklat och patenterat en mätteknik för
biomaterialindustrin som beröringsfritt, automatiskt och i realtid
analyserar biomaterials karakteristik, såsom fukthalt, askhalt och
energiinnehåll, i syfte att kunna kvalitetsbestämma och prissätta
biomaterialet samt optimera processen för bearbetning av materialet.

Genom Mantex nära samarbete med ett flertal biokraftverk i framför
allt Sverige har systemet kunnat bevisa sitt värdeskapande genom att
på kort tid kunnat mäta kvalitet i bränsle. Mantex vill genomföra en
kommersialisering av sin produkt Biofuel Analyzer genom att
vidareutveckla industrialiseringen av produkten och bygga ut sin
säljsupportorganisation för att befästa sin närvaro inom
marknadssegmentet biobränsle.

Kapitalanvändning
Likviden från Företrädesemissionen avses användas till följande:

·
Produkt-, organisations- och affärsutveckling om cirka 14 MSEK;

·
Förstärkning av balansräkning i syfte att accelerera expansionen om
cirka 7 MSEK; och

·
Investeringar i försäljning, marknadsföring och sälj och
distributionssupport om cirka 4 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen och emissionen av teckningsoptioner
Företrädesemissionen innebär att högst 13 885 010 aktier ges ut med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av
Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30 MSEK, före
emissionskostnader. Vid full teckning av samtliga aktier som
emitteras i emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med
högst cirka 3 471 253 SEK.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1)
ny aktie till en teckningskurs om 2,15 SEK. Teckning kan även ske
utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier
tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om
tilldelning i första hand till de som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, i andra hand till annan som tecknat aktier i
Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och i sista hand
till garanter med fördelning i förhållande till ställda
garantiutfästelser.

För varje en (1) tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen
kommer tecknaren att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption. En
(1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad aktie
under perioden 9 september till och med 20 september 2019.
Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen
kommer att vara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för
Bolagets aktie under perioden 26 augusti till och med 6 september
2019, med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen kan inte vara
lägre än 2,15 SEK per aktie eller högre än 3,15 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First
North efter att emissionen av teckningsoptioner registrerats på
Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av
aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst
cirka 30 MSEK och som högst 44 MSEK. Det belopp varmed aktiekapitalet
kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga
teckningsoptionerna för teckning av aktier är ytterligare högst cirka
3 471 253 SEK.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i
Företrädesemissionen ska vara den 26 oktober 2018 och
teckningsperioden löper under perioden 31 oktober till och med 15
november 2018. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq
First North under perioden 31 oktober till och med 13 november 2018.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och emission av
teckningsoptioner föreläggs extra bolagsstämma den 22 oktober 2018
för godkännande. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom
separat pressmeddelande idag. Ett prospekt avseende
Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före
teckningsperiodens början.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt cirka 60
procent av externa emissionsgarantier. Sammanlagt är därmed hela
emissionsbeloppet säkerställt. Teckningsförbindelser har lämnats av
Pegroco Invest AB (publ) (till viss del genom kvittning), Håkan
Johansson (styrelseledamot), Kattson i Sverige AB (helägt bolag av
styrelseledamoten Håkan Johansson) samt Allba Holding AB
(representerat av styrelseledamoten Magnus Hagerborn). För
emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio
procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår till de
aktieägare som ingått teckningsförbindelser.

Preliminär tidplan

+-------------+------------------------------------------------------------+
|22 oktober |Extra bolagstämma. |
|2018 | |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|24 oktober |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet. |
|2018 | |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|24 oktober |Sista dag för handel i Mantexs aktier inklusive rätt att |
|2018 |erhålla teckningsrätter. |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|25 oktober |Första dag för handel i Mantexs aktier exklusive rätt att |
|2018 |erhålla teckningsrätter. |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|26 oktober |Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare|
|2018 |som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller |
| |teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|31 oktober |Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North. |
|- 13 november| |
|2018 | |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|31 oktober |Teckningsperiod för Företrädesemissionen. |
|- 15 november| |
|2018 | |
+-------------+------------------------------------------------------------+
|19 november |Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall. |
|2018 | |
+-------------+------------------------------------------------------------+

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Mantex Aktiebolag kommer kallas till extra bolagsstämma
den 22 oktober 2018. Fullständig kallelse offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl är legal rådgivare till Mantex i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO
Tel: +46 76-786 66 06
E-post: mats.vikstrom@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad
mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid
analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa
mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i
pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i
biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq F...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.