Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-26

Mantex AB: Mantex: valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen i Mantex AB har bestått av Per Grunewald
(valberedningens ordförande) Håkan Johansson och Magnus Hagerborn.

Valberedningens föreslår följande beslut inför årsstämman den 27 maj
2019.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Grunewald väljs
till ordförande för stämman.

Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fyra
ordinarie ledamöter och en suppleant.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor

Valberedningen förslår att inget arvode ska utgå till styrelsens
ledamöter. Revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och suppleant

Valberedningen föreslår omval av Per Grunewald, Håkan Johansson och
Magnus Hagerborn samt nyval av bolagets VD Max Gerger. Vidare
föreslås omval av Stefan Winström som suppleant. Ulf Södergren har
avböjt omval.

Punkt 14 - Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Per Grunewald som styrelsens
ordförande.

Punkt 15 - Val av revisor

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO
Mälardalen AB utses till revisor för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma.

Punkt 16 - Förslag till regler för valberedningen

Valberedningen föreslår följande regler avseende valberedning inför
årsstämman 2020.

1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dem ska en vara
representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara
ledamöter som utses av de större aktieägarna.

2. Baserat på den ägarförteckning som bolaget erhåller per den 30
september 2019 ska styrelsens ordförande utan dröjsmål kontakta de
tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en
av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om
någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att
utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största
aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av
valberedningen.

3. Valberedningen utser en ordförande inom sig.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny
valberedning utsetts.

5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september
2019, men senast den 31 december 2019, och om aktieägare som efter
denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet
största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till
valberedningens ordförande om att få ingå i valberedningen, ska denne
aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen
utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som
ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen
till röstetalet minsta aktieägaren.

7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under
mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt
uppdrag ska valberedningen - om tiden tillåter och förändringen inte
beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier -
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse
ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte
utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan
ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare,
som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av
valberedningen.

8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget,
dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens
arbete.

9. Valberedningen ska inför årsstämman 2020 lämna förslag till
ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, ledamöter i
styrelsen, styrelsens ordförande, arvode till bolagsstämmovalda
styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter, arvodering av revisor, val av revisor och
valberedningsregler inför årsstämman 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Max Gerger, VD, på +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad
mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid
analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa
mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i
pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i
biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser
(CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mantex-ab/r/mantex--valberedningens-forslag-i...
https://mb.cision.com/Main/15584/2825323/1052042.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.