Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-11

Mark- och miljödomstolen ger Igrene rätt men Förvaltningsdomstolen avslår Igrenes överklagande

Mark- och miljödomstolen har bifallit Igrenes överklagande och medger fortsatta fältarbeten. Samtidigt meddelar Förvaltningsrätten att den avslår Igrenes överklagande av Bergsstatens avvisningsbeslut gällande bearbetningskoncession

Igrene noterar med tillfredsställelse att Mark- och miljödomstolens beslut gått Igrenes väg vilket innebär att bolaget kan intensifiera sina aktiviteter i fält och färdigställa de djuphål för naturgasutvinning, som bolaget påbörjat.

 Förvaltningsrättens beslut är dåligt motiverat, men innebär att Bergsstatens tidigare beslut att av formella skäl avvisa Igrenes ansökan om bearbetningskoncession för naturgas i Morafältet inom Siljansringen ligger fast.

 Igrene överväger nu att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten alternativt att inge en ny ansökan till Bergsstaten, strukturerad på ett sådant sätt att de frågetecken myndigheten ansett sig haft vid sin tidigare prövning nu undanröjs.

 Samtidigt går Igrene vidare med kapitalanskaffningen för att anlägga två eller tre produktionshål för naturgas inom Morafältet, design och upphandling av en anläggning för produktion av flytande naturgas, LNG, till regionens företag samt utveckla förutsättningarna att i Sverige producera vätgas utifrån metangas på ett miljöneutralt och energieffektivt sätt.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 augusti 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget lierar sig med samarbetspartner för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

Författare Cision