Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

MaxFastigheter i Sverige: Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma
tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets huvudkontor,
Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar
klockan 12:15.

Den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset Covid-19 har
medfört att myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner
och det kommer därför ges möjlighet att delta digitalt utan att
behöva närvara fysiskt.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
10 juni 2020, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande
senast onsdagen den 10 juni 2020. Anmälan om deltagande i årsstämman
kan ske på något av följande sätt:

·
Per post till MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), "MaxFASTIGHETER i
Sverige AB:s årsstämma", Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla

·
Per telefon 016-200 69 90

·
Per e-post till info@maxfastigheter.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, mejladress, aktieinnehav
och eventuella biträden. Aktieägare uppmuntras att, för bolagets
närmare planering, vid anmälan ange ifall de önskar delta digitalt.
Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga
rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa
hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast onsdagen den 10 juni 2020. För att detta ska kunna
ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren
sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt
bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller
andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

De aktieägare som anmält intresse för digital närvaro kommer erhålla
särskilda instruktioner för detta.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om
a.
fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
och

d. avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om
vinstutdelning.

9.
Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier.

17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas
för år 2019.

Punkt 14 - Principer för ersättning till bolagsledningen.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören, vice verkställande
direktören och CFO. Hela styrelsen utom verkställande direktören
bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande
direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för

bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och
utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen
skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år.
Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer,
kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg
uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen
omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell
ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad
till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt sex
månadslöner. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en
begränsad del av ersättningarna. Pensionsåldern skall vara 65 år.
Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad
med maximal avsättning om 30 procent av den pensionsgrundande lönen.
Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga sex
månadslöner.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 - Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av
styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om
principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på
MaxFASTIGHETER i

Sverige AB:s årsstämma 2019, utsetts;

·
Andreas Hofmann utsedd av Investment AB Öresund,

· Sven Engwall utsedd av TTC Invest AB,
· Berndt Ivarsson utsedd av Berndt Ivarsson med bolag,
· Christer Sundin, ordförande i styrelsen för MaxFastigheter i
Sverige AB.

Christer Sundin har varit kontaktperson för valberedningen. De tre
ägarrepresentanterna representerade tillsammans 30,9 procent av
rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2019.

Valberedningens arbete med förslag till styrelse fortgår och
valberedningen har därav meddelat bolaget att förslaget kommer att
tillställas bolaget inom kort.

Valberedningens förslag kommer, när det är klart, att offentliggöras
genom separat pressmeddelande, dock senast den 1:a juni 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera

tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet
aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler som emitteras med
stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om
högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Antalet stamaktier som
får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till
tjugo (20) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna
vid tidpunkten för årsstämman 2020. Aktierna, teckningsoptionerna
och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med
kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 §
aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger
fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana
förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska
marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna
aktier och/eller teckningsoptioner, punkt 16

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst
intill årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen, genomföra
syntetiska återköp av högst 2 164 408 egna aktier, dock motsvarande
en köpeskilling om totalt högst 60 000 000 kronor samt syntetiska
återköp av högst 3 000 000 teckningsoptioner, dock motsvarande en
köpeskilling om högst 30 000 000 kronor. Bolaget ska därvid ingå så
kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot
avkastningen på bolagets aktier och/eller teckningsoptioner.
Motparten i swapavtalet ska kunna erbjudas möjlighet att inlösa de
aktier och/eller teckningsoptioner som ligger till grund för
swapavtalet. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut
upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets
förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt
sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 21
644 081 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.
Årsredovisning, revisionsberättelse samt eventuella förslag till
beslut samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets kontor
senast tre veckor före årsstämman och sänds till aktieägare som så
begär och uppger sin postadress.

Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats
www.maxfastigheter.se. Bolagets årsredovisning kommer att
distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk
information från bolaget.

Eskilstuna, maj 2020

Styrelsen

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i
Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
maj 2020 kl. 08.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter med hög direktavkastning.
Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför
allt i Mellansverige. De...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.