Du är här

2018-03-22

Maxkompetens Sverige AB: God tillväxt med lysande framtidsutsikter

Perioden nov-jan

· Omsättningen ökade till 64,6 MSEK (49,3), vilket motsvarar en
ökning om 31 %

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK (2,3)
motsvarande en EBITDA-marginal om 3,2 % (4,8 %)

· Resultat efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (0,8) Resultatet har
under perioden belastats med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK att
jämföra mot 0,9 MSEK föregående år. Avskrivningarna är hänförliga
till förvärv.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 MSEK
(3,4)

Perioden maj-jan

· Omsättningen ökade till 186,3 MSEK (126,0), vilket motsvarar en
ökning om 48 %

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 30% och uppgick
till 8,0 MSEK (6,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,3 % (4,9 %)

· Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (2,1) Resultatet har
under perioden belastats med goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK att
jämföra mot 2,4 MSEK föregående år. Avskrivningarna är hänförliga
till förvärv.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 MSEK
(6,6)

Vd:s kommentar

Tredje kvartalet har för koncernen varit ett positivt kvartal med en
tillväxt på över 30%. Våra respektive affärsområden har utvecklats
positivt med ordermarginalförbättringar i samtliga affärsområden.
Orderingången har varit god och efterfrågan känns lika stark i
innevarande kvartal. Tredje kvartalet innehåller som jag tidigare
rapporterat normala säsongsvariationer som belastar både SkolPool och
Multiekonomerna, integration och flyttkostnader av förvärvade bolag
men framförallt kostnader för systemutvecklingen av den digitala
plattformen Work and Passion som utgör verksamheten för det nya
affärsområdet HR-Tech.

Renodlat för dessa extra kostnader är koncernen nu på en nivå där vi
kan leverera resultat som gör att vi skulle kunna nå vårt finansiella
mål, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 8%. Innan vi
hinner uppleva målet ackumulerat på ett år är det dags för nästa steg
i utvecklingen för den här snabbväxande koncernen. Med hjälp av vårt
nya affärsområde inom HR-Tech siktar vi på att nå ett rörelseresultat
(EBITDA) på 13% om 24 månader. Satsningen aktiveras inte i
balansräkningen och kommer därmed belasta koncernens resultat de
närmaste 12 månaderna. Vi beräknar att kunna självfinansiera
investeringen genom övrig egen verksamhet.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning
Genom att styrelsen nu föreslagit att koncernen skall byta namn till
MoxieTech Group AB kan affärsområde Rekrytering och Bemanning få
ensamrätt på varumärket Maxkompetens. Maxkompetens har under perioden
utvecklats enligt plan. Ordermarginalerna i affärerna har
förbättrats. Affärsområdet ökar rekryteringsgraden till 7,7% jämfört
med marknadens 3,7%. Resultatet för affärsområdet belastas av
integrationskostnader till följd av förvärvet av Magna.

Affärsområde Elevhälsa
SkolPool ökar sin ordermarginal och stärker sin marknadsledande
position ytterligare. Affärsområdet har tillfört flera tusen elever
under perioden och har nu totalt ett vårdgivaransvar för 23 237
elever.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning
Multiekonomerna bibehåller sin ordermarginal i höjd med marknads och
löneutvecklingen och ökar i både debitering och faktureringsgrad.
Resultatet för affärsområdet belastas fortfarande av kostnader för
integration och flytt. I februari förväntas nämnda kostnader vara
helt borta.

Affärsområde HR-Tech
Den digitala satsningen Work and Passion är vårt nyaste affärsområde
och är helt inriktat på HR-Tech. Work and Passion är koncernens
största satsning och bedöms också bli koncernens största affärsområde
inom 3 år. Lanseringen av affärsområdet kommer att ske under april i
år.

På bara två år, som i sammanhanget är relativt kort tid och med
relativt små medel har vi lyckats att skapa och färdigställa en
digital plattform som tillsammans med marknadens stora behov av
kompetensförsörjning gör att vi ser väldigt ljust på framtiden för
koncernen. Investeringen i HR-Tech kommer att belasta resultatet
framöver samtidigt finns det inget som tyder på att både vår
tillväxtresa och våra marginaler i grundverksamheten inte fortsätter
att öka.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Perioden nov-jan 2017/2018

Förändringar i koncernens sammansättning
MultiEkonomerna J&M AB har konsoliderats från och med 1 september
2017.

Magna AB har konsoliderats från och med 1 juni 2017.

Under tredje kvartalet föregående år konsoliderades Svensk Vård &
Kompetensutveckling i Stockholm AB till och med 31 december 2016.

Omsättning
Koncernens omsättning ökade under tredje kvartalet till 64,6 MSEK
(49,3) varav nettoomsättning 64,6 MSEK vilket ger en tillväxt med 31
% (55%).

Resultat
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under tredje
kvartalet till -0,7 MSEK (1,4) vilket ger en rörelsemarginal om -1,0
% (2,9 %). Rörelseresultatet har under perioden belastas med
goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK att jämföra mot 0,9 MSEK föregående
år.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 januari 2018 till 3,6 MSEK
varav 0,1 MSEK klientmedel. Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick under perioden nov-jan till 6,7 MSEK. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick under perioden nov-jan till -6,7
MSEK och avser amortering.

Koncernens räntebärande skulder uppgick per den 31 januari 2018 till
22,1 MSEK varav 13,4 MSEK ingår i posten kortfristiga skulder.

Investeringar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 MSEK.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens
bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter perioden
2018-03-09 Work and Passion AB. Uppstart av nytt dotterbolag till
Maxkompetens Sverige AB, ärende inskickat men ej registrerat hos
Bolagsverket.

2018-03-16 Maxkompetens Sverige AB:s styrelse har beslutat att föreslå
extra bolagsstämma, som kommer att äga rum under april månad 2018,
att besluta om ett namnbyte på koncernen till MoxieTech Group AB.
Syftet är att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom
koncernen

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars
2018 kl:08:30 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Om bolaget: Maxkompetens affärsidé är att kompetensförsörja sina
kunder i huvudsak genom bemanning, rekrytering, search, in/
outsourcing, ekonomikonsulting samt genom att vara vårdgivare inom
elevhälsa. Vi gör detta genom tre fristående affärsområden som genom
synergier stödjer varandra. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och
har idag kontor på åtta orter i Sverige. Bolaget har en uttalad
förvärvsstrategi och fram till och med idag har Maxkompetens
framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan
2015 noterat på Nasdaq First North. Varje år tillsätter Maxkompetens
över 1 800 jobb och har dagligen cirka 750 konsulter ute på uppdrag
samt har vårdgivaransvaret för cirka 23 000 elever. Maxkompetens är
ett affärsdrivet, försäljningsintensivt bolag som drivs av en tydlig
tillväxt- och förvärvsstrategi med tron på stark intern kultur och
atmosfär samt en övertygelse att affärer görs bäst lokalt. Den
digitala satsningen Work and Passion är vårt fjärde och nyaste
affärsområde, helt inriktat på HR-Tech. Lanseringen av affärsområdet
kommer att ske under april 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/god-tillvaxt-med-lys...
http://mb.cision.com/Main/13419/2477799/809352.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.