Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

MedCap AB: Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 11 maj 2020

Aktieägarna i MedCapAB (publ), "Bolaget", kallas härmed till årsstämma
måndagen den 11 maj 2020, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i
Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020 samt
anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 6 maj 2020
till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med
e-post till info@medcap.se. Vid anmälan anges namn,
person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier
samt antal biträden (högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 5
maj 2020 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt
för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.medcap.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos
Bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.
Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Den
som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden
justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1
januari 2019- 31 december 2019.

9. Beslut om
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1
januari 2019 - 31 december 2019,

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
och revisorer som skall väljas av stämman.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
13. Beslut om emissionsbemyndigande.
14. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av
valberedning.

15. Beslut om fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier.

17. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande enligt 13 kap
35 § ABL (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst
intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier i bolaget.
Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket motsvarar
cirka 1,34 miljoner aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.
Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet
skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv,
kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier
(s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en
eller flera ägare. Grunden för emissionskursen skall vara en
bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare
bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen
förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga
i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet
förutsätter biträde av aktieägare med två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen (punkt 15)

Dessa riktlinjer omfattar ledningen i Medcap AB. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman 2019.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att
bolaget kan rekrytera och behålla

kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning.

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas
en konkurrenskraftig

totalersättning.

I bolaget har inrättats ett långsiktigt teckningsoptionsprogram. Det
har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa
riktlinjer. Programmen omfattar ledningen i bolaget och ledningarna i
bolagets dotterbolag. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa
riktlinjer ska syfta till att främja bolagets

affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast kontantlön, rörlig

kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman
kan därutöver - och

oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
ska kunna mätas under en period

om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till
högst 50 procent av den

sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana
kriterier/av den fasta årliga

kontantlönen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande
sjukförsäkring, vara

premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara
pensionsgrundande. Pensionspremierna

för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta
årliga kontantlönen. För

övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande
sjukförsäkring, vara

premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd
pension enligt tvingande

kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35
procent av den fasta årliga

kontantlönen8. Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring,
sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt
uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får, såvitt avser

pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för
att följa tvingande sådana

regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande
ändamål så långt möjligt ska

tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv
månader. Fast kontantlön

under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte
överstiga ett belopp

motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande
direktören och sex månader för övriga ledande befattningshavare. Vid
uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara
högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om
konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning

ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i
den utsträckning som den

tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag.
Ersättningen ska baseras på den fasta

kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen / uppgå till högst 100
procent av den fasta

kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av
tvingande

kollektivavtalsbestämmelser.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda
och mätbara kriterier som kan

vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av
individanpassade kvantitativa eller

kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar
bolagets affärsstrategi och

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis
ha en tydlig koppling till

affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga
utveckling. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för
utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska

bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.
Styrelsen ansvarar för

bedömningen. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga
befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
har lön och anställningsvillkor för

bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas
totalersättning, ersättningens

komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har
utgjort en del av

styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av
riktlinjerna

och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra
riktlinjerna

Styrelsen skall bereda och fatta beslut om förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta
förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram
förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess
att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även
följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för
bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut
i ersättningsrelaterade frågor närvar...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.