Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-24

MedCap AB: Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 29 augusti 2014

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma
fredagen den 29 augusti 2014, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på
Björnnäsvägen 21 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 augusti 2014 samt bör
anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 25 augusti 2014
till MedCap AB (publ), Björnnäsvägen 21, 114 19 Stockholm, eller per
telefon 08-34 71 10 eller med e-post till karl.tobieson@medcap.se.
Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt antal biträden (högst två) som skall delta på
stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den
23 augusti 2014 registrera dem i eget namn för att kunna delta på
stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt
för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person
skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig
firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1
maj 2013 - 30 april 2014.

9. Beslut om
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1
maj 2013 - 30 april 2014,

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
och revisorer som skall väljas av stämman.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av
valberedning

15. Beslut om fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Årsstämmans avslutande.
Förslag till beslut
Styrelsen förslag till beslut:

Utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst
intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av
nya aktier och/eller konvertibla skuldebrev, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade
aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökar med mer än 10 procent,
eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna
aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Betalning för
nyemitterade aktier eller andra instrument som emitteras med stöd av
bemyndigandet kan ske kontant, med apportegendom eller genom
kvittning.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag
beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet
med följande.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt
övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda.
Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning
skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och
befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande
direktören till maximalt 30 procent av årslönen. För andra ledande
befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30
procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av
ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De
kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets
börskursutveckling, utvecklingen av operativa driften och respektive
verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning
vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning
för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Aktieägare med ett sammanlagt ägande om totalt 45 % av utestående
aktier föreslår att:

Förslag till ordförande för stämman (punkt 1)

Bengt Julander väljs till ordförande för stämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden
och arvode till revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkt
10, 11 och 12)

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvodet ska uppgå till 630 000 kronor, varav 180 000 kronor
till ordföranden samt 80 000 kronor vardera till övriga av stämman
utsedda ledamöter, och att arvode till styrelseledamot efter
överenskommelse med MedCap ska få faktureras genom bolag, varvid det
fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för
MedCap åstadkoms. 50 000 kronor skall fördelas av ordförande till
ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Omval av ledamöterna Thomas Axelsson, Anders Hansen, Kristina Patek
och Bengt Julander samt nyval av Henrik Blomquist samt Erika
Söderberg Johansson. Vidare föreslås att Bengt Julander väljs till
styrelsens ordförande. Fredrik Mattsson har avböjt omval.

Erika Söderberg Johansson, f 1970, Civilekonom. Erfarenhet från
finansbranschen och många grenar inom life science samt CFO roller.
Arbetar idag som CFO på Biotage AB vars fokus är riktat mot organisk
kemi, analytisk kemi och industriella lösningar. Styrelsemedlem i
Sectra AB. Tidigare anställningar inom bland andra Karo Bio, Affibody
samt Enskilda Securities.

Henrik Blomquist, f 1971, Ek mag utbilding. Erfarenhet från
investeringsverksamhet samt företagsutveckling. Arbetar idag som VD
på Bure Equity AB vilket är ett investmentbolag med inriktning mot
noterade och onoterade SME bolag. Styrelsemedlem i The Chimney Pot
AB, Valot, m.fl. Styrelseordförande Investment AB Bure och Cavena
Image Products AB. Tidigare anställningar inom Skanditek
Industriförvaltning AB samt Slottsbacken Venture Capital.

Det föreslås att bolaget oförändrat skall ha en revisor. Till revisor
föreslår omval av bolagets nuvarande revisor Ernst & Young AB med
Magnus Fagerstedt som huvudansvarig.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt
instruktion till valberedningen (punkt 14)

Föreslås att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande
av valberedningen i enlighet med nedan.

Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet
i Medcaps verksamhetsår varje år - tillse att bolagets röstmässigt
tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse
var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras
på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den
sista bankdagen i december eller sådant annat underlag som aktieägare
eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt
aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse
ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de
nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i
valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock
inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns
särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om
utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande
uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Handlingar m m

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig
hos bolaget samt på www.medcap.se senast tre veckor före stämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2014

Styrelsen för MedCap AB (publ)

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46
709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga
avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis
onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom
onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas
under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified
Adviser är Remium, www.remium.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/kallelse-arsstamma-i-medcap-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/2678/9620591/269651.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.