Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

ABG Sundal Collier ASA (“ABG”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Fragbite Group (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har ABG i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Fragbite Group-aktien i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Fragbite Group-aktien får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på First North (den 12 juli 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 4,00 SEK.

ABG har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i Fragbite Group aktie på First North enligt nedan. Kontaktperson hos ABG är Staffan Kemstedt, telefon: +46 8 566 286 20.

Stabiliseringsinformation
Emittent:Fragbite Group AB (publ)
Instrument:Aktie (ISIN: SE0015949334)
Erbjudandets storlek:5 750 000 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:4,00 SEK
Marknad:Nasdaq First North Growth Market
Ticker:FRAG
Stabiliseringsansvarig:ABG Sundal Collier ASA
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2021-07-16152 717444SEKNasdaq First North Growth Market2021-07-19
45 182
444SEKNasdaq First North Growth Market
2021-07-2017 748444SEKNasdaq First North Growth Market
För frågor, vänligen kontakta:


Stefan Tengvall, VD och Koncernchef
st@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Marcus Teilman, vice VD
mt@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Certified Adviser:
Redeye AB
Telefon: 08-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som Fragbite Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-23 17:16 CEST.

Om oss


Fragbite Group är en digital spelunderhållningskoncern med dotterbolag verksamma inom mobilspel- och e-sportsindustrin. Gruppen består av företag med människor som alla delar samma passion för spel. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige samt fysisk representation i Alexandria, Egypten och Montpellier samt Nancy, Frankrike. Koncernen har två interna spelutvecklingsstudior och sysselsätter ca. 50 anställda. Dotterbolagen Funrock Development AB och P Studios AB utvecklar, publicerar, distribuerar och marknadsför mobilspel för den globala spelmarknaden. Fragbite AB är en av Nordens ledande E-sport mediabolag som arrangerar och livesänder e-sportturneringar. Playdigious SAS förlägger och anpassar spel för mobilen samt utvecklar indie games. För mer information, se www.fragbitegroup.com

Viktig information


Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Fragbite Group i någon jurisdiktion, varken från Fragbite Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Skills Corporate Finance Nordic AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Skills Corporate Finance Nordic AB agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning. Skills Corporate Finance Nordic AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Fragbite Group har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES utöver Sverige, Danmark och Finland och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Erbjudandet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order...

Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.