Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Medfield Diagnostics: Delårsrapport Första kvartalet 2020

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2020

· Omsättningen uppgick till 1 601 (1 852) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 083 (-1 926)
KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,08) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -6 398 (-3 936) KSEK

Marknad

Under perioden har bolaget deltagit i utvalda aktiviteter i syfte att
informera om Medfield och öka kunskapen och intresset för MD100.

· Medfield deltar och demonstrerar MD100 på akutmedicinkonferensen
"Big Sick 2020" i Zermatt, Schweiz i februari.

· Medfield och Göteborgs universitet (GU) har träffat ett
tilläggsavtal i februari om att de MD100-instrument GU använder i
kliniska studier ska anpassas till ambulansstandarden IEC 60601-1-12.

· Medfield och Region Skåne har ingått avtal i februari om kliniskt
samarbete för att utvärdera och utveckla instrumentet MD100 för
användning tillsammans med biomarkörer.

Produktutveckling och kvalitet

Under perioden har bolaget fortsatt utvecklingen av algoritmer med
hjälp av en nyutvecklad databas som tillsammans med utvecklade
träningsmetoder ska förenkla och förbättra arbetet. Senaste MD100
version 4.1 är frisläppt med ett antal mindre ändringar och
förbättringar.

Inom instrumentproduktion har verktygen för formsprutning av
plastdelar beställts. Det kommer på sikt att leda till lägre
produktionskostnader och minskade produktions- och produktrisker.
Nyproduktion av instrument kommer att ske i maj. Materialval och
processutveckling görs i samverkan med Propoint AB. Bolaget är i tät
dialog med Intertek angående genomförandet av resterande
regulatoriskt arbete mot en CE-certifiering av MD100. Bolaget är väl
förberett för kraven i det nya medicintekniska regelverket (MDR) och
Intertek meddelar att man kommer att vara notifierade för MDR i Q2
2020.

Studier

Studien VGR01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fortsatte
under perioden med begränsningar relaterat till Coronapandemin.

I Norge fortsatte MODS-studien med patientinklusioner i helikopter och
på sjukhus i Bergen samt Stavanger med hjälp av Equinors
helikopterresurs baserad på oljeplattformen Statfjord B. Bolaget och
Stavanger Universitetssjukhus har hittat en lösning för överföring av
patientdata och ett Data Transfer Agreement har undertecknats. Även
MODS är påverkad av Coronautbrottet och har under senare delen av
perioden haft begränsad kapacitet.

I den brittiska MINT-studien ligger studiedokumenten hos Kings College
Hospital för signering. Därefter skall etisk kommittee godkänna
studiedokumenten innan KSS kan starta traumastudien vid Kings College
Hospital och St. Georges Hospital. Coronautbrottet gör att
studiestarten fördröjs.

I Australien fortsätter Hunter Medical Research Institute (HMRI) med
strokestudien och inkluderar fortsatt patienter. Coronautbrottet gör
att studien fortsätter med begränsad kapacitet då personal är
omfördelad till vård av Covid-19 patienter.

Den svenska studien (MF05) med friska frivilliga personer fortsätter
som planerat. Målet är att få in cirka 1000 mätningar och hittills är
806 mätningar gjorda. Coronautbrottet gör att studien är pausad och
kommer att tas upp igen när Medfield är välkomna att besöka de
platser där mätningarna skall genomföras.

I Helsingborg planeras den nya studien med MD100 och biomarkörer.
Dokument är inskickade till etiskt kommittee och samarbetet med
Medfield fungerar mycket väl. Coronautbrottet gör att studiestarten
troligen fördröjs.

Ytterligare initiativ har tagits till att utöka antalet studier och
därmed öka antalet inkluderade patienter och tillgängliga data.
Tillgång till data av god kvalitet och omfattning är en nyckelfråga
vid utveckling av metoder för AI/Machine Learning. Att bedriva
studier och att samla patientdata både nationellt och internationellt
är därför oerhört viktigt både i det kort- som långsiktiga arbetet
med utveckling av teknik och prestanda. Det är också en viktig del i
att bygga en långsiktig relation med nyckelpersoner inom de
terapiområden som Medfield är eller räknar med att vara verksamma
inom.

Utöver studier har Medfield medverkat med MD100 i realistiska
fullskaliga simuleringar i ambulansmiljö i avsikt att lära mer om
processpåverkan och arbetssätt. Det hela har skett inom projektet
PreTest där Medfield medverkar, och som drivs av PICTA på Lindholmen
Science Park. Även ambulanssjukvården vid SU medverkar genom att
bland annat bidra med en specialutformad testambulans.

Nedanstående diagram visar ackumulerat antal inkluderade patienter per
klinisk studie och år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Anpassningen av instrument vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
har påbörjats.

· Arbetet med bolagets vetenskapsråd fortsätter att utvecklas.
· Coronapandemin påverkar de pågående kliniska studierna och
planerade studieförberedelser för nya studier. Bolaget bedömer i
nuläget att man kan hantera situationen på ett bra sätt utan större
negativ påverkan på bolagets verksamhet.

VD kommentar

Att MD100 nu är certifierat för ambulansbruk har öppnat upp nya
intressanta samarbetsmöjligheter även med aktörer inom akutmedicin.
Konferensen i Schweiz som främst handlade om att stoppa blödningar
och att skapa fria luftvägar gav också möjlighet att diskutera akut
omhändertagande av neurologiska skador. Jag ser fram emot
uppföljningen och framtida potentiella samarbeten med de kontakter
som skapades. Jag vill också passa på att nämna det ökade samarbetet
med Region Skåne som är mycket intressant. Det har och kommer att
öppna upp för ytterligare dialoger med kliniker. Att Sahlgrenska
Universitetssjukhuset tagit beslut att anpassa sina instrument till
ny standard är glädjande. Det visar på ett fortsatt stort intresse av
att använda mikrovågstekniken.

Aktien

Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier i bolaget till 28 862 274
st.

Personaloptionsprogram

Medfield har två personaloptionsprogram, som båda infördes genom
beslut av årsstämman 2017. Personaloptioner har getts ut till
medarbetare, övriga nyckelpersoner och styrelseledamöter. För att
möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt
personaloptionsprogrammen har bolaget gett ut totalt 1 061 002
teckningsoptioner. Enligt beslutet vid programmens införande ger
varje teckningsoption rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en
teckningskurs om 4,59 kronor. Om optionerna skulle utnyttjas per
dagen för denna rapport, skulle det innebära en utspädning om 3,67
procent. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande
aktier i förhållande till totalt antal aktier efter fullt
utnyttjande. Teckningskursen och det antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna kan dock komma att omräknas
enligt optionsvillkoren. Sådan omräkning föranleds bland annat av den
företrädesemission som bolaget slutförde i början av 2020. Inför
utnyttjande av personaloptionerna för teckning av aktier kommer
således sådan omräkning att genomföras.

Principer för delårsrapportens upprättande

F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2020-08--26 Delårsrapport för andra kvartalet 2020

2020-11-04 Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

2021-02-19 Bokslutskommuniké för 2020

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 2020-04-29

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson Styrelseordförande

Claes Beckman Styrelseledamot

Erik Brobjer Styrelseledamot

Jan Ellevset Styrelseledamot

Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg VD

Stefan BlomsterbergCEOstefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av
en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror
på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt
tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade
patienter och det sparas mycket stora vård- och
rehabiliteringskostnader för samhället.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/delarsrapport-forsta-k...
https://mb.cision.com/Main/11638/3100049/1238704.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.