Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-03

Medicover: Delårsrapport juli-september 2022

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 368,6 MEUR (335,0 MEUR), en ökning med 10,0 procent, organisk tillväxt var 2,9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,1 MEUR (30,0 MEUR), rörelsemarginalen var 2,5 procent (9,0 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till -3,4 MEUR (18,4 MEUR), en vinstmarginal på -0,9 procent (5,5 procent).
 • EBITDA uppgick till 48,8 MEUR (58,0 MEUR), en minskning med 15,8 procent. EBITDA-marginalen var 13,3 procent (17,3 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 26,9 MEUR (42,8 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 7,3 procent (12,8 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54,5 MEUR (67,0 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,024 EUR (0,123 EUR).

Nio månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 112,5 MEUR (1 001,1 MEUR), en ökning med 11,1 procent, organisk tillväxt var 3,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46,8 MEUR (117,8 MEUR), rörelsemarginalen var 4,2 procent (11,8 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 11,8 MEUR (78,2 MEUR), en vinstmarginal på 1,1 procent (7,8 procent).
 • EBITDA uppgick till 164,4 MEUR (195,3 MEUR), en minskning med 15,8 procent. EBITDA-marginalen var 14,8 procent (19,5 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 101,3 MEUR (153,9 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 9,1 procent (15,4 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128,1 MEUR (162,8 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,069 EUR (0,501 EUR).

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, Kv 3 Kv 3 För 9M 9M För R12* Helår
MEUR 2022 2021 -ändring  2022  2021 -ändring 2021

Nettoomsättning 368,6 335,0 10% 1 112, 1 001, 11% 1 488, 1 377,
8 4

5 1
Rörelseresultat 9,1 30,0 -70% 46,8 117,8 -60% 88,4 159,4
(EBIT)
Rörelsemarginal 2,5% 9,0% 4,2% 11,8% 5,9% 11,6%
Nettoresultat -3,4 18,4 -118% 11,8 78,2 -85% 40,2 106,6
Vinstmarginal -0,9% 5,5% 1,1% 7,8% 2,7% 7,7%
Resultat per -0,024 0,123 -120% 0,069 0,501 -86% 0,254 0,686
aktie
före/efter
utspädning,
EUR
EBITDA 48,8 58,0 -16% 164,4 195,3 -16% 239,5 270,4
EBITDA-marginal 13,3% 17,3% 14,8% 19,5% 16,1% 19,6%
Justerad EBITDA 52,8 60,7 -13% 176,5 201,7 -12% 255,3 280,5
Justerad EBITDA 14,4% 18,1% 15,9% 20,1% 17,2% 20,4%
-marginal
EBITDAaL 26,9 42,8 -37% 101,3 153,9 -34% 158,2 210,8
EBITDAaL 7,3% 12,8% 9,1% 15,4% 10,6% 15,3%
marginal
Justerad 30,9 45,5 -32% 113,4 160,3 -29% 174,0 220,9
EBITDAaL
Justerad 8,4% 13,6% 10,2% 16,0% 11,7% 16,0%
EBITDAaL
-marginal
EBITA 14,2 32,6 -56% 66,0 125,3 -47% 111,9 171,2
EBITA-marginal 3,9% 9,7% 5,9% 12,5% 7,5% 12,4%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information. *R12 - rullande tolv månader (1 oktober 2021-30 september 2022).

vd-ord

Vi såg en fortsatt stark tillväxt i den ordinarie verksamheten, trots att de många motvindsfaktorer som var tydliga under andra kvartalet även fortsatte in i tredje kvartalet. Dessutom är inflationsnivån på många av våra huvudmarknader den högsta på många år vilket påverkar lönsamheten. I september uppgick inflationen i Polen till 17 procent (den högsta på 26 år), i Rumänien till knappa 16 procent och i Tyskland till över 10 procent. Inflationen har varit märkbar i alla ekonomiska sektorer och visar sig tydligt i en stark lönetillväxt.

Trots motvind lyckades vi leverera en omsättningstillväxt på 10,0 procent, och organisk omsättningstillväxt för ordinarie verksamhet (exkl. covid-19 och Ukraina) var hela 19,8 procent. Som jag nämnde i föregående kvartalsrapport är vi fortsatt trygga i vår förmåga att kompensera oss för inflationsdrivna kostnadsökningar genom prishöjningar på våra privatbetalande marknader. Det kommer att bli mer utmanande att prisjustera i Tyskland där stor andel av nettoomsättningen bestäms av offentlig ersättning.

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 10,0 procent till 368,6 MEUR (335,0 MEUR). Den organiska tillväxten var 2,9 procent. Fee-For-Service och övriga tjänster (FFS) svarade för 58 procent av den totala nettoomsättningen.

EBITDA uppgick till 48,8 MEUR (58,0 MEUR), en minskning med 15,8 procent. EBITDA-marginalen var 13,3 procent (17,3 procent). Justerad EBITDA uppgick till 52,8 MEUR (60,7 MEUR), justerad EBITDA-marginal var 14,4 procent (18,1 procent). De många motvindsfaktorerna påverkade marginalerna negativt under kvartalet. Dessa kommenteras mer i detalj i resultatdelarna. Justerat för de mer betydande faktorerna och det höga inflationstrycket, är det positivt att se "like for like" marginalutvecklingen som är stabil inom Healthcare Services. Huvuddelen av effekten från prisjusteringarna inom Healthcare Services är dessutom att vänta under kommande kvartal.

Healthcare Services nettoomsättning ökade med 30,5 procent till 230,5 MEUR (176,7 MEUR), organisk tillväxt var 18,3 procent. Den organiska tillväxten för ordinarie verksamhet (exklusive covid-19) var starka 25,8 procent, varav pris utgjorde 7,7 procent. Antalet medlemmar i den integrerade vårdmodellen ökade med sunda 12,6 procent till 1,6 miljoner (1,5 miljoner), med 41 000 nya medlemmar under kvartalet, vilket illustrerar den fortsatt starka efterfrågan. FFS ökade med 33,3 procent under kvartalet och svarade för 54 procent av divisionens nettoomsättning.

Healthcare Services EBITDA ökade med 22,2 procent till 32,3 MEUR (26,4 MEUR), en EBITDA-marginal på 14,0 procent (15,0 procent). Nya enheter, uppstartskostnader, förvärv och kostnadsinflation påverkade resultatnivån. Covid-19-relaterade tjänster bidrog till marginalen i jämförelsekvartalet.

Diagnostic Services nettoomsättning minskade med 12,5 procent till 142,7 MEUR (162,9 MEUR), den organiska tillväxten var -13,9 procent. Organisk tillväxt för ordinarie verksamhet (exklusive covid-19 och Ukraina) var 9,0 procent, varav pris utgjorde 2,6 procent. Kvartalet påverkades av Ukraina och en väsentligt minskad covid-19-testning. Antalet laboratorietester uppgick till 29,0 miljoner (32,4 miljoner), en minskning med 10,6 procent. Antalet blodprovscentraler uppgick till 919 (809). FFS minskade med 18,9 procent under kvartalet och svarade för 67 procent av divisionens nettoomsättning. Vi ser en utmanande marknad i Tyskland, eftersom vi inte förväntar oss att prisjusteringar från offentliga ersättningar kommer att kompensera fullt ut för ökade kostnader. Vi kommer kontinuerligt arbeta med att förbättra verksamhetens effektivitet för att kompensera för dessa ökningar.  

Diagnostic Services EBITDA uppgick till 22,6 MEUR (35,7 MEUR), en minskning med 36,7 procent. EBITDA-marginalen var 15,9 procent (21,9 procent). Ukraina, minskad covid-19-testning, ökade personalkostnader och andra inflationsrelaterade kostnader fortsätter att ha en negativ påverkan och bidrar till lägre marginaler.

Den höga inflationen kommer sannolikt att bestå de kommande kvartalen. Vi arbetar ständigt med att öka den operativa effektiviteten i kombination med prisjusteringar för att kompensera för ökade kostnader. I den integrerade vårdmodellen kommer en större andel av kontrakten att indexuppräknas från och med oktober. Vi har fortsatt att se marknadsacceptans för prisjusteringar under kvartalet.

Expansionen har fortsatt - bland annat öppnade ett nytt sjukhus i Indien under kvartalet, dentalverksamheten tog steget in på den tyska marknaden genom förvärv av två dentalkedjor i början av oktober - parallellt med en fortsatt ambitiös organisk tillväxtexpansion.

Trots ett ovanligt stort antal osäkerhetsfaktorer i år är vi fortsatt trygga med att vi kommer att nå det finansiella målet om en justerad EBITDA-marginal på 15,5-16,5 procent för 2022. Som nämnts arbetar vi oförtröttligt vidare med de faktorer som är inom vår kontroll, såsom prishöjningar, operativ effektivitet och ytterligare mognad i vår expansion, vilket skapar en stark bas för ytterligare tillväxt under 2023.

Sist men inte minst, ett stort tack till alla medarbetare som fortsätter att värna om allas hälsa och tillhandahåller en högkvalitativ och patientorienterad vård.

Fredrik Rågmark
VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 07.45 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com (https://www.medicover.com/sv)

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2022                                                       17 februari 2023
Kapitalmarknadsdag                                                               17 februari 2023
Årsredovisning                                                                        vecka 13 2023
Delårsrapport januari-mars                                                     27 april 2023
Årsstämma                                                                              27 april 2023
Delårsrapport april-juni                                                            26 juli 2023
Delårsrapport juli-september                                                  3 november 2023

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file:///C:/10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20repo...)

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här (https://edge.media-server.com/mmc/p/pdp98trv). För att ställa frågor, vänligen registrera dig här (https://register.vevent.com/register/BIff2ce8ae4f954033bd29b686d0059877).

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

Tel: 070-3033272
Mail: hanna.bjellquist@medicover.com 

Författare Cision