Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Medicover: Kallelse till årsstämma i Medicover AB (publ)

Aktieägarna i Medicover AB (publ), med säte i Stockholm och
organisationsnummer 559073-9487, kallas till årsstämma torsdagen den
30 april 2020 klockan 13.00 på IVA Konferenscenter, Wallenbergsalen,
Grev Turegatan 16, Stockholm. Registrering startar klockan 12.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 24 april 2020, och

· dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 24 april 2020.

Anmälan ska ske skriftligen via post till Medicover AB (publ),
Årsstämma 2020, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
eller via telefon 08-402 92 74. Aktieägare som är fysiska personer
med svenskt personnummer har även möjlighet att anmäla sig via
internet, https://anmalan.vpc.se/medicoverAGM/entre.aspx. Vid anmälan
ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två)
samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronavirusets spridning i samhället har bolaget
beslutat att begränsa årsstämman i omfattning, vänligen se
https://www.medicover.com/sv/ för uppdaterad information avseende
sådana begränsningar.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis, eller motsvarande dokumentation som utvisar
behörig firmatecknare, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock
får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en
längre tid, men maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis eller motsvarande dokumentation som
utvisar behörig firmatecknare bör i god tid före stämman insändas
till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att
hämta på bolagets webbplats, https://www.medicover.com/sv/, och
kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
fredagen den 24 april 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 135 735 195 aktier
med 84 449 807,4 röster, varav 78 751 431 är stamaktier av serie A
vilka berättigar till en (1) röst per aktie, 54 583 764 är stamaktier
av serie B vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie
och 2 400 000 är stamaktier av serie C vilka berättigar till en
tiondels (1/10) röst per aktie. Bolagets innehav av egna aktier
uppgår per dagen för denna kallelse till 2 400 000 stamaktier av
serie C vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie som
således inte kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om direktsändning av årsstämman via bolagets hemsida
(https://www.medicover.com/sv/)

5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringspersoner
7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
15. Val av styrelseledamöter och revisorer
16. Beslut om instruktion för valberedning
17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

18. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat
aktieprogram

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
emittera nya aktier

20. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
21. Årsstämmans avslutande

Ärende 2 samt 13-15 - Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Fredrik
Stenmo (styrelseordförande och representant för Celox Holding AB och
familjen af Jochnicks sammanlagda ägande), Per Colleen (Fjärde
AP-fonden) och Erik Malmberg (TVF TopCo Limited), föreslår följande:

· att Dain Hård Nevonen, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till
ordförande vid årsstämman,

· att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan
suppleanter,

· att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
· att styrelsearvodet fastställs till totalt 435 000 euro att
fördelas med 70 000 euro (70 000 euro) till styrelsens ordförande och
50 000 euro (50 000 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är
anställda i koncernen, 20 000 euro (20 000 euro) till ordföranden i
revisionsutskottet och 10 000 euro (10 000 euro) till envar av övriga
ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt
7 500 euro (7 500 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 7
500 euro (7 500 euro) till envar av övriga ledamöter i
ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen,

· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
· att alla styrelseledamöterna, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick,
Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming,
Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark, omväljs,

· att Fredrik Stenmo omväljs till styrelseordförande,
· att BDO Sweden AB omväljs till bolagets revisor (byråval) med
önskemål att Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor,
vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation, och

· att instruktion för valberedningen antas i enlighet med separat
förslag till årsstämman.

Presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval
hålls vidare tillgängliga på https://www.medicover.com/sv/.

Ärende 16 - Beslut om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår instruktion för valberedningen enligt
följande.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant
för var och en av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i
bolaget per måndagen den 31 augusti 2020. För det fall någon av de
fyra största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant
till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter
dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.
Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i
valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största
aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör
de fyra största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska
den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till
förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra största
aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om
inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i
valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring
ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före
årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna
till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader
före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha
rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid
valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten
utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra
största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till
ledamot i valberedningen.

En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga
huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger,
som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny
valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag
avseende stämmoordförande, antal styrelseledamöter,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning
mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell
ersättning för utskottsarbete, revisorer (i förekommande fall),
arvode för bolagets revisorer och annat som åligger valberedningen
enligt bolagsstyrningskoden.

Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa
konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ärende 17 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets koncernledning. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under
andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att
följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa
riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

För information om bolagets affärsstrategi, vänligen se
https://www.medicover.com/sv/mission-strategi.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.