Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Medicover: Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ)

Vid Medicovers årsstämma i Stockholm idag den 30 april 2020 beslutades
följande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo,
Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal,
Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark omvaldes
till styrelseledamöter. Fredrik Stenmo omvaldes till styrelsens
ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en
utan suppleanter och att BDO Sweden AB omväljs, med Jörgen Lövgren
som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med
revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 435 000
euro, att fördelas med 70 000 euro till styrelsens ordförande och 50
000 euro till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i
koncernen, 20 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 10
000 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte
är anställda i koncernen samt 7 500 euro till ordföranden i
ersättningsutskottet och 7 500 euro till envar av övriga ledamöter i
ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det
beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och
koncernen för 2019. I enlighet med styrelsens förslag beslutade
årsstämman att ingen utdelning ska utgå för 2019 utan att resultatet
ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande
direktören.

Instruktion för valberedning

Årsstämman antog valberedningens föreslagna instruktion för
valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicover-koncernen,
omfattande högst 58 deltagare. Deltagarna i programmet måste ha
investerat i Medicover genom förvärv av B-aktier i bolaget.
Deltagarna kommer, under förutsättning att vissa villkor är
uppfyllda, vederlagsfritt erhålla B-aktier. Årsstämman beslutade
vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa
säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier till
deltagarna vid slutet av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar
ett bemyndigande till styrelsen att emittera högst 1 175 106
C-aktier, varav högst 63 106 C-aktier ska kunna emitteras för att
täcka eventuella sociala avgifter, ett bemyndigande till styrelsen
att återköpa samtliga emitterade C-aktier samt ett beslut om
överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till B-aktier,
till deltagare i programmet samt i marknaden för att
kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag,
att besluta om emission av B-aktier. Syftet är att öka bolagets
finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets
aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen
och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan
utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som
är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet
uppgående till högst tio procent.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ändringar i
bolagsordningen.

På medicover.com (https://investors.medicover.com/sv/) återfinns de
förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 14 maj
2020, även protokoll från årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 april 2020, kl. 15.15 CEST.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019,
så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda
till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicover/r/kommunike-fran-arsstamma-i-medico...
https://mb.cision.com/Main/15662/3101863/1239951.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.