Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

MedicPen: Delårsrapport Q3 2019 MedicPen AB (publ) 1 juli - 30 september 2019

Sammanfattning av Q3 2019

20190701 - 20190930

o Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 901 097 SEK (3 464 059 SEK)

o Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,03 SEK)

o Soliditeten per den 30 september 2019 uppgick till 84% (82%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2019

· Den 23 augusti meddelade MedicPen att bolaget kommer att ingå i
ytterligare ett projekt i Danmark. Medimi®Smart kommer jämte andra
lösningar att testas i kommuner i region Midtjylland. Syftet med
projektet är att kommunerna ska kunna definiera vilken teknisk
lösning som bäst löser en specifik patients behov. Målsättningen är
att resultaten av testerna, ett så kallat proof of concept, som sker
ute hos patienter därefter skall implementeras i regionen.

· Den 27 augusti publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att bolaget produktionsanpassat Medimi®Smart och därmed
slutfört industrialiseringen av bolagets viktigaste produkt. Vidare
framgick det av pressmeddelandet att bolaget i nästa steg avser att
ingå samarbete med en legotillverkare i Europa.

· Den 12 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där
bolaget meddelade att man har för avsikt att genomföra en
företrädesemission om cirka 30 MSEK garanterad till 80 % för ökat
fokus på produktion, marknadsföring och försäljning.

· Den 12 september skickade bolaget en kallelse till extra
bolagsstämma den 1 oktober 2019.

· Den 20 september meddelade MedicPen att bolagets evaluering av
TIM-projektet i Danmark färdigställts och presenterats för
TIM-kommunerna. I pressmeddelandet framgick att patienterna är mycket
nöjda med Medimi®Smart.

· Den 25 september meddelade MedicPen att bolaget ska arrangera egna
aktieägarträffar samt framträda på investerarevent i samband med
företrädesemissionen.

· Den 27 september publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att den fjärde och sista testfasen i TIM-projektet på
Nordjylland i Danmark formellt avslutas den 30 september. Vidare
framgick det av pressmeddelandet att de sista utbetalningarna av
projektpengar därmed kommer att gå till konsortiet MedicCare där
MedicPen ingår. I samma pressmeddelande meddelade MedicPen att
kommunerna under de närmaste sex månaderna kommer att leasa de
Medimi®Smart som är placerade hemma hos patienter, i enlighet med det
avtal som ingicks 2017. Slutligen framgick det av pressmeddelandet
att sista datum för kommunerna att beställa och teckna avtal om att
leasa fler Medimi®Smart är den 31 mars 2020.

Händelser efter utgången av kvartal tre 2019

· Den 1 oktober meddelades att bolaget har ingått samarbetsavtal med
Inission Malmö AB avseende kontraktstillverkning av
läkemedelsdispensern Medimi®Smart. I pressmeddelandet framgick att
avtalet innebär att MedicPen säkerställer att Medimi®Smart kan
produceras i volym och kan levereras till beställande kunder.

· Den 1 oktober publicerades en kommuniké från den extra
bolagsstämma som genomfördes samma dag. I kommunikén framgick det att
den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att
genomföra en företrädesemission.

· Den 3 oktober meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att
publiceringen av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli till 30
september skjuts fram åtta dagar till den 29 november.

· Den 4 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att bolaget offentliggör prospekt och teaser i samband med
en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 30
MSEK.

· Den 9 oktober meddelade MedicPen att teckningstiden i bolagets
nyemission startat.

· Den 11 oktober meddelade MedicPen att bolagets VD Fredrik Westman
framträder på Aktiespararnas Aktiedagen i Stockholm den 15 oktober.

· Den 21 oktober publicerade MedicPen en uppdatering där det
framgick att testerna av Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet i
TIM-kommunerna i Danmark avslutades den 30 september och att
projektet därmed befinner sig i en evaluerings- och beställningsfas.
Vidare framgick det att förberedelserna för volymproduktion av
Medimi®Smart befinner sig i ett slutskede samt att MedicPen bedömer
att bolaget kommer att leva upp till EU:s nya MDR-direktiv i god tid
innan direktivet träder i kraft i maj 2020. Därutöver framgick det av
uppdateringen att förberedelserna för det nya projektet på
Midtjylland i Danmark fortgår samt att bolaget arbetar med att skala
upp testet i Lunds kommun.

· Den 23 oktober meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att 23
oktober är sista dagen för handel med bolagets teckningsrätter i den
pågående nyemissionen.

· Den 29 oktober publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det
framgick att teckningstiden i bolagets företrädesemission avslutades
den 25 oktober 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 24,1
MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad
om cirka 80,50 procent varav cirka 58,50 procent tecknades med
företrädesrätt. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk.
MedicPen tillförs cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader.

· Den 30 oktober publicerade bolaget ett kompletterande
pressmeddelande där det framgick att VD Fredrik Westman tecknat
ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116
242,76 SEK, och att styrelseledamoten Anders Haskel tecknade
ytterligare 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116
242,76 SEK. Vidare framgick det av pressmeddelandet att MedicPen
tillfördes cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas
uppgå till cirka 2,5 MSEK exklusive garantikostnader.
Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

· Den 12 november meddelade MedicPen att bolagets företrädesemission
har registrerats hos Bolagsverket.

Tidpunkter för ekonomisk information

2020-02-21 Bokslutskommuniké för 2019

2020-05-07 Delårsrapport Q1 2020

2020-08-27 Halvårsrapport 2020

2020-11-26 Delårsrapport Q3 2020

VD har ordet

Den 30 september avslutades formellt TIM-projektet efter 21 månaders
test av MedicPens läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Testerna har
varit lyckosamma och resultatet kan anses vara så bra att testerna
kan ligga till grund för en fortsatt introduktion i Danmark samt i
övriga nordiska länder. Vi har bevisat att kommunerna kan lägga ut
medicinhanteringen på entreprenad och därmed frigöra tid som istället
kan läggas på andra arbetsuppgifter, till exempel personlig omsorg.

I och med att projektet avslutats kommer den sista utbetalningen att
ske. Därmed kommer MedicPen att ha erhållit utbetalningar från
samtliga fyra testfaser varav de två sista kommer att bokföras under
fjärde kvartalet i år. För närvarande befinner vi oss i en
evaluerings- och beställningsfas fram till 31 mars 2020 vilket är
sista datum för kommunerna att beställa Medimi®Smart och
medicinhanteringssystemet inom ramen för avtalet mellan kommunerna
och konsortiet.

Arbetet med Evalueringsrapporten, som tas fram av Alexandrainstitutet,
kommer att presenteras på ett slutseminarium den 27 januari 2020.
Utöver evalueringsrapporten kommer konsortiet att beskriva projektet
ur ett leverantörsperspektiv. Därutöver kommer kommunernas värdering
av potentialen av medicinhanteringssystemet att presenteras
tillsammans med en video som handlar om en patients upplevelse av
Medimi@Smart. Parallellt har Aalborg kommun beslutat att ta fram en
egen evalueringsrapport vilken ska färdigställas runt årsskiftet och
ska kunna användas av även andra kommuner i Danmark. Vi ser fram emot
att ta del av båda rapporterna så att vi kan accelerera
marknadsinsatserna i såväl Danmark som i övriga Norden. Under
kvartalet presenterade MedicPen också en egen evalueringsrapport för
TIM-kommunerna, vilken mottogs positivt. Vi kunde i rapporten bland
annat konstatera att patienterna var mycket nöjda med Medimi®Smart.

I Midtjylland fortgår förberedelserna för genomförandet av ett proof
of concept-test. Projektet kommer att bli avsevärt större än det
genomförda TIM-projektet, inte minst eftersom det är många fler
kommuner involverade. Inom kort kommer vi att starta utbildningen av
personal i kommunerna. Parallellt bearbetas också fler kommuner i
Danmark.

I Sverige har samarbetet med Telenta gått in i ett nytt skede.
Tillsammans kommer vi att intensifiera marknadsinsatserna under
nästkommande år. Under de senaste månaderna har vi utvecklat en
betalningsmodell som vi bedömer är gynnsam för kommunerna. Kommunerna
visar stort intresse för testerna i Danmark, inte minst då vi kunnat
visa att man kan "lyfta ut" medicinhanteringen och istället lägga
resurserna på exempelvis personlig omsorg. Därutöver har MedicPen
ambitionen att inom en snar framtid att ingå ett avtal med ett
finansbolag. Syftet är att MedicPen ska kunna erbjuda en
finansieringslösning för våra framtida kunder i kommuner som vill
leasa Medimi®Smart. Målsättningen är att lösningen ska ha en positiv
inverkan på bolagets likviditet när försäljningen i Sverige startar.

Efter utgången av tredje kvartalet i år ingick vi avtal med Inission
Malmö AB avseende kontraktstillverkning av Medimi@Smart. Detta
innebär att MedicPen har låst designen av läkemedelsdispensern och
säkerställt att Medimi@Smart kan produceras i större volymer. Detta
är väsentligt då vi bedömer att TIM-kommunerna kommer att genomföra
beställningar samtidigt som ett förhållandevis stort antal
Medimi®Smart ska levereras till Midtjylland samt att vi kan leverera
till testkommuner i Sverige.

EU:s nya medicintekniska förordning som trädde i kraft den 25 maj 2017
och som ska börja följas från den 26 maj 2020 har lett till stora
bekymmer för många medicinteknikföretag. Skälet är att vissa
produkter enligt regelverket kommer att behöva granskas av ett så
kallat anmält organ, en oberoende tredje part, innan produkten får
släppas ut på marknaden. Bristen på anmälda organ gör att många
medicintekniska produkter inte kan granskas. MedicPen berörs inte av
detta eftersom Medimi@Smart är en klass 1-produkt som inte behöver
granskas av ett anmält organ. Bolaget arbetar för närvarande med att
nå upp till den nya förordningen och vi bedömer att arbetet kommer
att vara färdigt innan den 26 maj nästa år. Det innebär att MedicPen
kommer att leva upp till de allt högre krav som ställs på
medicinteknikföretag och dess produkter.

En väsentlig händelse under slutet av det tredje kvartalet och början
av det fjärde var den genomförda företrädesemissionen.
Teckningsgraden blev cirka 80 proc...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.