Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

MedicPen: Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade
härutöver att ge styrelsens ledamöter samt verkställande direktör
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK
till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att
en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Sigrun Axelsson och
Gun-Britt Fransson. Stämman beslutade vidare att nyvälja Anders
Haskel och Ulf Lindahl som ordinarie styrelseledamöter. Mats Persson
och Stefan Knutsson avstod omval.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslöt styrelsen att
omvälja Sigrun Axelsson som ordförande.

Stämman beslutade härutöver att bolagets revisor Baker Tilly MLT
Kommanditbolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade om riktlinjer för valberedningen enligt följande:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen skall utgöras av tre personer.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen skall ta fram förslag på:

· Ordförande på stämma

· Antal styrelseledamöter

· Styrelseledamöter

· Styrelsearvode

· I förekommande fall revisor och arvode till revisor.

· Instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som
berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst
femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lomma i april 2019

MedicPen Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar
för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på
MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner
fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens
framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är
noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/kommunike-fran-arsstamma-i-medicpe...
https://mb.cision.com/Main/11586/2785902/1023560.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.