Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

MedicPen: MedicPen är redo att skifta från utvecklingsbolag till fokus på kommersialisering, introduktion av MedicPens ny...

Efter sex veckor som vd på MedicPen har jag skapat mig en tydlig bild
av bolaget och vi är redo att skifta från utvecklingsbolag till fokus
på kommersialisering.

Jag tycker därför det är rätt tid att presentera mig själv och dela
med mig av mina tankar om bolaget och vår inriktning de kommande 12
månaderna. Men allra först vill jag tacka för det trevliga
välkomnande jag fått från många av våra aktieägare. Det är roligt att
vara vd i ett bolag med engagerade och intresserade ägare.

Jag är civilekonom i botten med inriktning på marknadsföring. Min
karriär började jag med försäljning inom förpacknings- och
varvsindustri. Efter 10 år skiftade jag bana och gick över till
strategisk marknadsföring och "product management". De senaste 10
åren har jag huvudsakligen arbetat på ledningsgruppnivå och inom
medicinteknik (Gambro, Baxter & Arjo) plus några år inom
tillverkningsindustri. Samtliga bolag jag har arbetat i har varit
verksamma på en internationell marknad. Senast kommer jag från Arjo
där jag hade rollen som EVP Segment and Product Marketing. Jag bor i
Lomma sedan 17 år tillbaka med fru och två barn.

Jag accepterade rollen som vd för att MedicPen har ett starkt
erbjudande inom medicindispensering, Medimi®Smart. Vår lösning för
automatisk medicindispensering är utvecklad för att säkra, förenkla
och effektiviserar läkemedelshantering för vårdtagare och personal.
MedicPen tittar på hela kedjan, från läkare till att vårdtagaren tar
medicinen i hemmet. Målsättningen är att förbättra livskvaliteten för
vårdtagaren och samtidigt öka effektiviteten inom sjuk- och
äldrevård. Viktigt för mig i mitt val av MedicPen var även de
underliggande tillväxtfaktorerna: Det är sedan länge känt att bra och
säker läkemedelshantering är viktigt*. Vi vet även att världens
befolkning blir allt äldre. Tittar man på den demografiska
utvecklingen kommer antalet personer som är över 80 år i Europa minst
dubblas de kommande 30 åren**. Vi känner alla till kostnadstrycket
inom sjukvården. Det krävs effektivisering för att vi skall kunna ta
hand om sjuka och äldre på ett säkert och värdigt sätt. MedicPens
lösning inom medicindispensering passar väldigt bra in för att möta
de utmaningar sjuk- och äldrevården står inför.

Tittar vi på de kommande 12 månaderna är MedicPen redo för att skifta
från utvecklingsfokus till kommersialisering. Det finns två
anledningar till detta:

· Vi har efter TIM-projektets avslut i Danmark skrivit ramavtal med
samtliga 9 kommuner. Detta bekräftar värdet av vår lösning

· Vi har en skalbar och stabil lösning som är fullt kommersiell.
Dokumenterat i TIM kommunernas slutrapport har vår lösning en
leveranssäkerhet från Medimi®Smart på 99,97 %***

Med det team och samarbetspartners vi nu har på plats, är det därför
full fokus på att öka försäljningen. För att åstadkomma detta arbetar
vi på tre huvudområden framöver:

· Marknadsbearbetning. Danmark, Sverige och Norge är våra
målmarknader de kommande 12 månaderna. Vi skall utnyttja vår position
i Danmark och samarbetspartners i Sverige för att på ett strukturerat
sätt bearbeta både offentliga och privata aktörer inom sjuk- och
äldrevård

· Förbättra vår marknadsföring och specifikt stärka den digitala
delen. Detta för att bättre positionera oss mot alternativa lösningar
inom dispensering och säkerställa att MedicPens erbjudande alltid är
med i utvärderingen av lösningar för medicindispensering i de
nordiska länderna

· Kortsiktigt fokusera på att förbättra nuvarande lösning ännu mer
för att öka och bevisa kundvärdet

Tillsammans med styrelsen tittar vi även på en längre tidshorisont för
bolaget, men huvudfokus de kommande 12 månader är att kommersialisera
existerande portfölj inom våra målmarknader.

Även om Coronapandemin påverkar oss kortsiktigt, finns det inga
signaler på minskat behov för vår lösning. Tvärt om. Med hjälp av vår
lösning för automatisk medicindispensering kan man minska social
interaktion med riskgrupper om det skulle behövas. Detta behov ser vi
uppmärksammas alltmer i diskussioner runt vår lösning. Alltjämt
kommer vi att fortsätta kommunicera runt våra huvudfördelar: Ökad
följsamhet, minskat svinn av läkemedel och ökad effektivitet inom
sjuk- och äldrevård.

Jan Andersson VD MedicPen

*Dålig följsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak
till: 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus, 25 procent av alla
intagningar av patienter över 65 år och 10-15 procent av de fall som
vårdas på intensivvårdsavdelningar. Förvärrad sjukdom, som leder till
sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen
NEPI, Stockholm

**World Population Ageing Report 2019, United Nations

*** Press Meddelande, Ældre- og Handicapforvaltningen,Aalborg Kommune,
27. januari 2020

Jan AnderssonCEO/VD0733 600196jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna
bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av
mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i
teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/medicpen-ar-redo-att-skifta-fran-u...
https://mb.cision.com/Main/11586/3121994/1255107.pdf

Författare AktieTorget News