Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Medivir: Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2020

Pressmeddelande, 5 maj 2020

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2020 beslutade att
fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2019 och de
personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny
räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska utgå med sammanlagt
högst 1 850 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden
ska ersättas med 650 000 kronor och övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240 000 kronor.
Ersättning för utskottsarbete ska inte utgå. Beslöts att
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt
Julander, Helena Levander, An van Es Johansson och Bengt Westermark.
Helena Levander omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2021
enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det
innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid
utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största
aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin ledamot till
valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda
en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör för Medivir att
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Ersättningen till de
ledande befattningshavarna får bestå av fast kontantlön, rörlig
kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att, på
grund av lagändringar, göra mindre justeringar i bolagets
bolagsordning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som
sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående
aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att
säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras
kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier
med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att
emittera teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram
varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv
värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det
föreslagna programmet omfattar, samt bolaget ska kunna behålla och
rekrytera kompetent och engagerad personal.

För ytterligare information kontakta:
Dr Uli Hacksell, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar
där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på
indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade
eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande
förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en
viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen
bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie
(ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag
(Small Cap). www.medivir.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medivir/r/beslut-vid-arsstamma-i-medivir-den-...
https://mb.cision.com/Main/652/3104569/1242272.pdf

Författare Cision News