Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Mekonomen: Beslut fattade vid Mekonomens årsstämma 2019

Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ) hölls torsdagen den 2 maj 2019
kl. 16.00 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget
och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018
och att tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Kenny
Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn och Helena
Skåntorp. Arja Taaveniku valdes till ny styrelseledamot. John S.
Quinn omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 620 000 kronor till
styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande
och 300 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda
styrelseledamöterna. För utskottsarbete ska följande ersättning utgå:
120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 45
000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att ett engångsarvode om 600 000 kronor ska
utgå till styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp för den
särskilda arbetsinsatsen under 2018 i samband med bolagets förvärv av
FTZ och Inter-Team.

Revisor

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för
perioden till slutet av årsstämman 2020. PwC har meddelat att Linda
Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram (LTIP 2019), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2019

LTIP 2019 omfattar maximalt 19 anställda bestående av bolagsledningen
i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att
delta i LTIP 2019 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i
Mekonomen AB som allokeras till LTIP 2019. Mekonomen AB:s
verkställande direktör kan maximalt investera 2 250 aktier i
Mekonomen, Mekonomen AB:s CFO kan maximalt investera 1 600 aktier i
Mekonomen, och övriga deltagare i LTIP 2019 kan maximalt investera
800 aktier i Mekonomen AB. Efter den fastställda intjänandeperioden
kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen AB
förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade
till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen fram till
offentliggörandet av Mekonomen AB:s delårsrapport för första
kvartalet 2022, att det egna aktieägandet i Mekonomen AB har bestått
under perioden samt till vissa finansiella nyckeltal och
prestationsmål. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser
totalavkastningen på Mekonomen AB:s aktie under perioden 1 april 2019
- 31 mars 2022, Mekonomen AB:s soliditet vid utgångperioden av
räkenskapsåret 2021 samt ökning i vinst per aktie i Mekonomen AB
under räkenskapsåren 2019-2021 jämfört med vinst per aktie för
räkenskapsåret 2018. Maximalt antal aktier i Mekonomen AB som kan
tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 105 000.

Förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Stämman godkände styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst 105
000 aktier och ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k
spreaden). Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Förvärv får
ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser i anledning av LTIP 2019
och andra eventuella vid var tid förekommande, av en bolagsstämma
beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

Stämman beslutade vidare att högst 105 000 aktier i Mekonomen får
överlåtas (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning
till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande
åtgärder). Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2019 som
enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla aktier.
Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga
villkor som deltagare i LTIP 2019 är berättigade till att erhålla
tilldelning av aktier.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anställda
butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag ska
kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks-
eller verkstadsbolag.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier, d v s motsvarande
högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på
bolagets hemsida, www.mekonomen.com.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IR-chef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)722 342 958, E-post: helena.effert@mekonomengroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mekonomen/r/beslut-fattade-vid-mekonomens-ars...
https://mb.cision.com/Main/550/2802363/1036301.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.